Feedback
ella
De wet die voorziet in gemeenschappelijke minimumnormen om klokkenluiders beter te beschermen wanneer zij informatie melden over inbreuken op bepaalde domeinen, is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het gaat bijvoorbeeld om inbreuken inzake overheidsopdrachten, financiële diensten, productveiligheid, belastingfraude, sociale fraude, ..

De wet is er gekomen naar aanleiding van de Europese Klokkenluidersrichtlijn.

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpversie zoals besproken in onze vorige nieuwsbrief. We herhalen de regels hier.
 
In werkgerelateerde context verkregen informatie
De klokkenluider die informatie over inbreuken op specifieke domeinen meldt, moet deze informatie verkregen hebben in een werkgerelateerde context. Uitzonderlijk zijn ook meldingen buiten werkgerelateerde context in scope.
 
3 meldingskanalen
De regering voorziet in drie mogelijke kanalen voor klokkenluiders om wantoestanden te rapporteren:
 • een intern kanaal binnen de onderneming als juridische entiteit;
 • een extern kanaal bij de overheid; en
 • een openbaarmaking.
De melder mag zelf beslissen wat het meest geschikte meldingskanaal is. Uiteraard moet aan de voorwaarden van de wet voldaan zijn om bescherming te genieten.

Intern meldingskanaal voor iedere onderneming?
Met onderneming bedoelt men de juridische entiteit.
Niet elke juridische entiteit is verplicht een intern meldingskanaal op te zetten. Deze verplichting geldt enkel voor juridische entiteiten met minstens 50 werknemers
Voor organisaties met minder dan 50 werknemers geldt deze verplichting slechts indien zij actief zijn in de financiële sector.
 
Een onpartijdige persoon of dienst zorgt voor de opvolging van de meldingen. Men kan het meldkanaal binnen de organisatie organiseren of uitbesteden aan een derde.
 
Minstens de werknemers moeten gebruik kunnen maken van dit interne meldingskanaal. 

Bijhouden van een register
Organisaties moeten een register bijhouden van alle meldingen. Deze meldingen worden bijgehouden zolang de contractuele relatie loopt.
 
Beschermings- en ondersteuningsmaatregelen voor de klokkenluider
De wetgever voegt beschermingsmaatregelen in tegen vergelding (ontslag, discriminatie, intimidatie, …). Zo voorziet hij in een buitengerechtelijke beschermingsprocedure, schadevergoeding,…

Daarnaast heeft de klokkenluider recht op ondersteuningsmaatregelen (adviezen, rechtsbijstand,…).
 
Sancties?
De wetgever voorziet een sanctie van niveau 4 overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek voor inbreuken op:
 • de verplichting om een intern meldkanaal op te zetten en het te laten functioneren overeenkomstig de bepalingen van deze wet;
 • de registratie van meldingen.
 
Bij represailles riskeert men een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 600 tot 6.000 euro.  Dezelfde straf is voorzien voor:
 • het belemmeren of trachten te belemmeren van een melding;
 • het aanspannen van onnodige of tergende procedures tegen de melder;
 • het schenden van de verplichting tot geheimhouding van de identiteit van de melders.
 
Inwerkingtreding?
Deze wet treedt in werking op 15 februari 2023.
 
Juridische entiteiten met 50 tot 249 werknemers krijgen evenwel de tijd tot 17 december 2023 voor het opzetten van een intern meldkanaal.
Deze extra tijd wordt niet gegeven aan de entiteiten die actief zijn op het gebied van:
 • financiële diensten, producten en markten;
 • voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering.
 
Wat doet SD Worx?
SD Worx heeft een gebruiksvriendelijke tool die werkgevers toelaat om een intern meldkanaal op te richten.
 
Daarnaast bieden we ook uitgebreide adviesverlening aan omtrent de Europese klokkenluidersregeling en de impact voor Belgische werkgevers.
Concreet bestaat dit pakket uit 1 uur consulting door onze legal consultants, een webinar, modeldocumenten en nieuwsbrieven. 
 
Meer informatie over dit pakket en onze tool vindt u terug op onze website: Klokkenluiderstool
 
Heeft u vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen aan onze consultants ( consulting@sdworx.com ).
 
Gevolgen voor de werkgever
Juridische entiteiten met minstens 250 werknemers moeten snel actie ondernemen.
Bedrijven met minstens 50 maar minder dan 250 werknemers hebben iets meer tijd.

Beide moeten, in overeenstemming met de vereisten uit deze wet:
 • een intern meldingskanaal voorzien alsook de procedure voor en opvolging van interne meldingen uitwerken;
 • de nodige informatie ter beschikking stellen over de meldingskanalen;
 • een register bijhouden over de ontvangen meldingen.
Bij heel dit proces mag men zeker de GDPR niet uit het oog verliezen.
 
Voor organisaties met minder dan 50 werknemers zal dezelfde verplichting slechts gelden voor KMO's die actief zijn in de financiële sector.
Bron:
Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, Belgisch Staatsblad 15 december 2022, bl. 97213.
Deze wet voorziet in gemeenschappelijke minimumnormen die zorgen dat klokkenluiders die inbreuken op bepaalde domeinen van het Unierecht melden, een hoog niveau van bescherming genieten. Bedoeling is om de doeltreffendheid van het Unierecht op die beleidsterreinen te versterken.
De wet is er gekomen naar aanleiding van de Klokkenluidersrichtlijn.
De wetgever voorziet een lijst van inbreuken waarvan de melding of openbaarmaking onder deze omzettingswet valt. Het gaat om inbreuken:
 • die de financiële belangen van de Europese Unie schaden;  
 • in verband met de interne markt, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun;
 • die betrekking hebben op de volgende gebieden:
  • overheidsopdrachten; 
  • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;  
  • productveiligheid en productconformiteit; 
  • veiligheid van het vervoer;  
  • bescherming van het milieu;  
  • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 
  • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;  
  • volksgezondheid 
  • consumentenbescherming; 
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen; 
  • bestrijding van belastingfraude; 
  • sociale fraudebestrijding. 
Meldingen van inbreuken op eender welke wetgeving die onder een van bovengenoemde domeinen valt, vallen dus onder het toepassingsgebied van deze wet.
In tegenstelling tot de Europese tekst waar de toepasselijke reglementering wordt opgesomd, doet onze nationale wetgever dit niet. In de praktijk  moet de interpretatie van de wetgeving waarop de wet betrekking heeft zo ruim mogelijk zijn. Dit om de bescherming van klokkenluiders zo groot mogelijk te maken.

Merk op! De wet gaat verder dan de Europese Klokkenluidersrichtlijn. De overheid koos voor een ruimer toepassingsgebied. Ook fiscale- en sociale fraude vallen binnen de scope.
 
De wet beschermt de klokkenluiders werkzaam in de private sector die in een werkgerelateerde context informatie over inbreuken hebben gekregen. Denk hier aan:
 • werknemers en ambtenaren;
 • zelfstandigen;
 • aandeelhouders;
 • bestuurders;
 • vrijwilligers;
 • stagiairs (bezoldigd of onbezoldigd);
 • eenieder die werkt onder toezicht en leiding van (onder-) aannemers en leveranciers;
 • ex-werknemers;
 • sollicitanten. 
 
Naast de klokkenluider worden eveneens beschermd:
 • de facilitators. Zij bieden actieve ondersteuning om de acties van de melder te vergemakkelijken. Het kan gaan om bijvoorbeeld een collega of een vakbondsafgevaardigde;
 • derden verbonden met de klokkenluider en die slachtoffer kunnen zijn van represailles in een werkgerelateerde context (collega’s, familieleden, ..). Zij nemen niet actief deel aan de melding, dat is het verschil met een facilitator; 
 • juridische entiteiten eigendom van de klokkenluider, waarvoor de klokkenluider werkt of waarmee hij op een andere manier verbonden is in een werkgerelateerde context. 
In principe voorziet men enkel bescherming bij melding op basis van informatie verkregen in werkgerelateerde context.
 
Hierop bestaat een uitzondering voor inbreuken met betrekking tot:
 • financiële diensten, producten en markten;
 • het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering.
 
Indien melders deze informatie over inbreuken hebben verkregen buiten een werkgerelateerde context, genieten ze toch de bescherming.
Klokkenluiders genieten de bescherming op voorwaarde dat: 
 • zij gegronde reden hadden om aan te nemen dat de informatie over de inbreuken op het moment van de melding juist was;
 • de informatie binnen het toepassingsgebied van deze wet viel;
 • en zij deze informatie intern of extern meldden, of informatie openbaar maakten. En dit conform deze wet.
 
Wat met anonieme meldingen?
Ook anonieme klokkenluiders genieten van bescherming wanneer zij later zijn geïdentificeerd en het slachtoffer worden van represailles. Weliswaar moeten zij net als de niet-anonieme melders aan hogergenoemde voorwaarden voldoen.
 
Facilitators en derden die verbonden zijn met de melders
Komen eveneens in aanmerking voor beschermingsmaatregelen als ze gegronde redenen hadden om aan te nemen dat de melder onder de bescherming voorzien in deze wet valt:
 • facilitators;
 • derden die verbonden zijn met melders;
 • juridische entiteiten die eigendom zijn van de melders, waarvoor de melders werken of waarmee de melders anderszins in een werkgerelateerde context verbonden zijn.
Er zijn drie mogelijke meldingskanalen om wantoestanden te rapporteren, namelijk een:
 • interne melding;
 • externe melding;
 • openbaarmaking.
 
De melder mag zelf beslissen wat het meest geschikte meldingskanaal is.
Een klokkenluider kan er voor kiezen om een interne melding te doen.
 
Een interne melding is het binnen een juridische entiteit mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken.
Juridische entiteiten met 50 of meer werknemers zijn verplicht kanalen en procedures voor interne meldingen en de opvolging ervan op te zetten. Dit na overleg met de sociale partners.  

Voor de berekening van de drempel sluit de wetgever aan bij de berekeningsregels die gelden voor de sociale verkiezingen. 

Opgelet! 
Er geldt een uitzondering voor private entiteiten die actief zijn op het gebied van:
 • financiële diensten, producten en markten;
 • voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Voor deze kmo’s geldt de drempel niet. Zij moeten dus ongeacht hun aantal werknemers een intern meldingskanaal en een interne meldingsprocedure voorzien.
Minstens de werknemers moeten gebruik kunnen maken van het interne meldingskanaal.
 
Ondernemingen kunnen zelf bepalen of ze het interne meldingskanaal ook open willen stellen voor andere categorieën van melders. Denk hier aan zelfstandigen, onderaannemers of ex-werknemers.
De juridische entiteiten moeten ook anonieme meldingen van inbreuken ontvangen en verzekeren dat ze worden opgevolgd.
 
Deze verplichting geldt niet voor juridische entiteiten met minder dan 250 werknemers.
Men heeft de keuze om het meldingskanaal:
 • intern te laten beheren door een meldingsbeheerder of;
 • extern ter beschikking te stellen door een derde.
 
In beide gevallen is de juridische entiteit de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. 
 
Juridische entiteiten met minder dan 250 werknemers mogen middelen delen voor het in ontvangst nemen van meldingen en eventueel te verrichten onderzoeken.  
De procedures voor interne melding en opvolging moeten aan een aantal vereisten voldoen. Ongeacht of het meldingskanaal intern wordt beheerd of extern ter beschikking wordt gesteld door een derde. Zo vereist de wetgever dat:
 • de meldingskanalen door hun ontwerp, opzet en beheer op beveiligde wijze de vertrouwelijkheid beschermen van de identiteit van de melder en derden die men in een melding noemt. Niet gemachtigde personeelsleden hebben hier geen toegang toe;
 • een intern meldingskanaal de mogelijkheid biedt om mondeling en/of schriftelijk meldingen te doen;
 • de melder binnen de zeven dagen na de dag waarop men de melding heeft ontvangen een ontvangstbevestiging krijgt;
 • er een meldingsbeheerder aangewezen wordt.
  De meldingsbeheerder is een onpartijdige persoon of dienst. Hij onderhoudt de communicatie met de melder en vraagt hem zo nodig verdere informatie en geeft feedback. Hij zorgt voor een zorgvuldige opvolging. Ook voor anonieme meldingen; 
   
 • de klokkenluider tijdig feedback krijgt, met name binnen drie maanden:
  • na de ontvangstbevestiging; of
  • na het verstrijken van de periode van zeven dagen na de melding indien er geen ontvangstbevestiging is verstuurd aan de melder;
 • de werkgever duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie ter beschikking stelt over:
  • de interne meldingskanalen en -procedures;
  • de procedures voor externe meldingen aan Federale Ombudsmannen en aan de bevoegde autoriteiten en in voorkomend geval aan instellingen, organen en instanties van de Unie.
 
De bevoegde autoriteiten kunnen in overleg met de federale coördinator de procedures voor interne melding en opvolging verder bepalen door middel van een reglement of rondzendbrief. Deze reglementen en rondzendbrieven zijn bindend en worden bekendgemaakt op de website van de bevoegde autoriteit.
 
Verenigingen en andere instellingen die categorieën van juridische entiteiten vertegenwoordigen, kunnen gedragscodes opstellen, wijzigen of verlengen om de componenten van de procedures voor interne melding en opvolging te bepalen.
Klokkenluiders kunnen er voor kiezen om eerst een melding te doen via een intern meldingskanaal en daarna pas via een extern meldingskanaal, maar ook om meteen een melding te doen via een extern meldingskanaal. 
 
Een externe melding is het mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken aan de Federale ombudsmannen (= federale coördinator) of aan de bevoegde autoriteiten.  
 
Een Koninklijk Besluit zal de autoriteiten aanwijzen die bevoegd zijn voor:
 • het ontvangen van meldingen;
 • het geven van feedback; en
 • het bieden van opvolging inzake meldingen.

De bevoegde autoriteiten moeten onafhankelijke en autonome externe meldingskanalen opzetten voor het ontvangen en behandelen van informatie over inbreuken.
Ook hier legt de wetgever verplichtingen op waaraan de externe meldkanalen en de procedure voor externe melding moeten voldoen. We gaan hier niet dieper op in. Het is aan de overheid aan deze verplichtingen te voldoen.
 
De bevoegde autoriteiten publiceren op een afzonderlijke, gemakkelijk herkenbare en toegankelijke pagina van hun website de nodige informatie die de klokkenluider moet kennen.
Een klokkenluider kan ook kiezen om zijn melding via een openbaarmaking te doen.
 
De openbaarmaking kan:
 • rechtstreeks verlopen, bijvoorbeeld via een blog, of;
 • onrechtstreeks, door bijvoorbeeld de tussenkomst van een journalist.
 
Een klokkenluider die kiest voor de openbaarmaking komt in aanmerking voor bescherming wanneer is voldaan aan een van de volgende voorwaarden:
 • de melder deed eerst een interne en externe melding, of meteen een externe melding maar er werden geen passende maatregelen genomen binnen een redelijke termijn;
 • de melder heeft gegronde redenen om aan te nemen dat:
  • de inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of
  • er in geval van een externe melding een risico op represailles bestaat of het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk doeltreffend wordt verholpen.
Enkel de gemachtigde personeelsleden die bevoegd zijn om de melding te ontvangen of op te volgen, mogen de identiteit van de melder en alle andere informatie waarmee men zijn identiteit direct of indirect kan achterhalen kennen.
 
Dit tenzij:
 • de melder zijn vrije en uitdrukkelijke toestemming geeft om zijn identiteit ook aan anderen mee te delen;
 • het gaat om een noodzakelijke en evenredige wettelijke verplichting bij een onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures. Dit mede om de rechten van verdediging van de betrokken persoon te waarborgen. De bevoegde autoriteit of de Federale Ombudsmannen stel(t)(len) vóór de bekendmaking de melder schriftelijk op de hoogte samen met de redenen daarvoor. Behalve wanneer dit het onderzoek of gerechtelijke procedures in gevaar zou brengen.
Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebeuren in overeenstemming met de principes van de GDPR.
 
Men mag persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van een specifieke melding niet verzamelen.
Verzamelt men ze toch onbedoeld, dan moet men deze onmiddellijk wissen.

Tot wanneer de gemelde inbreuk is verjaard, moet men de naam, functie en contactgegevens bijhouden van:
 • de klokkenluider;
 • elke persoon tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken;
 • de betrokkene (in voorkomend geval ook het ondernemingsnummer).
De werkgevers, de bevoegde autoriteiten en Federale Ombudsmannen houden een register bij van elke ontvangen melding.
Hierbij houden ze uiteraard rekening met de geheimhoudingsvereisten.
 
Meldingen worden bijgehouden zolang de contractuele relatie loopt.
Elke vorm van represailles is verboden. Waaronder dreigingen met en pogingen tot represailles.
 
Denk hier aan:
 • schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;
 • een negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;
 • dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
 • discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;
 
Het verbod op represailles geldt ten opzichte van:
 • de melders;
 • de facilitators;
 • derden;
 • de juridische entiteiten die met de melder in verband staan. 
 
Het verbod op represailles geldt, net als de andere beschermingsmaatregelen, ongeacht het meldingskanaal: interne melding, externe melding of openbaarmaking.
De klokkenluider heeft toegang tot ondersteuningsmaatregelen. Met name tot:
 • volledige en onafhankelijke informatie en adviezen, die gemakkelijk en kosteloos toegankelijk zijn, over:
  • de beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles;
  • de rechten van de betrokkene, met inbegrip van zijn rechten op het vlak van bescherming van persoonsgegevens
  • het feit dat de melder in aanmerking komt voor de beschermingsmaatregelen waarin deze wet voorziet;
 • technisch advies ten aanzien van elke autoriteit die betrokken is bij de bescherming van de melder;
 • rechtsbijstand en juridisch advies;
 • ondersteunende maatregelen, waaronder technische, psychologische, media gerelateerde en sociale ondersteuning;
 • financiële bijstand in het kader van gerechtelijke procedures.
 
Deze ondersteuningsmaatregelen staan ook open voor:
 • de facilitators;
 • derden;
 • de juridische entiteiten die met de melder in verband staan.
 
Federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de Mens
Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens is het centrale informatiepunt inzake de bescherming van klokkenluiders. Dit instituut staat ook in voor de ondersteuningsmaatregelen.
Het instituut neemt deze rol op bij zowel een interne melding, een externe melding, als een openbaarmaking.
De wet voert ook beschermingsmaatregelen in tegen represailles voor:
 • de klokkenluiders;
 • de facilitators;
 • derden;
 • de juridische entiteiten die met de melder in verband staan.
 
Zo voorziet de wetgever:
 • een buitengerechtelijke beschermingsprocedure voor de beslechting van conflicten tussen:
  • enerzijds de beschermde persoon die het slachtoffer meent te zijn van represailles en;
  • anderzijds de entiteiten en/of personen die represailles uitoefenen.
De federale coördinator stuurt deze procedure aan. Het is een eerste rechtsmiddel dat de klokkenluider vóór een gerechtelijke procedure kan (maar dus niet moet) gebruiken;
 
 • onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van aansprakelijkheid voor de klokkenluider;
 
 • een schadevergoeding tussen 18 en 26 weken loon voor slachtoffers van represailles. Indien het slachtoffer geen loontrekkende is, wordt de schadevergoeding vastgesteld op de werkelijk geleden schade. In dit geval moet het slachtoffer de omvang van de geleden schade bewijzen.

  Voor de melding van een inbreuk op wetgeving rond financiële diensten, producten en markten of rond de voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering bedraagt de schadevergoeding, naar keuze van het slachtoffer:
  • 6 maanden brutoloon, met inbegrip van alle extralegale voordelen. Weliswaar kan dit enkel indien het slachtoffer een loon of daaraan gelijk te stellen vergoeding ontvangt;
  • Of de werkelijk geleden schade. Het slachtoffer moet dan de omvang van de geleden schade bewijzen;
    
 • een mogelijkheid van verzoek tot heropname in de onderneming voor bepaalde melders. Meer bepaald indien het gaat om de melding van een inbreuk op wetgeving rond financiële diensten, producten en markten of rond de voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering. De wetgever voorziet hiervoor een speciale procedure;
 • de mogelijkheid om zich te wenden tot de arbeidsrechtbank;
   
 • een omkering van de bewijslast;
 
 • … 
De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat de identiteit van de betrokkenen wordt beschermd zolang onderzoeken naar aanleiding van de melding of openbaarmaking lopen.

De regels over de bescherming van de identiteit van de melders zijn ook van toepassing op de bescherming van de identiteit van de betrokkenen.
 
Merk op: met 'betrokkene' bedoelt de wetgever de persoon die door de melding wordt aangegeven, of ten minste van ver of dichtbij wordt geviseerd. 
Dit begrip omvat dan ook eenieder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een rol kan hebben gespeeld bij de inbreuk en is niet beperkt tot de werkgever of de personeelsleden van de 
juridische entiteit, maar kan ook naar (onder)aannemers of dienstverleners verwijzen.
De wetgever voorziet een sanctie van niveau 4 overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek voor inbreuken:
 • door een werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber op de verplichting om een intern meldkanaal op te zetten en het te laten functioneren overeenkomstig de vereisten gesteld in deze wet;
 • door een werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, de bevoegde autoriteit of de federale coördinator op de registratie van meldingen.
 
Een sanctie van niveau 4 betekent:
 • hetzij een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6000 euro (inclusief opdeciemen 4.800 - 48.000) of een van die straffen alleen;
 • hetzij een administratieve geldboete van 300 tot 3000 euro (inclusief opdeciemen 2.400 - 24.000 euro).
De regering voorziet in sancties voor een juridische entiteit, de leden van haar personeel, alsook elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die:
 • de melding belemmert of tracht te belemmeren;
 • represailles neemt;
 • onnodige of tergende procedures aanspant;
 • de verplichting tot geheimhouding van de identiteit van de melders schendt.
 
Zij riskeren een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 600 tot 6.000 euro.
Personen die schade lijden als gevolg van opzettelijk valse meldingen of openbaarmakingen, hebben recht op schadevergoedingsmaatregelen. Dit overeenkomstig de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.
De wetgever voorziet in een uitzondering op het beroepsgeheim. Zo is er geen sprake van een misdrijf wanneer een persoon (cumulatief):
 • uit hoofde van zijn staat of beroep;
 • houder is van geheimen;
 • die geheimen meldt of openbaar maakt
 • mits naleving van de voorwaarden van deze wet.
 
Deze bepaling is van toepassing onverminderd de bescherming van:
 • de nationale veiligheid;
 • gerubriceerde gegevens;
 • het beroepsgeheim van advocaten;
 • het medisch geheim;
 • de geheimhouding van rechterlijke beraadslagingen; en
 • het strafprocesrecht.
 
Het beroepsgeheim voor advocaten en artsen blijft aldus bestaan. Zij kunnen niet op basis van deze wet feiten melden die hen in hun hoedanigheid van houder van het beroepsgeheim zijn toevertrouwd. Feiten die ze persoonlijk vernemen op de werkplaats uit hoofde van hun beroep mogen ze wel melden.
Deze wet treedt in werking op 15 februari 2023.
 
Juridische entiteiten met 50 tot 249 werknemers krijgen evenwel de tijd tot 17 december 2023 voor het opzetten van een intern meldkanaal.
Deze extra tijd wordt niet gegeven aan de entiteiten die actief zijn op het gebied van:
 • financiële diensten, producten en markten;
 • voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.