Feedback
ella
Brussels doelgroepenbeleid
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start vanaf 1 oktober 2017 met een eigen doelgroepenbeleid. Het is afgestemd op de eigenheid en de noden van de Brusselse arbeidsmarkt.
 
De grote lijnen van de hervorming werden midden juli 2017 al bekend. De uitvoeringsbesluiten van vandaag bepalen de concrete elementen voor een aantal van de nieuwe Brusselse maatregelen die op 1 oktober 2017 aanvangen. 
 
Voor wie?
De nieuwe tewerkstellingsmaatregelen spitsen zich toe op de Brusselse werkzoekenden en werknemers. Het gaat concreet om de (niet-werkende) werkzoekenden ingeschreven bij Actiris met officiële woonplaats in Brussel.
 
Ook voor Vlaamse of Waalse werkgevers in de privésector!
De nieuwe activeringsmaatregelen voor Brusselse werkzoekenden kunnen interessant zijn voor 'elke' werkgever, los van de plaats van tewerkstelling of vestigingsplaats van de werkgever.  Ook Vlaamse of Waalse werkgevers kunnen er met andere woorden van genieten!
 
De steun richt zich vooral op:
 • jongeren beneden 30 jaar;
 • langdurig (niet-werkende) werkzoekenden;
 • oudere werknemers.
 
Bovendien gaat er bijzondere aandacht naar:
 • midden- en laaggeschoolden en   
 • personen met een handicap of verminderde arbeidsgeschiktheid.
 
Welke steun?
De Brusselse Regering onderscheidt vier clusters. Bij elke cluster vermelden we de belangrijkste nieuwe maatregelen:
 
 1. Activering  via werk = 'activa.brussels'  
Deze maatregel start vanaf 1 oktober 2017.
  • werkuitkeringen voor langdurig werkzoekenden (minstens 12 maanden) gedurende 30 maanden, maximum 15.900 EUR in totaal;
  • verhoogde werkuitkeringen voor verminderd arbeidsgeschikte werkzoekenden gedurende 36 maanden, maximum 23.400 EUR in totaal;
   
  De werkgever mag de werkuitkering in mindering brengen van het nettoloon dat hij betaalt.  Hierdoor daalt zijn loonkost aanzienlijk. 
   
  Bovenop de werkuitkeringen kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden een aanmoedigingssteun voor opleiding ontvangen.  Concreet gaat het om een tussenkomst in opleidingskosten van maximum 5.000 EUR tijdens de activeringsperiode. 
   
  De nieuwe werkuitkeringen en steun voor opleiding zijn in het algemeen te combineren met verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, bijvoorbeeld de structurele vermindering en een doelgroepvermindering. Cumulatie met bepaalde steun bv. voor gesco's, doorstromers en SINE is uitgesloten.
   
Interessant!
De inactiviteitsvoorwaarde van minstens 12 maanden valt weg in een aantal situaties, onder meer voor laaggeschoolden jonger dan 30 jaar, ouderen van 57 jaar en werkzoekenden ontslagen in het kader van herstructurering.
 
 
 1. Behoud van werk
  De bestaande doelgroepvermindering voor oudere werknemers vanaf 55 jaar blijft van toepassing. Vanaf 1 oktober 2017 moet het refertekwartaalloon van de oudere werknemer wel lager zijn dan 10.500 EUR.  De actuele  grens bedraagt 12.000 EUR.  Het refertekwartaalloon van een werknemer is zijn loon op kwartaalbasis in een voltijdse tewerkstelling.
   
 2. Inschakeling  op de arbeidsmarkt  
  • inschakelingsovereenkomst voor langdurig werkzoekenden na einde studies(premie bij voltijdse arbeidsovereenkomst van een jaar);
  • inschakelingsbaan in de sociale economie voor werkzoekenden ver verwijderd van de arbeidsmarkt (door psychosociale toestand, kort- of laaggeschooldheid).
De start van deze maatregelen is nog niet vastgelegd! 
 
 1. Specifieke steun op de arbeidsmarkt:
  • specifieke werkgeverscategorieën of categorieën van werkzoekenden die het werk hervatten kunnen een premie ontvangen; Deze maatregel moet nog uitvoering krijgen.
  • erkende ondernemingen kunnen een premie ontvangenvoor mentoren voor opleiding van bepaalde leerlingen. De start hiervan is nog niet bepaald. 
 
Opgeheven maatregelen
Voor het Brussels Gewest worden vanaf 1 oktober 2017 een aantal activeringsmaatregelen en verminderingen van werkgeversbijdragen opgeheven. Dit betekent dat geen nieuwe instroom mogelijk is vanaf 1 oktober 2017.
De belangrijkste opgeheven maatregelen zijn;
 • Activa-plan (doelgroepvermindering en werkuitkeringen voor langdurig werkzoekenden);
 • Activa-start (6 maanden 350 euro/maand voor jonge (erg) laaggeschoolden);
 • doelgroepvermindering jonge werknemers;
 • doelgroepvermindering herstructurering.
 
Stadswachten (Activa PVP) verdwijnen voor het Brussels Gewest vanaf 1 januari 2018. 
 
Volgende federale maategelen blijven voorlopig ongewijzigd bestaan in het Brussels Gewest:
 • Doorstoomprogramma's (SZ-vermindring en integratieuitkeringen);
 • SINE-tewerkstelling (zeer moeilijk te plaatsen werklozen; SZ-vermindering en herinschakelingsuitkeringen);
 • SZ-vermindering mentor;
 • SZ-vermindering kunstenaars;
 • SZ-vermindering huispersoneel;
 • SZ-vermindering gesco's;
 • SZ-vermindering onthaalouders.
 
Overgangsmaatregelen
Om het verdwijnen van de federale maatregelen en de invoering van de nieuwe tewerkstellingssteun zo vlot mogelijk te laten verlopen voorziet de Brusselse Regering uitgebreide overgangsregels.
 
De algemene regel is dat voor werkgevers en hun werknemers aangeworven tot 30 september 2017 de voordelen in het kader van de opgeheven (federale) maatregelen verdergezet worden en onder dezelfde voorwaarden behouden blijven tot hun einddatum, maar uiterlijk tot 31 december 2018.
Deze overgangsregel is van toepassing op:
 • Activa-plan (SZ-vermindering en werkuitkering);
 • Activa-start;
 • SZ-vermindering jonge werknemers;
 • SZ-vermindering herstructurering voor werkgever;
 
Voor langdurig werkzoekenden in het bezit van een geldige werkkaart of een verminderingskaart herstructurering, maar nog niet aangeworven op 30 september 2017, roept de Brusselse Regering een 'overgangskaart' in het leven.
 
Aanvang
De hervorming van de tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest start op 1 oktober 2017. 
 
1 oktober 2017 is de startdatum voor de belangrijkste nieuwe maatregelen voor de doorsnee private werkgever (activering via werk of activa.brussels). Dit betekent dat aanwervingen (van langdurig werklozen) vanaf 1 oktober 2017 moeten voldoen aan de nieuwe voorwaarden van 'activa.brussels'.    De werkzoekende moet beschikken over een geldig attest (Activakaart).
 
Een aantal van de nieuwe maatregelen wacht op verdere uitvoering en treedt nog niet in werking. Het gaat onder meer om de inschakelingsovereenkomst, inschakelingsbaan in de sociale economie, specifieke steunmaatregelen.
 
Meer informatie
Actiris informeert de werkgever en de kandidaat-werknemer uitvoerig over 'activa.brussels' op de site www.actiris.be.  Alle informatie is beschikbaar in nederlands en frans. 
 
Gevolgen voor de werkgever
'Alle' werkgevers die aanwervingen plannen en hiervoor (langdurig) werkzoekenden uit het Brussels Gewest willen aantrekken, kunnen bij indienstneming vanaf 1 oktober 2017,  gebruik maken van de nieuwe activeringsmaatregelen (hoofdverblijfplaats werknemer in Brussels Gewest en geldige Activakaart of overgangskaart). 
 
Voor aanwervingen tot uiterlijk 30 september 2017 van werkzoekenden die wonen in Brussel kunnen de bestaande federale verminderingen nog opgestart worden bv.  het Activa-plan of doelgroepvermindering voor jongeren.  De voordelen blijven tijdens de overgangsperiode ongewijzigd toegekend, maar worden wel stopgezet uiterlijk 31 december 2018.  
 
Interessant voor (bijna) elke werkgever!
De nieuwe activeringsmaatregelen voor Brusselse werkzoekenden kunnen ook interessant zijn voor ondernemingen gevestigd in het Vlaams of Waals Gewest.  Zij kunnen ook genieten van activa.brussels bij aanwerving vanaf oktober van een Brusselse werkzoekende met recht op de nieuwe werkuitkeringen.
 
Activakaart opvragen!
Het is erg belangrijk dat u vóór de aanwerving aan de hand van de Activakaart nagaat of de (langdurig) werkzoekende (die in Brussel woont) wel degelijk aan de voorwaarden voldoet voor activa.brussels.  Er is een speciale service voorzien bij Actiris voor dringende aanvragen van een Activakaart.
Bron:
Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blz. 72802, B.S. 14 juli 2017.Besluit van 14 september 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden, B.S. 21 september 2017, bl. 87319. Besluit van 7 september 2017 de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 25 september 2017, bl. 87845.
De hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen voor het Brussels Gewest gebeurt in het kader van de regionalisering van het doelgroepenbeleid ten gevolge van de zesde Staatshervorming. Na de Vlaamse (op 1 juli 2016) en de Waalse maatregelen (op 1 juli 2017), start op 1 oktober 2017 het Brussels doelgroepenbeleid.
 
Doelpubliek
Deze hervorming wil de toegang tot een job of het behoud van een job voor 
specifieke doelgroepen bevorderen, met name:
 • Brusselse niet-werkende werkzoekenden die jonger zijn dan 30,
 • Brusselse langdurig niet-werkende werkzoekenden,
 • Brusselse niet-werkende werkzoekende ouderen.
 
Ongeacht de groep waartoe iemand behoort, zal er bijzondere aandacht besteed worden aan:
 • middengeschoolde en laaggeschoolde Brusselaars,
 • Brusselaars met een handicap of met een verminderde arbeidsgeschiktheid.
 
Ten slotte worden ook de “NEETS” ('Not in education, employment or training') niet vergeten bij deze hervorming.
 
De Brusselse regering wil bovendien:
 • het aantal maatregelen vereenvoudigen en verminderen om de behouden of uitgewerkte maatregelen te versterken;
 • de overzichtelijkheid van de maatregelen versterken en ze toegankelijker maken;
 • de Brusselse middelen aanwenden voor de Brusselaars die nood hebben aan een ondersteuning om toegang te krijgen tot een betrekking en deze betrekking te behouden;
 • de budgettaire controle waarborgen;
 • een snelle overgang waarborgen tussen de 'kwalificerende' maatregelen (bv.: alternerende opleiding of individuele beroepsopleiding) en de tewerkstellingstellingsmaatregelen (stage eerste werkervaring, inschakelingsovereenkomsten, artikel 60…).
Het eerste luik voorziet financiële steun voor werkzoekenden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.  De doelgroep omvat :
 • niet-werkend werkzoekenden ingeschreven bij Actiris mét recht op uitkeringen;
 • personen ingeschreven bij Actiris maar uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen.
 
Maatregelen
 1. 'generieke' Activa (Activa 'générique)
 2. Activa voor verminderde arbeidsgeschiktheid 
 3. Aanmoedigingssteun voor opleiding (premie voor werkgever tijdens activering)
 4. Ondersteuning van het werk als zelfstandige
 
1.1 'generieke' Activa
Het Brussels Gewest creëert een nieuwe vereenvoudigde Activamaatregel voor langdurig werkzoekenden (minstens 12 maanden) gedurende 30 maanden.  Leeftijd en scholingsgraad spelen geen rol. De werkgever moet een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst van minimum 6 maanden sluiten.  De werkgever mag de werkuitkering in mindering brengen van het nettoloon dat hij betaalt.
 
Voorwaarden die de werkzoekende gelijktijdig moet vervullen op het ogenblik van indiensttreding:
 • op het ogenblik van aanvraag van de Activakaart of de dag vóór indiensttreding ingeschreven zijn bij Actiris als 'niet-werkend werkzoekende' gedurende minstens 312 dagen in de 18 voorafgaande kalendermaanden;
  Let op!De werkzoekende mag geen beroepsactiviteit uitoefenen. De periodes waarin de werkzoekende ingeschreven is en tegelijkertijd werkt (bv. deeltijds werk) zijn komen niet in aanmerking.
 • minstens halftijds in dienst genomen worden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor een duur van minstens 6 maanden;
Let op! Deze minimduur geldt niet voor uitzendkrachten aangeworven met het motief 'instroom'.
 • niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig zijn;
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben.
 
Interessant!
De inactiviteitsvoorwaarde valt weg in een aantal gevallen bv. voor laaggeschoolden jonger dan 30 jaar, ouderen van 57 jaar en werkzoekenden ontslagen in het kader van herstructurering.
En verschillende categorieën worden gelijkgesteld met het statuut van niet-werkend werkzoekende(zie verder).
 
Bedrag werkuitkeringen die in mindering van het nettoloon komen
 
voordeelperiode
maximum werkuitkering
per maand
6 maanden (maand indiensttreding + 5 volgende)
350 euro
12 volgende maanden
800 euro
12 volgende maanden
350 euro
 
De toekenning van de werkuitkering stopt wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt. De werkuitkeringen in de tabel zijn de bedragen toegekend voor voltijdse werknemers.  Deeltijdse werknemers ontvangen een pro rata. 
 
Pro rata deeltijders
Het maximum wordt vermenigvuldigd met een breuk, met als teller het aantal betaalde uren van de beschouwde maand en noemer gelijk aan 4 maal de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse maatpersoon (inclusief betaalde inhaalrust omwille van arbeidsduurvermindering).
 
Niet-werkende werkzoekenden vrijgesteld van de inactiviteitsperiode van 12 maanden:
 1. laaggeschoolde jongeren (jonger dan 30 jaar bij aanvraag Activakaart of dag voor indienst en geen diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs),
 2. oudere werklozen (minstens 57 jaar bij aanvraag Activakaart of dag voor indienst);
 3. werkzoekenden die één van volgende tewerkstellingen tot het einde van de overeenkomst (met succes) hebben afgerond:
  • een inschakelingsovereenkomst (zie derde luik punt 3.1);
  • een 'artikel 60-regeling'(artikel 60§7 of art. 61 van de OCMW-wet van 8/7/1976);
  • een arbeidsovereenkomst in de sociale inschakelingseconomie ECOSOC (een doorstroomprogramma of  SINE-tewerkstelling);
  • een stage van minimum 6 maanden;
  • een vormende tewerkstelling voor jongeren;
  • een gesco-statuut bij lokale besturen;
  • een alternerende opleiding of individuele beroepsopleiding (IBF/FPI-E);
 4. werkzoekenden ontslagen naar aanleiding van de afschaffing van gesco-plaatsen(KB nr. 474);
 5. werkzoekenden ontslagen in het kader van herstructurering of faillissement, sluiting of vereffening van de onderneming;
 
Verderzetting van tewerkstelling gelijkgesteld met een indiensttreding
De voortzetting van een tewerkstelling na het verlopen van een (tewerkstellings)periode zoals hierboven opgesomd (c tot en met e) wordt beschouwd als een 'indienstneming'. De werknemer dient zich niet opnieuw in te schrijven als niet-werkende werkzoekende. De nieuwe voordelen zijn mogelijk bij de voortzetting van dergelijke tewerkstelling. Er mag wel geen onderbreking tussen de twee overeenkomsten zitten (weekends en wettelijke feestdagen vormen worden geen onderbreking).
 
Let op!
De niet-werkende werkzoekende mag niet langer dan zes maanden bij een werkgever tewerkgesteld geweest zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst tussen het einde van de hierboven vermelde tewerkstellingen (c tot en met e) en de aanvraag van de Activakaart.
 
Periodes gelijkgesteld met inschrijving als niet-werkend werkzoekend:
 • inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling van een ander gewest;
 • hechtenis tijdens een periode van inschrijving;
 • periodes gedekt door ziekteuitkeringen of moederschapsuitkeringen tijdens een periode van inschrijving;
 • periodes waarin leefloon of financieel maatschappelijke hulp van het OCMW ontvangen;
 • tewerkstelling in een inschakelingsovereenkomst;
 • tewerkstelling in het kader van de sociale inschakelingseconomie, een doorstroomprogramma(DSP), SINE-tewerkstelling, een 'artikel 60-regeling', een vormende tewerkstelling voor jongeren, gesco in het kader van KB nr. 474;
 • onderwijsperiodes van de alternerende opleidingen. 
 
Activakaart
De werkzoekende moet een Activakaart aanvragen bij Actiris om werkuitkeringen te kunnen genieten. De kaart bevestigt dat de werkzoekende voldoet aan de voorwaarden en voor welke steun de werkzoekende in aanmerking komt. 
 
De kaart is 12 maanden geldig en kan hernieuwd worden telkens voor 12 maanden als de werkzoekende nog altijd voldoet aan de voorwaarden. Ze is geldig voor elke indienstneming binnen de geldigheidsperiode.
 
De Activakaart heeft als geldigheidsdatum:
 • de datum waarop de aanvraag is ingediend, als de werkzoekende nog niet in dienst is genomen;
 • de datum van indiensttreding als de werknemer al in dienst is genomen.
De Activakaart vermeldt uitdrukkelijk:
 • de duur van de periode waarin de werkzoekende recht heeft op werkuitkeringen;
 • de forfaitaire bedragen van de toepasselijke werkuitkeringen;
 • de financiële steun die kan toegekend worden op basis van de kenmerken van de werkzoekende bv. aanmoedigingssteun voor opleiding.
 
De werknemer moet uiterlijk de dertigste dag na indiensttreding zijn aanvraag voor een kaart indienen. De datum van ontvangst van de aanvraag bij Actiris, wordt beschouwd als indieningsdatum. De aanvraag gebeurt aan de hand van een volledig ingevuld modelformulier opgesteld door Actiris.
 
Bij laattijdige aanvraag wordt de activeringsduur beperkt. De voordeelperiode vermindert met de periode vanaf de dag van indiensttreding tot de laatste dag van de maand van de laattijdige aanvraag.
 
De werknemer kan het aanvraagformulier terugvinden op de site www.actiris.be/Werkzoekende/Tewerkstellingsmaatregelen of bekomen in een agentschap van Actiris. De werkzoekende kan hulp krijgen bij het invullen van het formulier tijdens de permanentie van de 'Clientfacing' op de 3de verdieping van de hoofdzetel van Actiris(Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel).
 
Het ingevulde formulier kan per e-mail bezorgd worden aan Actiris op het adres 'attest.activa@actiris.be' of via de post (Actiris Dienst Activ-Job, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel). Het kan ook gewoon afgegeven worden in een agentschap van Actiris.
 
Voor een dringende aanvraag van een Activa-kaart kan de werkzoekende terecht bij Clientfacing, op de 6de verdieping van de hoofdzetel van Actiris Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel.
Volgende dringende situaties kunnen ingeroepen worden aan de hand van een schriftelijk bewijs:
 • aanwerving reeds lopende;
 • aanwerving via uitzendbureaus;
 • afspraak met de werkgever die het activa.brussels-attest eist;
 • belofte tot aanwerving waarvoor een activa.brussels-attest vereist is;
 • een door de dienst Activ-Job verzonden toelichting bij een weigering.
Volgende dringende situaties vragen geen schriftelijk bewijs:
 • aanvraag voor een duplicaat van een attest;
 • aanvraag voor een herziening van een attest;
 • uitleg in verband met de overgangsperiode.
 
Aanvraag werkuitkeringen
De werknemer moet zijn werkuitkeringen aanvragen bij zijn uitbetalingsinstelling binnen de vier maanden volgend op de maand waarin zijn tewerkstelling aanvangt.
Bij laattijdige aanvraag wordt de activeringsduur beperkt.
 
De werknemer moet een volledig dossier indienen: een uitkeringsaanvraag samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst of de bijlage bij de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst of de bijlage moet uitdrukkelijk vermelden dat de werknemer in aanmerking komt voor een werkuitkering (volgens de Activakaart) en de werkgever deze in mindering brengt van het nettoloon van de maand.
 
Let op!
De werkgever mag bij laattijdige aanvraag de werkuitkering niet in mindering brengen van het nettoloon voor de periode voorafgaand aan de maand van de laattijdige ontvangst.
 
Formaliteiten werkgever
De werkgever is gehouden tot dezelfde formaliteiten als bij het federale Activa-plan.
 • De werkgever verricht een maandelijkse aangifte e-ASR scenario 8 zodat de werkuitkeringen worden uitbetaald aan de werknemer.
 • Als de werknemer een arbeidsongeval overkomt moet de werkgever een aangifte doen bij het werkloosheidsbureau;
 • Bij terugbetaling door de arbeidsongevallenverzekeraar, moet de werkgever een bedrag terugbetalen aan RVA (zelfde berekening als bij federale Activa-plan).
 
1.2 Verhoogde Activa voor verminderde arbeidsgeschitktheid
Niet-werkende werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid hebben recht op verhoogde werkuitkeringen gedurende 36 maanden. Een attest van een erkende arts is een voorwaarde.  De aanwervingsvoorwaarden zijn soepeler.
 
Voorwaarden die de werkzoekende gelijktijdig moet vervullen bij indiensttreding:
 • niet-werkende werkzoekende zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid op het ogenblik van aanvraag van de Activakaart of de dag vóór indiensttreding;
 • ingeschreven bij Actiris als niet-werkende werkzoekende;
 • in dienst genomen worden met een arbeidsovereenkomst;
Interessant! Om de toegang te vergemakkelijken worden geen voorwaarden gesteld aan de arbeidsovereenkomst die de werkgever moet aanbieden.
 • niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig zijn;
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben.
 
Wie is werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid?
 • een niet werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming in het kader van de gehandicaptenwetgeving;
 • een niet-werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer was tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het toepassingsveld van het paritair comité voor de ondernemingen voor aangepast werk, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven;
 • een niet-werkende werkzoekende met een handicap die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%;
 • een niet-werkende werkzoekende die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
 • een niet-werkende werkzoekende die werd erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) of de Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée (PHARE);
 • de werkloze die een permanente arbeidsongeschiktheid kan aantonen van minstens 33%, erkend door een geneesheer aangesteld door de RVA overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 141 van het koninklijk besluit van 25 november 1991.
   
Bedrag werkuitkeringen die in mindering van het nettoloon komen
 
voordeelperiode
maximum werkuitkering
per maand
eerste 12 maanden
(maand indienst + 11)
750 euro
24 volgende maanden
600 euro
 
De werkuitkeringen in de tabel zijn de bedragen toegekend voor voltijdse werknemers.  Deeltijdse werknemers ontvangen een pro rata.  De berekening van de pro rata gebeurt op dezelfde wijze als bij de generieke activa.
 
De toekenning van de werkuitkering stopt als de werknemer de pensioenleeftijd bereikt.
 
De aanvraag van deze Activakaart en en van de werkuitkeringen verloopt op dezelfde wijze als bij de generieke activa (zie vorig punt).
 
De werkgever is gehouden tot dezelfde formaliteiten als bij de generieke activa. Een maandelijkse e-ASR aangifte scenario 8 is noodzakelijk voor de uitbetaling van de werkuitkeringen aan de werknemer.
 
 
1.3 Aanmoedigingssteun voor opleiding
De werkgever die een jonge laaggeschoolde werkzoekende voltijds en voor onbepaalde duur aanwerft kan een extra opleidingspremie van maximum 5.000 EUR krijgen (bovenop de generieke werkuitkering of de verhoogde werkuitkering).  De financiële tussenkomst is enkel mogelijk voor opleidingen gevolgd tijdens de activeringsperiode.  Het premiebedrag mag niet groter zijn dan de werkelijke kost van de gevolgde opleiding.
 
Het doel van deze premie is dat de werkgever investeert in de vaardigheden die de werkzoekende moet leren voor de functie binnen de onderneming.  Hierdoor vergroot de kans op een kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling in de onderneming maar ook op de arbeidsmarkt in het algemeen.
 
Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen:
 • jonger dan 30 jaar de dag van aanvraag van de Activakaart of van de Activakaart vermnderde arbeidsgeschiktheid
 • maximum een diploma of attest van lager middelbaar onderwijs;
 • tewerkstelling met een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 
Welke opleidingen geven recht?
Alle beroeps- en algemene opleidingen erkend in het kader van educatief verlof voor het Brussels Gewest openen het recht op een financiële tussenkomst voor de werkgever.
 
Werkgever en werknemer overleggen over de keuze van de opleiding op basis van de behoeften van de werknemer.  De opleiding moet uitsluitend of voornamelijk gericht zijn op de huidige of toekomstige functie van de werknemer in de onderneming.
 
Werkgever doet zijn aanvraag bij Actiris in 2 stappen:
 1. Aanvraag tussenkomst
Uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van de opleiding door middel van volgende documenten:
  • ingevuld aanvraagdocument (voorgeschreven model van Actiris);
  • documenten van de opleidingsoperator die de opleiding beschrijven;
  • kopie arbeidsovereenkomst.
Actiris deelt zijn beslissing mee aan de werkgever uiterlijk 20 dagen na ontvangst van de aanvraag.
 
 1. Aanvraag betaling
Uiterlijk 2 maanden na het einde van de opleiding door middel van volgende documenten:
  • ingevuld betalingsaanvraagformulier opgesteld door Actiris;
  • attest afgeleverd door de opleidingsoperator van regelmatige aanwezigheid in de lessen;
  • bewijs van betaling van de inschrijvingskosten met factuur van de operator.
De tussenkomst wordt betaald uiterlijk 2 maanden na de betalingsaanvraag
 
1.4 Uitgesloten werknemers
De nieuwe werkuitkeringen (generieke activa en verminderde arbeidsgeschiktheid) worden niet toegekend aan:
 1. statutairen (vanaf het ogenblik dat zij vastbenoemd zijn);
 2. werkzoekenden die worden aangeworven als leden van het academisch en wetenschappelijk personeel binnen het universitair onderwijs of als leden van het onderwijzend personeel in andere onderwijsinstellingen ;
 3. werkzoekenden die worden aangeworven door de overheid (Rijk, Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies, instellingen van openbaar nut en openbare instellingen die onder het toezicht vallen van  voornoemde instellingen) tenzij enkele uitzonderingen.
 
Openbare instellingen die wel in aanmerking komen voor activa.brussels wanneer ze werknemers contractueel in dienst nemen:
 • openbare kredietinstellingen;
 • autonome overheidsbedrijven;
 • openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • onderwijsinstellingen voor hun contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet onderwijzend personeel);
 • openbare uitzendbureaus;
 • provincies;
 • gemeenten;
 • OCMW's.
 
1.5 Antimisbruikregels
De betaling van werkuitkeringen wordt geweigerd als Actiris vaststelt dat:
 • een werkzoekende aangenomen wordt voor dezelfde functie ter vervanging van een ontslagen werknemermet als hoofddoel de voordelen te genieten;
 • een werkzoekende reeds in dienst was bij dezelfde werkgever of werkgeversgroepering in de 12 maanden voorafgaand aan de indiensttreding, tenzij de eerst aanwerving voor bepaalde duur was en de werknemer opnieuw in dienst genomen wordt met een contract voor onbepaalde duur.
 
Wachttijd van 12 maanden bij heraanwerving
De werknemer krijgt de nieuwe voordelen (werkuitkeringen en opleidingsteun) niet (opnieuw) bij heraanwerving door dezelfde werkgever binnen de 12 maanden volgend op het einde van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst die recht heeft geopend op de voordelen.
 
Let op!
Een 'verlenging' van de oorspronkelijke overeenkomst (tegen dezelfde voorwaarden en zonder onderbreking), vormt geen probleem voor de (verdere) toekenning van de voordelen. Weekenddagen, feestdagen of inhaalrustdagen tussen de opeenvolgende overeenkomsten, vormen geen onderbreking.
 
Er is ook geen wachttijd nodig (tussen einde vorige contract en begin nieuwe overeenkomst) als de aanvankelijke overeenkomst geen recht op de nieuwe voordelen heeft geopend.
 
Dezelfde regel geldt bij heraanwerving binnen de 12 maanden als de werknemer zijn recht op de voordelen vermeld op de Activakaart geheel of gedeeltelijk heeft uitgeput op basis van het federaal Activa-plan. Bij verlenging van de oorspronkelijke overeenkomst die het recht op de voordelen geopend heeft (tegen dezelfde voorwaarden en zonder onderbreking) blijven de voordelen behouden tot uiterlijk 31 december 2018.
 
1.6 Cumulatieregels
De werkuitkeringen en aanmoedigingssteun voor opleiding zijn niet cumuleerbaar met:
 • steun en premies voor gesco's;
 • de nieuwe Brusselse inschakelingsmaatregelen (premie bij inschakelingscontract, inschakelingsbaan sociale economie, 'artikel 60-regeling', premie bij vormende tewerkstelling voor jongeren);
 • steun in het kader van doorstroomprogramma's;
 • steun voor herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen(SINE).
 
Combinatie is wel mogelijk met andere verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen bv. structurele vermindering en een doelgroepvermindering.
 
1.7 Ondersteuning van het werk als zelfstandige
De Brusselse Regering kent een premie toe aan niet-werkend werkzoekenden die zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep.  Zij voorzien in hun eigen tewerkstelling.  Ze verdienen ook een tijdelijke financiële steun.
 
Voorwaarden die de zelfstandige moet vervullen:
 • beschikken over een ondernemingsnummer bij de KBO;
 • begeleiding tijdens alle fasen van de vestiging als zelfstandige (inzake haalbaarheid van de voorgenomen activiteiten);
 • geen overeenkomst gesloten met een activiteitencoöperatie.
 
Regering bepaalt nog de:
 • toekenningsvoorwaarden;
 • aanvraagprocedure;
 • bedrag en degressiviteit van de premie;
 • criteria en voorwaarden van begeleiding en bevoegde begeleidingsinstellingen. 
 
Let op !
Deze maatregel vraagt verdere uitvoering en start nog niet.
Doelgroepvermindering oudere werknemers: tweede fase
De doelgroepvermindering voor oudere werknemers werd voor het Brussels Gewest in een eerste fase (vanaf 1 oktober 2016) op enkele vlakken bijgeschaafd.
 
Nu volgt een tweede fase vanaf 1 oktober 2017.   
De minimumvoorwaardenvoor de doelgroepvermindering worden als volgt versleuteld in de wetgeving:
 
 • enkel voor werknemers die behoren tot categorie 1 voor de structurele vermindering;
 • de werknemer moet minstens 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal;
 • het refertekwartaalloon ligt lager dan een loongrens door de Brusselse regering bepaald. De actuele grens bedraagt 12.000 EUR.  Deze verlaagt tot 10.500 EUR vanaf 1 oktober 2017. Het refertekwartaalloon van een werknemer is zijn loon op kwartaalbasis in een voltijdse tewerkstelling.
 • de vermindering stopt op de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer de pensioenleeftijd bereikt.
 
Via een uitvoeringsbesluit bepaalt de Brusselse regering: het verminderingsforfait, de toekenningsduur en de leeftijdscategorieën.
 
Onderstaande tabel geeft de verminderingsbedragen en leeftijden zoals van toepassing vanaf 1 oktober 2017.
 
Refertekwartaalloon maximum 10.500 EUR
leeftijd
maximum verminderingsbedrag per kwartaal
van 55 tot 57 jaar
400 EUR
van 58 tot 61 jaar
1000 EUR
van 62 tot 64 jaar 
1500 EUR
 
Loongrens verlaagt
De werknemer opent enkel recht op een doelgroepvermindering voor zijn werkgever, als zijn refertekwartaalloon onder een loongrens blijft.
De actuele loongrens bedraagt  sinds 1 oktober 2016 12.000 euro en verlaagt tot 10.500 EUR vanaf 1 oktober 2017. 
 
Bovendien wordt deze grens gekoppeld aan de index.  De loongrens verhoogt met 2% bij elke verhoging van de loongrenzen van de werkbonus.  De verhoging gebeurt met ingang van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de grenzen van de werkbonus verhogen.  Als de verhoging van de grenzen van de werkbonus samenvalt met het begin van een kwartaal, gebeurt de verhoging ook met ingang van dat kwartaal.
Het resultaat van de berekeningen wordt tot de dichtstbijzijnde cent afgerond, waarbij 0,005 EUR naar 0,01 EUR afgerond wordt.
Deze indexregeling wordt toegepast vanaf het eerste kwartaal 2018 (vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het bedrag van de loongrens wordt bepaald).
 
Gevolg werkgever
Een verlaging van de kwartaalloongrens betekent dat de werkgever voor een kleinere groep oudere werknemers tewerkgesteld in het Brussels Gewest een doelgroepvermindering ouderen zal ontvangen. 
 
Algemene voorwaarde doelgroepverminderingen
De doelgroepverminderingen waarvoor het Brussels Gewest bevoegd is (zie onderstaande lijst van verminderingen) kan een werkgever enkel toepassen voor de werknemers  tewerkgesteld in een vestigingseenheid gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze voorwaarde wordt expliciet toegevoegd in de wet.
 
Bijkomend wordt het toepassingsgebied uitdrukkelijk uitgebreid tot werkgevers 'zonder vestigingseenheid in België', die wel werknemers in België tewerkstellen, op voorwaarde dat de werknemer tijdens het betrokken kwartaal overwegend op het grondgebied van het Brussels Gewest heeft gewerkt. 
Ook deze bepaling is een bevestiging van de actuele praktijk.
 
Het Brussels Gewest stelt deze voorwaarde voor volgende doelgroepverminderingen:
 • oudere werknemers;
 • mentors;
 • herstructureringen;
 • gesco's;
 • huispersoneel;
 • onthaalouders;
 • kunstenaars;
 • werknemers tewerkgesteld onder artikel 60 §7 (wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn). 
Een derde luik van steun is gericht op inschakeling op de arbeidsmarkt.
 
Te bereiken doel
 • werkervaring opdoen via een arbeidsovereenkomst;
 • en doorstromen naar duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling.
 
Doelgroep: personen ver van de arbeidsmarkt verwijderd
 
Concrete maatregelen
 1. Inschakelingscontract (contrat d'insertion)
 2. Inschakelingsbaan in sociale economie (emploi d'insertion en économie sociale)
 3. Tewerkstelling via artikel 60 bij het OCMW
 4. Vormend tewerkstellingsinstrument voor jonge werkzoekenden (specifieke werkgevers in de openbare sector)
 
3.1 Inschakelingscontract (contrat d'insertion)
De werkgever ontvangt een loonpremie bij aanwerving van een langdurig werkzoekende (minstens 18 maanden) die na het einde van zijn studies werkloos bleef.  De werkzoekende moet in het Brussels Gewest wonen en bij Actiris ingeschreven zijn. Hij mag geen beroepsactiviteit uitoefenen.
De werkgever moet een voltijdse arbeidsovereenkomst voor één jaar afsluiten. 
 
De Regering moet nog verder bepalen:
 • wie in aanmerking komt als langdurig werkzoekende aan het einde van zijn studies; 
 • de regels voor de arbeidsovereenkomst (duur en werktijdregeling);
 • de werkgeverscategorieën die de steun kunnen ontvangen (bv. activiteitssector, omvang onderneming);
 • de toekenningscriteria (o.a. theoretische, praktische en sociale begeleiding tijdens de tewerkstelling);
 • de aanvraagprocedure, het bedrag en de regels voor het bepalen van het premiebedrag. 
 
Het 'contrat d'insertion' moet werkervaring bieden aan werkzoekenden die ondanks al hun inspanningen gedurende een lange periode zonder werk bleven na hun studies. De werkzoekende krijgt de kans om specifieke vaardigheden bij te leren.
 
Let op !
Deze maatregel vraagt nog verdere uitvoering en start nu nog niet.
 
3.2 Inschakelingsbaan in de sociale economie (Emploi d'insertion en économie sociale)
Specifieke werkgevers in de sociale economie kunnen een loonpremie ontvangen voor aanwerving van een werkzoekende die 'ver van de arbeidsmarkt verwijderd' is wegens zijn psychosociale toestand of lage scholingsgraad. De werkgever moet een arbeidsovereenkomst sluiten. 
 
Deze maatregel komt neer op de samenvoeging van de SINE's (sociale inschakelingseconomie) en doorstroomprogramma's (DSP's). Het budget van beide maatregelen wordt gebundeld.
 
Ook hier moet de Regering de verdere concrete details nog bepalen, zoals:
 • wie in aanmerking komt als 'werkzoekende ver verwijderd van de arbeidsmarkt';
 • de regels voor de arbeidsovereenkomst (duur en werktijdregeling)
 • de toekenningscriteria (analyse psychosociale toestand door erkende operatoren en erkenningsprocedure);
 • de aanvraagprocedure, bedrag en regels voor het premiebedrag.
 
Let op !
Deze maatregel vraagt verdere uitvoering en start nog niet.
 
3.3 Artikel 60'ers bij OCMW
Inhoudelijk blijft deze maatregel ongewijzigd.  Het OCMW treedt als werkgever op, en de werknemer wordt meestal ter beschikking gesteld van een gebruiker.
 
De wetsbepalingen worden vanaf 1 oktober 2017 aangepast om de maatregel te 'verbrusselen'.  De wetteksten worden afgestemd op de bevoegdheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
 
Het budget voor deze maatregel werd sinds de begroting van 2016 verruimd. In samenwerking met de Brusselse OCMW's is er een harmonisering aan de gang.
 
3.4 Vormend tewerkstellingsinstrument voor jonge werkzoekenden
Bepaalde werkgevers van de openbare sector kunnen een loonpremie ontvangen als ze aan werkzoekenden jonger dan 30 jaar met maximum hoger secundair onderwijs een beroepservaring bieden gekoppeld aan een opleiding.  Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor één jaar (éénmaal verlengbaar) plus een luik opleiding is een voorwaarde.
 
De Regering moet nog concreet bepalen:
 • de werkgeverscategoriën uit de openbare sector die in aanmerking komen;
 • de opleidingen die recht geven;
 • de toekenningsvoorwaarden;
 • de aanvraagprocedure, bedrag en betalingsvoorwaarden van de premie.
 
Let op !
Deze maatregel vraagt verdere uitvoering en start nu nog niet.
Premie werkhervatting
De Brusselse Regering krijgt vanaf 1 oktober 2017 de volmacht om aan specifieke werkgeverscategorieën of categorieën van werkzoekenden die het werk hervatten een premie toe te kennen.  Deze steun moet de inschakeling van de werkzoekende bevorderen. 
Deze mogelijkheid zal de Regering nog verder uitwerken.
 
Premie mentor
Erkende ondernemingen in het kader van alternerende opleidingen kunnen een jaarpremie van maximum 1.000 EUR per mentor ontvangen als bepaalde voorwaarden nageleefd worden. 
 
De Regering bepaalt nog verder:
 • premiebedrag;
 • toekenningsvoorwaarden;
 • voorwaarden in verband met leerlingen
 
Deze maatregel vraagt verdere uitvoering en start nu nog niet.
Vanaf 1 oktober 2017 wordenin het Brussels Gewest volgende activeringsmaatregelen, verminderingen van werkgeversbijdragen en premies voor werknemers opgeheven:
 • Activa-plan (doelgroepvermindering en werkuitkeringen of financiële tussenkomst OCMW voor langdurig werkzoekenden);
 • Activa-start (350 euro/maand);
 • doelgroepvermindering jonge werknemers;
 • doelgroepvermindering werknemers ontslagen in kader van herstructurering, faillissement, sluiting of vereffening van onderneming;
 • tussenkomst in loonkost voor tewerkstelling van jongeren in de social profitsector (koninklijk besluit van 27/04/2007 in uitvoering van de wet op het generatiepact);
 • enveloppen bestemd voor tewerkstelling jongeren in de social profitsector;
 • financiële tussenkomst OCMW in het kader van invoeginterim;
 • premies voor werkzoekenden/werknemers/zelfstandigen op basis van de werkloosheidswetgeving (werkhervattingstoeslag, mobiliteitstoeslag, kinderopvangtoeslag, opleidingstoeslag, overstappremie);
 • beroepsoverstappremie voor KMO's en VZW's die kansarme werknemers aanwerven.
 
Vanaf 1 januari 2018 worden in het Brussels Gewest de voordelen (werkuitkeringen en doelgroepverminderingen) voor stadswachten (veiligheids- en preventiepersoneel) bij lokale overheden opgeheven.
 
Gevolg werkgever
Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk zodra de regeling opgeheven is.
Enkel op basis van een overgangsregeling kunnen deze maatregelen nog langer voorkomen in het Brussels Gewest of bij inwoners van Brussel.
 
Maatregelen ongewijzigd
Volgende federale maatregelen blijven op 1 oktober 2017 ongewijzigd bestaan in het Brussels Gewest:
 • Doorstroomprogramma's (SZ-vermindering en integratieuitkeringen);
 • SINE-tewerkstelling (zeer moeilijk te plaatsen werklozen; SZ-vermindering en herinschakelingsuitkeringen);
 • SZ-vermindering mentor;
 • SZ-vermindering kunstenaars;
 • SZ-vermindering huispersoneel;
 • SZ-vermindering gesco's;
 • SZ-vermindering onthaalouders.
 
De SZ-vermindering voor mentors, voordelen voor doorstromers en SINE-tewerkstelling zullen op een later tijdstip verdwijnen.
De Brusselse Regering voorziet uitgebreide overgangsregels om het wegvallen van de federale maatregelen en de invoering van de nieuwe tewerkstellingssteun zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 
Aanwervingen tot 30 september 2017
De regel is dat de voordelen voor werkgevers en werknemers aangeworven tot uiterlijk 30 september 2017 ongewijzigd van toepassing blijven, maar toegekend worden tot uiterlijk 31 december 2018.  Het recht op de federale werkuitkeringen en SZ-verminderingen loopt voor hen tot de voorziene einddatum, maar uiterlijk tot 31 december 2018.
 
Deze overgangsregel geldt voor:
 • de langdurig werkzoekenden in het kader van het Activa-plan (werkuitkering of financiële tussenkomst OCMW én doelgroepvermindering);  
 • Activa-start (werkuitkering 350 EUR voor laag- en erg laaggeschoolde jongeren);
 • doelgroepvermindering jonge werknemers;
 • doelgroepvermindering herstructurering (aanwerving van werknemers ontslagen in het kader van een herstructureringsplan);
Als de werknemer op het moment van indiensttreding al 30 jaar oud is, mag zijn referentiekwartaalloon niet meer bedragen dan 13.942,47 EUR.
 
Overgangskaart vervangt geldige werkkaart 
Werkzoekenden in het bezit van een geldige werkkaart, maar nog niet aangeworven op 30 september 2017, zullen ter vervanging en voor de resterende geldigheidsperiode van hun kaart, van Actiris een 'overgangskaart' ontvangen.
Die overgangskaart vermeldt de nieuwe voordelen als de werkzoekende gelijktijdig volgende voorwaarden voldoet:
 • beschikken over een geldige werkkaart (Activa-plan) of een 'verminderingskaart herstructurering';
 • op 1 oktober 2017 een periode van 12 maanden inschrijving als niet-werkend werkzoekende (in een referentieperiode van 18 maanden) achter de rug hebben of zich kunnen beroepen op één van de vrijstellingen (zie punt 1.1) of verminderd arbeidsgeschikt zijn (zie punt 1.2).
 
Overgangsmaatregel bij verhuis of overplaatsing naar Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tot 31 december 2018)
Als een werknemer in een ander gewest een (federale) activering van werkuitkeringen geniet die door de Brusselse reglementering wordt opgeheven vanaf 1 oktober 2017 én de werknemer verhuist naar het Brussels Gewest, blijft Actiris het voordeel verder toekennen tot het voorziene einde maar uiterlijk tot 31 december 2018.
 
Als een werknemer in een ander gewest recht heeft op een federale SZ-vermindering die door de Brusselse reglementering wordt opgeheven én de werknemer wordt overgeplaatst naar een vestiging van de werkgever in het Brussels Gewest, blijft de vermindering verder toegekend tot het voorziene einde maar uiterlijk tot 31 december 2018.
 
Let op!
Dit overgangsregime is niet van toepassing als het sluiten van de arbeidsovereenkomst van de werknemer (naar aanleiding waarvan de werkuitkering of SZ-vermindering toegekend wordt) plaatsvond nà opheffing van de federale maatregel door het gewest waar de woonplaats of vestiging voordien gelegen waren.
 
Tewerkstelling jongeren in de social profit: behoud tussenkomst werkgever
Tussenkomst in de loonkost van jongeren wordt verleend aan bepaalde werkgevers in de social profitsector voor creatie van netto bijkomende arbeidsplaatsen (koninklijk besluit van 27/04/2007 in uitvoering van de wet van 23/12/2005 op het generatiepact).
Voor jonge werknemers uiterlijk op 30 september 2017 in dit kader aangeworven, behoudt de werkgever volgens de huidige voorwaarden de tussenkomst in het loon tot uiterlijk 31 december 2018.
 
Premies voor werknemers
Behoud werkhervattingstoeslag
Werknemers die uiterlijk op 30 september 2017 in dienst getreden zijn, behouden hun werkhervattingstoeslag volgens de huidige voorwaarden, maar uiterlijk tot 31 december 2018.
Dezelfde overgangsregel geldt voor de werkhervattingstoeslag aan sociaal verzekerden die zich uiterlijk 30 september 2017 als zelfstandige in hoofdberoep vestigen.
 
Behoud overstappremie
Werknemers die uiterlijk op 30 september 2017 in dienst getreden zijn, behouden hun overstappremie volgens de huidige voorwaarden, maar uiterlijk tot 31 december 2018.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.