Feedback
ella
Bedrijfswagens duurder vanaf 2020
Uit de wandelgangen van de overheid
Gepubliceerd op 14/11/2017

De aftrekbaarheid van de autokosten in de vennootschapsbelasting is tot op vandaag afhankelijk van het type brandstof en de CO2-uitstoot van de wagen. Deze aftrekbaarheid varieert van 50% tot 120%.

 

 

Daling van de vennootschapsbelasting

 

Vanaf 2018 is er een daling van de vennootschapsbelasting.

 

  2018 (incl. 2% crisisbijdrage)

      2020 

 (afschaffing crisisbijdrage)

Nieuw basistarief (huidig nominaal tarief = 33,99%)     29,58%      25%
KMO-tarief (verlaagd tarief voor deel belastbare grondslag ≤ € 100.000)     20,40%      20%

 

Beperking aftrekbaarheid autokosten

 

Men wil bedrijven aanmoedigen om voor meer milieuvriendelijke wagens te kiezen.

Vanaf 2020 zullen de meest vervuilende wagens, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting, zwaarder belast worden.

De niet vervuilende wagens worden fiscaal aangemoedigd.

 

Om de daling in de vennootschapsbelasting te kunnen financieren, daalt de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten van de bedrijfswagens.

De aftrek van autokosten zal worden bepaald in functie van de CO2-uitstoot.

 

De aftrekbaarheid van de autokosten ligt tussen minimum 40% en maximum 100%.

Voor elektrische wagens wordt de aftrekbaarheid verlaagd van 120% naar 100%.

 

Conclusie

 

Enerzijds daalt de vennootschapsbelasting wel in 2018 en 2020 maar anderzijds daalt de aftrek voor de autokosten aanzienlijk in 2020 naarmate de CO2-uitstoot van de wagen stijgt. Dit neemt dan het effect van de daling van de vennootschapsbelasting weg.


Opgelet!

Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Bedrijven worden door deze maatregelen aangemoedigd om voor meer milieuvriendelijke wagens te kiezen.

Indien de werkgever binnenkort van plan was een nieuwe bedrijfswagen aan te kopen, doet hij dit best nog vóór het einde van dit jaar.

Bron:
Voorontwerp van wet betreffende de economische relance en versterking van de sociale cohesie ('Relancewet')

Juridische inhoud

1. Huidig systeem

Een werkgever die vandaag een bedrijfswagen ter beschikking stelt van zijn werknemer, mag deze autokosten (behalve interesten en brandstof) aftrekken van zijn belastbare winst in de vennootschapsbelasting.

 

De aftrekbaarheid van de autokosten is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van de wagen en varieert van 50% tot 120%:

 

CO2-uitstootdiesel
0120%
0-60100%
61-10590%
106-11580%
116-14575%
146-17070%
171-19560%
195-50%
CO2-uitstootBenzine
0120%
0-60100%
61-10590%
106-12580%
126-15575%
156-18070%
181-20560%
205-50%
100% elektrischElektrische wagen
0120%

 

Interesten zijn 100% aftrekbaar, brandstofkosten zijn aftrekbaar voor 75%.

 

In de personenbelasting zijn de autokosten (eenmanszaken) steeds voor 75% aftrekbaar (het beroepsmatige gebruik). De CO2-uitstoot heeft hier geen impact op zoals dit in de vennootschapsbelasting wel het geval is.

2. Wijzigingen vanaf 2018

 

2.1 Vennootschapsbelasting

2.2. Personenbelasting

2.2.1. Eenmanszaken

Reeds vanaf 1/1/2018 zullen de autokosten voor zelfstandigen met een eenmanszaak volgens de CO2 -uitstoot aftrekbaar zijn in de personenbelasting (maar met een minimum van 75%) i.p.v. de huidige aftrekbaarheid van 75%.

 

Hierdoor worden milieuvriendelijke wagens voor zelfstandigen ook fiscaal voordelig door een hogere fiscale aftrek. De kosten voor de meest vervuilende wagens blijven aftrekbaar tegen 75%.

2.2.2. Overgangsregeling

In de personenbelasting wordt voorzien in een overgangsregeling en maakt men het volgende onderscheid:

 

 • Voor personenwagens aangeschaft vóór 1/1/2018 blijven de autokosten voor minimum 75% aftrekbaar. Deze aftrekregeling blijft behouden zolang de wagen wordt gebruikt.

 • Voor personenwagens aangeschaft vanaf 1/1/2018 wordt de aftrekregeling vanaf 1/1/2020 vervangen door de nieuwe regeling.

  De formule voor de vaststelling van het tarief van de aftrekbaarheid wordt aangepast (zie verder).

 

Onder "aangeschafte" wagen verstaat men:

 • een op 1/1/2018 bestelde maar nog niet geleverde wagen;

 • een wagen waarvoor men een leasecontract heeft afgesloten. Men kijkt naar de datum van het afsluiten van het leasecontract.

3. Wijzigingen vanaf 2020

3.1. Inleiding

Vanaf 2020 wil de wetgever een andere berekeningswijze van de aftrekbaarheid van de autokosten en dit zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting. 

De wetgever wil de link tussen de aftrek van de autokosten in de vennootschapsbelasting en de CO2-uitstoot versterken.

 

Het aftrekpercentage van 120% voor elektrische wagens verdwijnt en wordt beperkt tot 100%.

 

De zogenaamde ‘fake’ hybride wagens worden ook fiscaal minder aantrekkelijk.

 

Men zal nu meer rekening houden met de reële CO2-uitstoot per wagen ongeacht de brandstof en niet meer per categorie. Hierdoor zal de aftrekbaarheid van de autokosten dalen. Deze ligt vanaf 2020 tussen 40% en 100%.

 

Deze nieuwe aftrekregeling voor autokosten en brandstofkosten geldt voor alle bedrijfswagens en voor alle wagens die op naam staan van eenmanszaken.

 

De aftrekbaarheid van de autokosten zal gebeuren tegen een tarief vastgesteld op basis van de volgende formule:

 

= 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer)

 

 • De coëfficiënt is 1 voor voertuigen met een dieselmotor en dieselvarianten zoals bijvoorbeeld de hybride dieselwagens;
 • De coëfficiënt is 0,95 voor voertuigen met een andere motor (bv. een motor met benzine, LPG, biobrandstof, elektrische motor of anderen);
 • De coëfficiënt is 0,90 voor voertuigen met een motor op aardgas en een vermogen van < 12 fiscale PK.

 

Het gebruik van de coëfficiënten is het enige onderscheid dat wordt behouden tussen diesel en andere wagens. Men wil namelijk het gebruik van de andere wagens die minder vervuilend zijn bevorderen.

 

Het tarief vastgesteld op basis van bovenstaande formule mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%.

Voor wagens met een CO2-uitstoot gelijk of groter dan 200 gr/km geldt slechts een aftrek van 40%.

3.2. Hybride wagens

Hybride wagens zijn wagens die voor de aandrijving gebruik maken van zowel een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) als een elektrische motor.

 

De plug-in hybride wagens waarbij de batterijen opgeladen worden door de wagen aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet, zijn zeer populair de laatste jaren.

 

Sommige worden echter aanzien als ‘fake’ hybride wagens.

 

In theorie is de CO2-uitstoot van zulke wagens zeer laag waardoor ze een hoge fiscale aftrekbaarheid genieten in de vennootschapsbelasting (90% tot 100%).

 

In realiteit rijden deze wagens meestal met gewone brandstof rond, zeker wat betreft de grotere SUV’s (Porsche Cayenne, BMW X5, …).  Deze wagens bezitten namelijk een zeer kleine batterij die amper gebruikt wordt waardoor ze toch een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Er wordt een lager voordeel van alle aard berekend hoewel dit niet terecht is door hun hoge CO2-uitstoot.

 

Hier wil de regering een einde aan maken. De aftrek voor de hybride wagens wordt afhankelijk gemaakt van de verhouding tussen de energiecapaciteit van de batterij en het autogewicht.

 

De regering werkte een regeling uit om te bepalen welke wagens onder de fake hybride wagens vallen.

 

Om het aftrekpercentage te bepalen voor hybride wagens, gebruikt men de volgende CO2-uitstoot:

 • energiecapaciteit van de batterij ≥ 0,6 kWh per 100 kg autogewicht: CO2 van de hybride versie;
 • energiecapaciteit van de batterij < 0,6 kWh per 100kg autogewicht: CO2 van de niet-hybride versie;
 • Indien van een hybride model geen uitvoering bestaat met uitsluitend een brandstofmotor: CO2 van de niet-hybride versie x 2,5.

 

Hybride wagens die aangekocht worden vóór 1 januari 2018 zullen blijven genieten van het huidige regime dat van toepassing is (CO2 waarde van de hybride versie), zelfs na 1 januari 2020.

3.3. Elektrische wagens

Elektrische personenwagens verliezen hun voordelig statuut. De 120% aftrek wordt verlaagd naar 100%.

3.4. Brandstofkosten

De aftrek van de brandstofkosten voor personenwagens wordt beperkt volgens CO2-uitstoot van de wagen i.p.v. de huidige aftrek van 75%.

 

Voor de elektrische wagen is dit positief aangezien het opladen van de wagen 100% aftrekbaar zou zijn.

3.5. Daling van de vennootschapsbelasting (2018/2020)

Voor 2017 zal uw vennootschap nog onderworpen zijn aan het oude tarief van 33,99% (inclusief crisisbijdrage van 3%).

 

Vanaf 2018 geldt het volgende:

 

 2018 (incl. 2% crisisbijdrage)

      2020 

 (afschaffing crisisbijdrage)

Nieuw basistarief    29,58%     25%
KMO-tarief (verlaagd tarief voor deel belastbare grondslag ≤ € 100.000)    20,40%     20%

 

3.6. Voorbeeld

We hebben berekeningen gemaakt om de impact na te gaan van de daling van de vennootschapsbelasting en de beperking van de aftrekbaarheid van de autokosten vanaf 2020.

 

Hiervoor hebben we ons gebaseerd op de volgende gegevens:

 • Audi A1 avant 2.0
 • Geschatte cataloguswaarde 35.585 EUR
 • CO2-uitstoot = 103
 • Brandstof = diesel
 • Geschatte leasekost van de wagen incl. BTW op jaarbasis = 8.488,20 EUR
 • Geschatte voordeel alle aard voor de werknemer op jaarbasis = 2.165,64 EUR
 • Wagen zonder tankkaart

 

 Aftrekbare autokostVerworpen uitgaveVennootschapsbelasting
20175.690,30 EUR (90%)632,26 EUR (10%)214,90 EUR (33,99%)
20185.690,30 EUR (90%)632,26 EUR (10%)187,02 EUR (29,58%)
2018 (KMO)5.690,30 EUR (90%)632,26 EUR (10%)128,98 EUR (20,40% KMO)
20204.330,95 EUR (69%)1.991,61 EUR (31%)497,90 EUR (25%)
2020 (KMO)4.330,95 EUR (69%)1.991,61 EUR (31%)398,32 EUR (20% KMO)

 

In 2017 zijn de autokosten aftrekbaar in de vennootschapsbelasting in functie van het brandstoftype en CO2-uitstoot.

 

aftrekbaar %    90% 5.690,30
verworpen uitgave    10%

         

   632,26

vennootschapsbelasting op verworpen uitgave    33,99%

  

   214,90

 

In 2018 daalt de vennootschapsbelasting en zijn de autokosten nog steeds aftrekbaar in functie van het brandstoftype en de CO2-uitstoot.

 

aftrekbaar %    90% 5.690,30
verworpen uitgave    10%

        

  632,26

vennootschapsbelasting op verworpen uitgave    29,58%

    

  187,02

vennootschapsbelasting op verworpen uitgave (KMO)    20,40%

  

  128,98

 

Het is duidelijk dat er vanaf 2018 minder vennootschapsbelasting dient te worden betaald. In ons voorbeeld is er een daling van de verschuldigde vennootschapsbelasting tussen 30 EUR en 85 EUR (KMO).

 

In 2020 daalt de vennootschapsbelasting nog verder. Men zal de nieuwe formule gebruiken waarbij meer rekening zal worden gehouden met de CO2-uitstoot van de wagen.

Aftrekpercentage = 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2) met een maximum van 100% en een minimum van 40%.

 

aftrekbaar %    69% 4.330,95
verworpen uitgave    31% 1.991,61
vennootschapsbelasting op verworpen uitgave    25%

   

  497,90

vennootschapsbelasting op verworpen uitgave (KMO)    20%

       

  398,32

 

Door de daling van de aftrekbaarheid van de autokosten (van 90% naar 69%) zal er, desondanks de daling van de vennootschapsbelasting, meer vennootschapsbelasting moeten betaald worden.  In ons voorbeeld is er een stijging van de verschuldigde vennootschapsbelasting van ongeveer 300 EUR.

4. Conclusie

Het is zeker dat de meeste wagens aan fiscale aftrekbaarheid zullen inboeten vanaf 2020 zoals ook duidelijk is in ons voorbeeld. De aftrekbaarheid daalt in ons voorbeeld van 90% naar 69%.

 

Enerzijds daalt de vennootschapsbelasting wel in 2018 en 2020 maar anderzijds daalt de aftrek voor de autokosten aanzienlijk in 2020 naarmate de CO2-uitstoot van de wagen stijgt. Dit neemt dan het effect van de daling van de vennootschapsbelasting weg.

 

Indien je nog vóór 1 januari 2018 een wagen koopt, val je nog volledig onder de oude regeling. Hiervoor zal men kijken naar de datum van de bestelbon.

 

De bedrijfswagens die vanaf 1 januari 2018 worden besteld, vallen onder de nieuwe regeling waarvan de uitwerking pas ingaat vanaf 2020.

 

Bij de aankoop van een nieuwe wagen loont het toch de moeite om een zo min mogelijk vervuilende bedrijfswagen te kopen vanaf 2018.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.