Feedback
ella
In het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2021 verscheen een wet houdende diverse fiscale bepalingen. Deze bevat enkele relevante bepalingen voor de HR-praktijk. 
 
Meer bepaald:
 
 • Uitbreiding toepassingsgebied vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing opleiding.
  Volgende autonome overheidsbedrijven komen vanaf 1 januari 2021 in aanmerking: 
  • Proximus;
  • Bpost; en
  • HR Rail met uitzondering van het door haar ter beschikking gesteld personeel aan de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel in het kader van hun activiteiten van openbare dienstverlening
 • Bedrijfswagens: afrondingsregels voor de bepaling van:
  • de energiecapaciteit van de elektrische batterij van een plug-in hybride bedrijfswagen;
  • de aftrekbaarheid van de auto- en brandstofkosten voor wagens die een werkgever ter beschikking stelt. Het betreft personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, minibussen en onechte lichte vracht.
 • Aanslag geheim commissielonen
  De fiscus mag geen bijzondere aanslag geheime commissielonen meer vestigen als de genoten vergoedingen en/of voordelen  binnen de gewone of bijzondere aanslagtermijnen en met akkoord in hoofde van de genieter belast werden.
 • Kosten eigen aan de werkgever
  De fiscus wil meer zicht krijgen op de kostenvergoedingen die een werkgever toekent aan zijn werknemers.
  Vanaf het inkomstenjaar 2022 zal het bedrag aan kostenvergoedingen, dat een werkgever of vennootschap betaalt aan respectievelijk zijn werknemers of bedrijfsleiders, moeten verschijnen op een fiscale fiche 281.10 of 281.20.
  Voor meer informatie verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 26 juni 2021.
Bron:
Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, bl. 66736.
Sinds 1 januari 2021 kunnen werkgevers genieten van een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleiding. Hiermee wenst men werkgevers aan te moedigen hun werknemers meer opleidingen te laten volgen,  
 
De vrijstelling bedraagt 11,75 %. Ze wordt berekend op een geplafonneerd loon in de maand waarin de opleiding plaatsvond.
 
De opleiding is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. De nieuwe regeling roept echter vragen op. Momenteel bereidt de fiscus een circulaire voor om deze uit te klaren.
 
Enkel de werkgevers die onderworpen zijn aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités komen in aanmerking voor deze gunstmaatregel.
 
Volgende vennootschappen van publiek recht vallen principieel niet onder voormelde wet:
 • Proximus;
 • Bpost; en
 • HR Rail met uitzondering van het door haar ter beschikking gesteld personeel aan de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel in het kader van hun activiteiten van openbare dienstverlening.
 
Bijgevolg worden ze uitgesloten van deze vrijstelling. Dit was echter niet de bedoeling van de wetgever.
 
Men zet dit dan ook retroactief recht met ingang vanaf 1 januari 2021.
De wet voert een afrondingsregel in voor twee coëfficiënten die een rol spelen bij de fiscale behandeling van bedrijfswagens.
 
Fake plug-in hybride
 
Plug-in hybrides zijn wagens die deels rijden op fossiele brandstof en deels op een oplaadbare elektrische batterij. Men herlaadt deze elektrische batterij door de wagen aan te sluiten op een externe energiebron.
 
Fake plug-in hybrides zijn wagens:
 • waarvan de elektrische batterij een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht; OF
 • die een CO2-uitstoot hebben van meer dan 50 gr/km.
 
Bij de berekening van de energiecapaciteit van de batterij geldt een afronding tot het hogere of lagere tiende naargelang het cijfer van de honderdsten al dan niet 5 bereikt.
 
Voorbeeld
 • 9 kWh / (1845 kg / 100 kg) = 0,4878. Na afronding resulteert dit in 0,5.
 • 8,3 kWh / (1845 kg / 100 kg) = 0,4498. Na afronding geeft dit 0,4.
 
Deze afrondingsregel is niet nieuw. De circulaire van 28 juni 2019 bevatte deze regel aan. Men geeft hier nu een wettelijke basis aan.
 
Aftrekbaarheid auto- en brandstofkosten van wagens die een werkgever ter beschikking stelt
 
Het betreft de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en de onechte lichte vracht.
 
Vanaf 2020 berekenen we deze aftrekbaarheid op basis van de formule:
120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer).
 
In deze formule is de coëfficiënt gelijk aan:
 • 1 voor voertuigen die uitsluitend op diesel rijden;
 • 0,95 voor voertuigen met een motor op benzine, LPG, biobrandstof, elektrische motor of 'andere';
  Onder de categorie 'andere' horen ook de hybride wagens thuis, uitgerust met een hulpmotor op benzine of op diesel.
 • 0,90 voor voertuigen met een motor op aardgas en een vermogen van minder dan 12 fiscale PK.
 
Ook hier voorziet men een afronding van het resultaat van deze formule. Meer bepaald een afronding op het hogere of lagere tiende, al naargelang het cijfer van de honderdsten al dan niet 5 bereikt.
 
Vanaf wanneer?
 
Deze afrondingsregels gelden vanaf 1 januari 2020.
Bepaalde kosten in verband met lonen, voordelen en onkosten zijn slechts als beroepskost aftrekbaar, indien ze verantwoord worden door individuele fiches 281.
 
Om de naleving van deze verplichting kracht bij te zetten en om correct belasting te kunnen innen, beschikt de fiscus over een krachtige sanctie. Meer bepaald de aanslag geheim commissieloon.
 
Het tarief van de afzonderlijke aanslag is gelijk aan 100 % van die kosten en/of voordelen.
Wanneer de verkrijger ervan een rechtspersoon is, bedraagt het tarief 50%.
Wanneer de fiscus de genieter van de lonen, voordelen en onkosten echter tijdig en op ondubbelzinnige wijze kan identificeren, is de aanslag geheime commissielonen niet verschuldigd.
Tijdig is: uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden te rekenen vanaf 1 januari van het betrokken aanslagjaar.
 
Dit zelfs ongeacht of de fiscus de betrokken bedragen al dan niet belast heeft.
 
Maar wat als de fiscus de genieter buiten de periode van 2 jaar en 6 maanden had geïndentificeerd en de genoten voordelen tijdig in diens hoofde had belast? Niets belette de fiscus om alsnog de aanslag geheime commissielonen te vestigen ook al had er wel degelijk een belastingheffing plaatsgevonden.
 
De wet past hier een mouw aan. De fiscus mag ook geen bijzondere aanslag geheime commissielonen meer vestigen als de genoten vergoedingen en/of voordelen binnen de gewone of bijzondere aanslagtermijnen en met akkoord in hoofde van de genieter belast werden.
 
Die genieter moet wel een binnenlandse verkrijger zijn.
 
Deze wijziging treedt in werking op 10 juli 2021.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.