Feedback
ella
Kamer keurt lastenverlaging bouw goed
Losse berichten
Gepubliceerd op 05/04/2019

Werkgevers actief in sectoren die 'werken in onroerende staat' verrichten, krijgen een lastenverlaging in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Niet alleen de bouwsector (PC 124), maar onder andere ook de sectoren van de schoonmaak (PC 121), hout en stoffering (PC 126), de landbouw (PC 144), de metaalconstructie (PC 111) en de elektriciens (PC 149.01) kunnen dergelijke werken verrichten.

 

De vrijstelling bedraagt 3% in 2018 én 6% in 2019 van de belastbare bezoldigingen van de werknemers tewerkgesteld in ploegen op locatie. De regeling heeft een eigen defintie van ploegarbeid, bijv. één ploeg volstaat.

 

Hoewel de regeling al sinds 1 januari 2018 bestaat, was de regeling in de praktijk nog niet toepasbaar door een aantal praktische en interpretatieve onduidelijkheden.

 

De noodzakelijke aanpassingen zijn eindelijk goedgekeurd door het parlement.


Opgelet!

Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron:
Wetsvoorstel houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, nrs 3528/1 tot 7.

Intro

De bestaande vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid werd uitgebreid voor werken in onroerende staat.

 

Hoewel de regeling al sinds 1 januari 2018 bestaat, was de regeling in de praktijk nog niet toepasbaar door een aantal praktische en interpretatieve onduidelijkheden.

 

De noodzakelijke aanpassingen zijn eindelijk goedgekeurd door het parlement.

 

Hieronder overlopen we de regeling. De bespreking houdt rekening met de aanpassingen.

Juridische inhoud

1. Werken in onroerende staat

Deze lastenverlaging zal enkel gelden voor werken in onroerende staat, zoals bepaald in de btw-wetgeving (artikel 20, §2 KB nr. 1 m.b.t. de regeling voor de voldoening van de BTW).

 

Met werken in onroerende staat bedoelt men onder andere:

 • alle werken die betrekking hebben op het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken, geheel of ten delen, van een uit zijn aard onroerend goed;
 • elke handeling die er in bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op een zodanige wijze aan een onroerend goed aan te brengen, dat het onroerend wordt uit zijn aard.

 

Deze activiteiten zijn ruimer dan de activiteiten die vallen onder het paritair comité van de bouwsector (PC124). Ook werken in onroerende staat die behoren tot de bevoegdheid van de sectoren van de metaalconstructie (PC 111), schoonmaak (PC 121), hout- en stoffering (PC 126), landbouw (PC 144) en elektriciens (PC 149.01) kunnen in aanmerking komen.

 

De regeling is bovendien niet beperkt tot arbeiders. Ook bedienden en uitzendkrachten komen in aanmerking.

2. Definitie ploegenarbeid

Voor de regeling in het kader van 'werken in onroerende staat' werd een eigen definitie van ploegenarbeid ingevoerd.

 

Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing moet de ploegenarbeid beantwoorden aan volgende voorwaarden:

 

 • werken in onroerende staat;
 • in één of meerdere ploegen van minstens 2 personen, met uitsluiting van studenten verbonden met een studentenovereenkomst en leerlingen in alternerende opleiding;
 • die hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;
 • op locatie;
 • waarbij alle werknemers in de ploeg, met uitzondering van studenten verbonden met een studentenovereenkomst en leerlingen in alternerende opleiding, het minimum bruto-uurloon ontvangen zoals voorgeschreven door de wet :

 

Vanaf Bruto uurloon (geïndexeerd)
1/1/201813,75 EUR
1/1/201913,99 EUR

 

Dit bedrag zal verder jaarlijks geïndexeerd worden.

 

Deze definitie wijkt af van de bestaande definitie ploegenarbeid. En dit onder andere op volgende punten :

 

 • er is niet vereist dat het om opeenvolgende ploegen gaat.
  Ook werknemers in een gewoon dagregime komen dus in aanmerking;
 • de ploeg moet bestaan uit minstens 2 personen. Dit zijn niet noodzakelijk werknemers. 
  Eén zaakvoerder of zelfstandige met één werknemer vormt ook een ploeg.
  Uiteraard komt de bedrijfsleider of zelfstandige zelf niet voor de vrijstelling in aanmerking;
 • het toekennen van een ploegenpremie is niet vereist. Wel moeten alle werknemers (dus niet de zaakvoerder) het minimum bruto-uurloon ontvangen. Het betreft het bruto-uurloon vóór aftrek van de werknemersbijdrage sociale zekerheid en zonder rekening te houden met een eventuele (ploegen)premie(s).
  Wanneer één werknemer dit minimum bruto-uurloon niet ontvangt, dan verliest de hele ploeg de vrijstelling, tenzij het een student of leerling betreft;
 • de werken in onroerende staat moeten op locatie gebeuren, op een werf. Werken verricht in een atelier of magazijn komen niet in aanmerking, ook niet wanneer men deze verricht ter voorbereiding van de werken op een werf.

3. Voorbeelden

Voorbeeld 1

Werknemer A met een uurloon van 15,00 EUR, werknemer B met hetzelfde uurloon en student C met een uurloon van 10,00 EUR verrichten werken in onroerende staat op dezelfde werf. Het gaat om complementair werk.

 

Aan de definitie van ploegenarbeid is voldaan. Werknemers A en B vormen een ploeg van minstens 2 personen. Student C laten we buiten beschouwing, hoewel hij ook tot de ploeg behoort. De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt voor de lonen van werknemers A en B. De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt niet voor het loon van student C, omdat zijn uurloon minder dan het minimum uurloon bedraagt.

 

Voorbeeld 2

Werknemer A met een uurloon van 15,00 EUR, werknemer B met hetzelfde uurloon en student C met een uurloon van 14,00 EUR verrichten werken in onroerende staat op dezelfde werf. Het gaat om complementair werk.

 

Aan de definitie van ploegenarbeid is voldaan. Werknemers A en B vormen een ploeg van minstens 2 personen. Student C laten we  buiten beschouwing, hoewel hij ook tot de ploeg behoort. De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt zowel voor de lonen van werknemers A en B als voor het loon van student C. De uurlonen bedragen immers meer dan het minimum uurloon. 

 

Voorbeeld 3

Werknemer A met een uurloon van 15,00 EUR en student B met een uurloon van 14,00 EUR verrichten werken in onroerende staat op dezelfde werf. Het gaat om complementair werk.

 

Aan de definitie van ploegenarbeid is niet voldaan. Studenten worden uitgesloten om de definitie 'ploeg' te beoordelen. De ploeg bestaat dan ook niet uit 2 personen.

 

Voorbeeld 4

Werknemer A met een uurloon van 15,00 EUR en zaakvoerder B verrichten werken in onroerende staat op dezelfde werf. Het gaat om complementair werk.

 

Aan de definitie van ploegenarbeid is voldaan. De wet vereist niet dat de ploeg bestaat uit minstens 2 werknemers, maar 2 personen. Enkel werknemer A komt in aanmerking voor de vrijstelling. Bedrijfsleiders zijn immers uitgesloten.

4. Hoogte van de vrijstelling

De ondernemingen met ploegen die werk in onroerende staat op locatie verrichten, genieten van volgend vrijstellingspercentage:

 

Vanaf…Vrijstellingspercentage
20183%
20196%
202018%

 

Dit percentage wordt toegepast op de bruto belastbare bezoldigingen met uitsluiting van:

 

 • premies andere dan ploegenpremies;
 • de eindejaarspremie;
 • het vakantiegeld;
 • achterstallige bezoldigingen;
 • opzeggingsvergoedingen;
 • vervangingsinkomsten;
 • bezoldigingen die door een werknemer zijn verkregen, maar worden betaald of toegekend aan zijn rechtverkrijgenden.

 

Wanneer de vrijstelling van de individuele werknemer niet (volledig) kan verrekend worden wegens te weinig of geen bedrijfsvoorheffing, wordt deze overgedragen naar de bedrijfsvoorheffing van de andere werknemers die voor de regeling in aanmerking komen.

 

Deze vrijstelling geldt ook voor uitzendbedrijven die werknemers tewerkstellen in deze ondernemingen.

 

1/3de norm

De individuele werknemer moet 1/3de van zijn arbeidstijd 'werken in onroerende staat op locatie' uitvoeren. De beoordelingsperiode is steeds de betrokken kalendermaand waarvoor de vrijstelling wordt toegepast.

5. Aanpassingen aan het loonsysteem van SD Worx

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.