Feedback
ella
Sinds vorig jaar kan een werkgever een financieel voordelige winstpremie uitkeren aan zijn werknemers.  Het systeem geeft de mogelijkheid om (een deel van) de winst van het afgesloten boekjaar als fiscaal- en sociaalvriendelijke bonus toe te kennen. De winstpremie vervangt het vroegere, weinig succesvolle systeem van winstdeelname en winstparticipatie. De premie is altijd een collectief voordeel. Alle werknemers moeten een premie ontvangen.
 
Vanaf 1 januari 2019 zullen enkele nieuwe regels gelden:
 • voor de berekening ‘pro rata’ op basis van effectieve arbeidsprestaties, bijvoorbeeld bij een deeltijds arbeidsregime;
 • in de situatie waarin de werknemer ontslagen wordt of zelf ontslag neemt.
 
 
 
Gevolgen voor de werkgever
De winstpremie is een interessante manier om alle werknemers een bijkomende premie te geven. Vanaf nu kan de werkgever bovendien ook gerichter rekening houden met onvolledige arbeidsprestaties en werknemers die uit dienst gaan.
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Enkel een vennootschap of instelling onderworpen aan de vennootschapsbelasting of vennootschapsbelasting der niet-inwoners kan een winstpremie toekennen. Veruit de meeste overheidsinstellingen zijn dus uitgesloten.
Bron:
Belgisch Staatsblad van 21/12/2019 blz. 101653
Het stelsel van de winstpremies voor de werknemers trad in werking op 1 januari 2018. De winstpremies kunnen worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.
 
Door het stelsel van de winstpremies voor werknemers hebben ondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting de mogelijkheid om op een eenvoudige manier (een gedeelte van) de winst toe te kennen aan hun werknemers in de vorm van een 'winstpremie'. Deze winstpremie geniet op fiscaal en parafiscaal vlak een gunstige behandeling.
 
 
Die winstpremie kan twee vormen aannemen:
 
 • de identieke premie: het bedrag is gelijk voor alle werknemers of het bedrag komt overeen met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers
 
 • de gecategoriseerde premie: op basis van een verdeelsleutel rekening houdend met objectieve criteria, bepaalt de onderneming het bedrag dat alle werknemers ontvangen. Ook hier kent de onderneming aan alle werknemers een winstpremie toe, maar het bedrag is verschillend per categorie van werknemers.
 
Objectieve criteria waarop de onderneming de categorieën kan onderscheiden zijn (tenzij er een afwijkende sectorale CAO zou zijn): anciënniteit, graad, functie, weddeschaal, het vergoedingsniveau en het vormingsniveau.
 
 
Een identieke winstpremie kan worden ingevoerd door een beslissing van de gewone of buitengewone algemene vergadering. Voor de invoering is een gewone meerderheid van stemmen voldoende.
 
Een gecategoriseerde winstpremie kan worden ingevoerd via een specifieke bedrijfs-CAO of, voor bedrijven zonder vakbondsafvaardiging, via een toetredingsakte.
 
Op parafiscaal vlak:
Op de winstpremie zijn geen gewone socialezekerheidsbijdrage verschuldigd. De winstpremie is enkel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Deze solidariteitsbijdrage is ten laste van de werknemer.
 
 
Op fiscaal vlak:
De winstpremie is, na aftrek van de sociale bijdrage, onderworpen aan een met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting tegen een tarief van:
 • 15% voor de premies die in het kader van een investeringsplan zijn toegekend en het voorwerp zijn van een niet achtergestelde lening;
 • 7% voor alle andere winstpremies.
 
Deze heffing is ten laste van de werknemer, maar de werkgever houdt de heffing in en stort deze door aan de fiscus.
 
Voor de onderneming maakt de winstbijdrage geen aftrekbare kost uit. De belastbare winst van een onderneming kan niet verlaagd worden door de uitkering van een winstbijdrage.
 
 
De eerste aanpassing die van kracht gaat vanaf 1 januari 2019 gaat over de berekeningswijze van de winstbijdrage. En meer bepaald over de situaties waarin de onderneming het bedrag van de premie pro rata mag berekenen.
Het gaat met andere woorden over de situaties waarin de onderneming het bedrag van de premie kan beperken voor bepaalde werknemers. Het is niet langer verplicht alle werknemers hetzelfde bedrag toe te kennen.
 
 
In het verleden kon het bedrag van de werkgever enkel op basis van vrijwillige schorsingen worden beperkt. Als gevolg kon het bedrag van de winstpremie niet worden beperkt op basis van het tewerkstellingspercentage.
 
Vanaf 1 januari 2019 mag het bedrag van de winstpremie worden berekend op basis van de effectieve arbeidsprestaties tijdens het laatst afgesloten boekjaar. Dit betekent dat de werkgever vanaf nu rekening mag houden bij de berekening van het bedrag van de winstpremie met:
 • het effectieve tewerkstellingspercentage;
 • de periodes van vrijwillige en onvrijwillige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (tenzij in de situaties waarin de wetgever het heeft verboden, zie verder);
 • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 
 
Het is de keuze van de werkgever om al dan niet rekening te houden met het effectieve tewerkstellingspercentage. De werkgever is vrij hiermee rekening te houden of niet.
 
De werkgever kan er bijvoorbeeld voor opteren geen rekening te houden met het arbeidsregime van een werknemer. Hierdoor zou een deeltijds werkende werknemer bij een identieke winstpremie met een vast bedrag, een gelijk bedrag krijgen als een voltijds werkende werknemer.
 
Let op!
De onderneming moet de pro rata berekening vermelden in de notulen van de algemene vergadering, de ondernemings-cao of de toetredingsakte.
 
 
De wetgever heeft de toepassing van de pro rata berekening beperkt. De volgende periodes mogen het bedrag van de winstpremie niet beperken:
 • periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met behoud van recht op loon (bijvoorbeeld de dagen arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval met gewaarborgd loon);
 • periodes van moederschapsrust, vaderschapsverlof, adoptieverlof, pleegverlof.
 
 
De onderneming kan de werknemer die gedurende het laatst afgesloten boekjaar de onderneming hebben verlaten volledig uitsluiten wanneer:
 • de werknemer om dringende reden werd ontslagen;
 • de werknemer vrijwillig de onderneming heeft verlaten, tenzij omwille van dringende reden ten laste van de werkgever.
 
De onderneming kan deze werknemers volledig uitsluiten van de winstpremie. De onderneming moet dan de winstpremie zelfs niet pro rata toekennen.
 
Dit is anders wanneer de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord werd beëindigd tijdens het laatst afgesloten boekjaar. Deze werknemers hebben nog steeds recht (eventueel pro rata) op de winstpremie.
 
Ook de werknemers van wie hun arbeidsovereenkomst werd beëindigd na afsluiten van het laatste boekjaar hebben recht (eventueel pro rata ) op de toegekende winstpremie.
 
De uitsluiting van de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens het laatst afgesloten boekjaar werd beëindigd, is facultatief. Ook hier is dit een keuze van de werkgever. Maar indien de werkgever deze keuze maakt, moet de onderneming dit vermelden in de notulen van de algemene vergadering, de ondernemings-cao of de toetredingsakte.
 
 
Een onderneming kent elke werknemer een identieke winstpremie van 1.000 EUR toe. Ze vermeldt in de notulen van de algemene vergadering dat de pro rata berekening van toepassing is, de volledige uitsluiting van werknemers die de onderneming verlaten hebben alsook de berekeningswijze.
 
 • Werknemer 1 werkt in een arbeidsregime van 100% maar heeft in de loop van het laatst afgesloten boekjaar 2 maanden onbetaald verlof genomen. 
Werknemer 1 ontvangt een winstpremie van 833,33 EUR [(1.000 / 12) * 10]
 • Werknemer 2 werkt in een arbeidsregime van 80%.
Werknemer 2 ontvangt een winstpremie van 800 EUR (1.000 * 80%)
 • Werknemer 3 werkt in een arbeidsregime van 50% en verliet de onderneming op 30/9.
Werknemer 3 ontvangt geen winstpremie.
 
 
De nieuwe regels treden in werking vanaf 1 januari 2019.
 
Onze consultants kunnen u met raad en daad bijstaan bij de implementatie van een winstpremie. Voor advies en begeleiding kan u dan ook terecht bij kmo_consultancy-legal@sdworx.com of legalConsulting@sdworx.com.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.