Feedback
ella
In uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR), naar tweejaarlijkse gewoonte, de cao’s over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor de periode 2019 – 2020 ondertekend.
Het bijzondere deze keer, is de ondertekening van CAO’s voor de volgende periode 2021 – 2022.
 
Er werden twee soorten CAO’s gesloten:
 • Enerzijds de interprofessionele CAO’s die het recht op een bedrijfstoeslag regelen in de bijzondere SWT-stelsels: stelsel nachtarbeid, bouw & zwaar beroep, zeer lange loopbaan en mindervaliden.
 • Anderzijds de CAO’s die een verlaagde toegangsleeftijd voorzien tot de bijzondere SWT-stelsels. De toetreding van de sectoren tot deze laatste CAO’s is onder meer van belang voor de mogelijkheid voor SWT-ers tot aanvraag van vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
 
Samengevat regelen de NAR teksten het volgende:
 
 • Bijzondere SWT-stelsels: toegangsleeftijd stijgt geleidelijk naar 60 jaar
 
 
Bijzondere SWT-stelsels
 
Leeftijdsvereiste
 
Periode 2019-2020
 
Vanaf 2021
Zware beroepen (2 stelsels) + zeer lange loopbaan
     
      59 jaar (idem in 2018)
 • Tot 30.06.2021: 59 jaar
 • Vanaf 01.07.2021: 60 jaar
Mindervaliden
      58 jaar (idem in 2018)
Nog niet gekend
Erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
 • vanaf 01.01.2019: 58 jaar (i.p.v. 56 jaar in 2018)
 • vanaf 31.12.2019: 59 jaar
 • vanaf 31.12.2020: 60 jaar
 
60 jaar
 
 
 • Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
 
Sinds 2015 moeten SWT-ers aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, tot de maand waarin ze 65 jaar worden. In zoverre zij een bepaalde leeftijd of een bepaald beroepsverleden aantonen, kunnen zij vragen om vrijgesteld te zijn van aangepaste beschikbaarheid.

Voor wie op basis van een bijzonder stelsel op SWT vertrekt, zien de voorwaarden er als volgt uit:
 
 
Bijzondere SWT- stelsels
Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid
 
Leeftijds- of loopbaanvereisten
periode 2019-2020
 
 
Leeftijds- of loopbaanvereisten 
periode 2021-2022
 
Zware beroepen (2 stelsels) + Zeer lange loopbaan
 
 
 
Enkel indien sector-CAO uitdrukkelijk verwijst naar NAR CAO met verlaagde SWT-leeftijd (CAO nr.131, 132, 135):
 • Ofwel leeftijd van 62 jaar
 • Ofwel beroepsverleden van 42 jaar
 
Enkel indien sector-CAO uitdrukkelijk verwijst naar NAR CAO met verlaagde SWT-leeftijd (CAO nr. 139, 140, 142):
 • Ofwel leeftijd van 62 jaar
 • Ofwel beroepsverleden van 42 jaar 
 
Opgelet! NAR CAO’s zijn beperkt tot werknemers ontslagen, uiterlijk op 30.06.2021 en de leeftijd van 59 jaar uiterlijk op die datum en op einde van de arbeidsovereenkomst.
Mindervaliden
      Geen voorwaarden
      Geen voorwaarden
 
Erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
 
Enkel indien ondernemings-CAO uitdrukkelijk verwijst naar NAR CAO nr. 136:
 • Tot 30.12.2019
  • Ofwel leeftijd van 62 jaar
  • Ofwel 42 jaar beroepsverleden
 
 • Vanaf 31.12.2019:
  • Ofwel de leeftijd van 65 jaar
  • Ofwel 43 jaar beroepsverleden.
 
     /
 
 
Gevolgen voor de werkgever
Tot 30 juni 2021 kunnen de werknemers in het kader van verschillende SWT-stelsels nog ontslagen worden me het oog op SWT vanaf 59 jaar. Vanaf 1 juli 2021 stijgt de leeftijd in de meeste stelsels naar 60 jaar.
Bron:
NAR CAO nrs. 130, 131, 138, 139, 132, 140, 143, 133, 134, 135, 141, 142, 136; www.nar.be NAR advies nr. 2130, "Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen", www.nar.be
Binnen de Nationale Arbeidsraad werden de CAO’s over SWT in de bijzondere stelsels voor de periode 2019 – 2020 en zelfs verder in de tijd ondertekend. In de verschillende bijzondere SWT-stelsels is de leeftijd in eerste instantie behouden op 59 jaar, daarna stijgt die naar 60 jaar.
De leeftijd in het stelsel mindervaliden wijzigt niet.
Voor SWT in het kader van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering stijgt de leeftijdsvereiste van 58 jaar naar 59 jaar vanaf eind 2019 en naar 60 jaar vanaf eind 2020.
 
Het algemeen stelsel (CAO nr.17, kliksysteem en overgangsregeling) wijzigt niet. De aangekondigde stijging van het beroepsverleden naar 41 jaar komt er momenteel niet.
 
Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) bestaat uit twee luiken:
 • Het recht op een bedrijfstoeslag (in principe ten laste van de werkgever). Dit recht vloeit voort uit een CAO.
 • Een werkloosheidsuitkering vastgesteld op basis van een vast tarief van 60% van het geplafonneerd loon van de ontslagen werknemer (= SWT-statuut in de werkloosheidsreglementering).
 
Het KB van 03.05.2007 dat het SWT-statuut in de werkloosheid regelt, legt de regels (vb. leeftijdsvereisten) vast waaraan de CAO’s die het recht op bedrijfstoeslag voorzien, moeten voldoen. Het KB geeft de bevoegdheid aan de sociale partners binnen de NAR om in bepaalde SWT-stelsels bij CAO af te wijken van de leeftijdsvereiste.
 
Dit verklaart waarom we twee soorten NAR CAO’s krijgen:
 • Enerzijds de interprofessionele CAO’s die het recht op een bedrijfstoeslag regelen in de bijzondere SWT-stelsels: stelsel nachtarbeid, bouw & zwaar beroep, zeer lange loopbaan en mindervaliden.
 • Anderzijds de CAO’s die een verlaagde toegangsleeftijd voorzien tot de verschillende bijzondere stelsels. De toetreding van de sectoren tot deze laatste CAO’s kan ook van belang zijn, zodat de SWT-er de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid kan aanvragen.
           
Weliswaar moeten de sociale partners een geleidelijke stijging van de leeftijdsvereisten inbouwen. Precies om dit laatste naar de toekomst toe te verankeren, besliste de NAR om nu al CAO’s te sluiten voor de periode 2021 – 2022:
 • de CAO’s die het recht op een bedrijfstoeslag regelen lopen tot 30.06.2021.
 • de CAO’s die een verlaagde toegangsleeftijd voorzien lopen tot 31.12.2022. Zo kunnen SWT-ers die aan de voorwaarden voldoen tot die datum een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen. 
 
 
Volgende CAO’s zijn gesloten:
Leeftijdsvereiste
 
Op basis van dit stelsel konden in de periode 2017 – 2018 arbeidsongeschikte bouwvakkers, werknemers met een aantal jaren in een zwaar beroep of werknemers met 20 jaar prestaties in een regeling van nachtarbeid op SWT vertrekken.
 
Zij die ontslagen zijn in 2017 moesten de leeftijd van 58 jaar in 2017 hebben. Zij die ontslagen werden in 2018, de leeftijd van 59 jaar in 2018. Daarnaast moeten ze ook 33 jaar beroepsverleden aantonen.
 
Voor de periode 2019 – 2020 wordt het stelsel nu verlengd, met behoud van de leeftijdsvereiste op 59 jaar en de loopbaanvereiste op 33 jaar. In een tweede CAO (nr. 138) krijgen we bovendien onmiddellijk een verlenging tot 30.06.2021 onder dezelfde voorwaarden.
 
Concreet houdt dit in dat de leeftijd van 59 jaar moet bereikt zijn, uiterlijk op het ogenblik van het effectief einde van de arbeidsovereenkomst én tijdens de geldigheidsduur van de toepasselijke NAR CAO (01.01.2019 – 31.12.2020 of 01.01.2021 tot 30.06.2021).
 
Om op basis van dit stelsel op SWT te kunnen is een sectorale CAO over het recht op een bedrijfstoeslag nodig, die voldoet aan de voorwaarden opgenomen in een NAR CAO. Deze voorwaarden werden voor:
 • de periode 2019 – 2020 vastgelegd in de CAO nr. 130
 • de periode 01.01.2021 tot 30.06.2021 vastgelegd in de CAO nr.138.
 
Om de ganse periode te dekken zal de sector twee CAO’s moeten sluiten.
 
 
Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid
 
Bovendien moet de sector toetreden tot de NAR CAO nr. 131
Voor zij die op SWT vertrekken, op basis van een CAO die geldt tot 30.06.2021, zal een toetreding tot de NAR CAO nr.139 nodig zijn. De CAO nr.139 is beperkt tot de werknemers ontslagen uiterlijk op 30.06.2021, die de leeftijd van 59 jaar uiterlijk op die datum en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereiken.
 
De toetreding is onder meer nodig om de SWT-ers de kans te geven een vrijstellling van aangepaste beschikbaarheid te vragen. In geval van toetreding tot de CAO nr. 139 kan de aanvraag tot 31.12.2022 gebeuren.
 
 
Suppletief stelsel
 
Voor ondernemingen die vallen onder een paritair comité dat niet is opgericht of dat niet werkt, voorzien de CAO’s nrs. 130 & 138 een toetredingsmogelijkheid tot het stelsel.
Leeftijdsvereiste
 
De NAR CAO’s  nrs. 132, 140 en 143 stellen de (verlaagde) leeftijdsvereiste vast voor de werknemers die op SWT kunnen in het kader van het generiek stelsel – zware beroepen. Het betreft werknemers met 35 jaar beroepsverleden waarvan 5 jaar in een zwaar beroep in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar.
 
De CAO’s bevatten volgend leeftijdspad:
 
 • Voor de periode 2019 – 202059 jaar uiterlijk op 31.12.2020 en op het effectief einde van de arbeidsovereenkomst. Bovendien moet het ontslag gebeuren tijdens de periode 2019 -2020. 
 • Voor de periode 01.01.2021 tot 30.06.2021: 59 jaar op 30.06.2021 en op het effectief einde van de arbeidsovereenkomst. Bovendien moet het ontslag uiterlijk gebeuren op 30.06.2021.
 • Vanaf 01.07.2021 voor onbepaalde duur: 60 jaar uiterlijk op het effectief einde van de arbeidsovereenkomst en gedurende de geldigheidsduur van de sector- of ondernemingsCAO die het recht op een bedrijfstoeslag regelt.
 
Om op basis van dit stelsel volgens het voorgestelde leeftijdspad op SWT te kunnen is een sectorale of een ondernemingsCAO vereist die het recht op een bedrijfstoeslag voorziet.
 
 
Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid
 
Wil de sector de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid mogelijk maken tot eind 2022, dan is een toetreding tot de NAR CAO’s nrs 132 en 140 noodzakelijk. De CAO nr.140 is beperkt tot de werknemers ontslagen uiterlijk op 30.06.2021, die de leeftijd van 59 jaar uiterlijk op die datum en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereiken. Deze werknemers kunnen een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen tot 31.12.2022. De CAO loopt immers op die datum af.
 
Dit stelsel laat mindervalide werknemers toe om op SWT te vertrekken vanaf de leeftijd van 58 jaar, mits een beroepsverleden van 35 jaar te bewijzen.
 
De NAR CAO nr. 133 verlengt dit stelsel onder dezelfde voorwaarden als deze van de vorige periode. Werknemers ontslagen in de periode 2019 – 2020 moeten de leeftijd van 58 jaar uiterlijk bereiken op 31.12.2020 en op het effectief einde van de arbeidsovereenkomst.
 
Leeftijdsvereiste
 
In de periode 2017 – 2018 konden werknemers met een loopbaan van 40 jaar op SWT gaan :
 • indien ontslagen in 2017: vanaf 58 jaar. De leeftijd moest bereikt zijn uiterlijk op 31.12.2017.
 • indien ontslagen in 2018: vanaf 59 jaar. De leeftijd moest bereikt zijn uiterlijk op 31.12.2018.
 
Voor de periode 2019 – 2020 wordt het stelsel verlengd (CAO nr. 134). Indien de werknemer ontslagen wordt tijdens de geldigheidsduur van de CAO (01.01.2019 - 31.12.2020) kan hij op SWT, in zoverre hij de leeftijd van 59 jaar uiterlijk op 31.12.2020 bereikt, en op het effectief einde van de arbeidsovereenkomst.
 
Een tweede NAR CAO nr. 141 verlengt het stelsel onder dezelfde voorwaarden tot 30 juni 2021. De werknemer moet de leeftijd van 59 jaar uiterlijk op 30.06.2021 en op het effectief einde van de arbeidsovereenkomst bereiken. Het ontslag moet plaatsvinden tijdens de geldigheidsduur van de NAR CAO nr. 141 (01.01.2021 - 30.06.2021).
 
Een sectorale of ondernemingsCAO die het recht op een bedrijfstoeslag regelt is hier strikt genomen niet nodig. Het recht op de bedrijfstoeslag kan men putten uit de NAR CAO’s.
 
 
Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid
 
Een sectorale CAO, waarbij de sector uitdrukkelijk verwijst naar de NAR CAO nr. 135, is echter noodzakelijk voor de lagere toegangsleeftijd van 59 jaar en om de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid te kunnen aanvragen.

Voor de periode 2021 – 2022 moet de sector toetreden tot NAR CAO nr. 142. Deze CAO is beperkt tot de  werknemers ontslagen uiterlijk op 30.06.2021, die de leeftijd van 59 jaar uiterlijk op die datum en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereiken. Zij kunnen de vrijstelling vragen tot 31.12.2022. De CAO loopt immers tot die datum.
 
De CAO regelt zowel de verlaagde SWT leeftijd als de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
 
Leeftijdsvereiste SWT
 
Voor ondernemingen, erkend als in moeilijkheden of in herstructurering, was de toegangsleeftijd tot  SWT vastgesteld op 56 jaar en dit tot 31.12.2018. In principe stijgt de leeftijdsvereiste naar 59 jaar vanaf 2019 en naar 60 jaar vanaf 2020.
 
In de NAR CAO (vroeger nr. 126) maken de sociale partners nu voor de laatste keer gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van dit leeftijdspad. De CAO voorziet een leeftijdsvereiste van:
 • 58 jaar voor collectieve ontslagen aangekondigd vanaf 01.01.2019
 • 59 jaar voor collectieve ontslagen aangekondigd vanaf 31.12.2019
 • 60 jaar voor collectieve ontslagen aangekondigd vanaf 31.12.2020.
 
Om zich te kunnen beroepen op deze verlaagde SWT-leeftijden moet de ondernemingsCAO uitdrukkelijk vermelden dat ze gesloten is in toepassing van de huidige CAO nr. 136.
 
 
Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid
 
SWT-ers moeten in principe aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot de maand, waarin ze de leeftijd van 65 jaar bereiken.
 
Mits bepaalde voorwaarden kan hier van afgeweken worden.  
 
Voor de periode 2017- 2018 konden SWT’ers in het kader van een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen mits ze (NAR CAO nr. 126):
 • ofwel de leeftijd van 61 jaar bereiken;
 • ofwel 39 jaar beroepsverleden hebben.
 
De CAO nr. 136 bepaalt nu de voorwaarden als volgt:
 
 • voor de periode van 01.01.2019 tot 30.12.2019:
  • ofwel de leeftijd van 62 jaar bereiken;
  • ofwel 42 jaar beroepsverleden hebben.
 
 • voor de periode van 31.12.2019 tot 31.12.2020:
  • ofwel de leeftijd van 65 jaar bereiken;
  • ofwel 43 jaar beroepsverleden hebben.
 
Om zich te kunnen beroepen op de vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid moet de ondernemingsCAO uitdrukkelijk vermelden dat ze gesloten is, in toepassing van artikel 5 van de CAO nr. 136.
 
  
Stelsel
Leeftijdsvereiste
Loopbaanvereiste
 
Algemeen stelsel
 (cao nr.17)
 
- 62 jaar
- 60 jaar via overgangs-
  regeling of kliksysteem
 
- mannen: 40 jaar
- vrouwen: 35 jaar (2019),
  36 jaar (2020), …, 40 jaar   
  (2024)
 
  of minder via kliksysteem
 
Zwaar beroep – generiek
 stelsel (*)
 
 
- vanaf 2019: 59 jaar
-  vanaf 01.07.2021: 60 jaar

 
  35 jaar, waarvan 5 jaar in  
  zwaar beroep in laatste 10 jaar
  of 7 jaar in laatste 15 jaar
 
Bouw, nachtprestaties of zwaar beroep (*)
 
 
- vanaf 2019: 59 jaar
- vanaf 01.07.2021: 60 jaar

 
  33 jaar
 Zeer lange loopbaan (*)
 
- vanaf 2019: 59 jaar
- vanaf 01.07.2021: 60 jaar

 
 40 jaar
 
 Mindervaliden (*)
 
 
   58 jaar
 
  35 jaar
 
 Onderneming in 
 moeilijkheden of
 herstructurering
 
 
- vanaf 01.01.2019: 58 jaar
- vanaf 31.12.2019: 59 jaar
- vanaf 31.12.2020: 60 jaar
 
10 jaar in sector in laatste 15 jaar vóór einde AO of 20 jaar
(*)Het betreft de leeftijd van kracht tijdens de geldigheidsduur van de SWT-cao binnen dewelke de werknemer ontslagen wordt. De loopbaanvereiste is deze van kracht op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.