Feedback
ella
Corona: verlenging steunmaatregelen voor reis- en hotelsector 3de kwartaal 2021
Losse berichten
Gepubliceerd op 07/07/2021

Bepaalde werkgevers uit de hotelsector en reissector genieten bijdrageverminderingen omdat ze bijzonder zwaar getroffen zijn door de maatregelen in het kader van de coronapandemie.

 

De Regering besliste deze maatregelen te verlengen voor het 3e kwartaal 2021 wegens het voortduren van de economische problemen. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn heel gelijkaardig.

 

De wetgeving die zorgt voor de verlenging is in voorbereiding. We verwachten op korte termijn de publicatie in het Staatsblad. 

 

We geven in deze nieuwsbrief een overzicht van de doelgroepverminderingen in het 2e en 3e kwartaal 2021.  De nieuwe elementen staan schuingedrukt.

 

Verlenging doelgroepvermindering hotelsector

 

Bepaalde werkgevers uit de hotelsector die zich geconfronteerd zien met minstens 60% omzetverlies (of daling van de loonmassa) ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019, kunnen in het 2de kwartaal 2021 een doelgroepvermindering (G7) toepassen voor maximum 5 werknemers per vestiging. 

 

Dit wordt uitgebreid naar het 3e kwartaal 2021.

 

De vermindering omvat een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen voor maximum 5 werknemers per vestiging.

De werkgever moet een aantal bijkomende voorwaarden vervullen om in aanmerking te komen.

 

Verlening doelgroepvermindering reissector

 

Reisbureaus en reisorganisatoren - die verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun activiteiten als reisorganisatie - kunnen een bijdragevermindering krijgen voor al hun werknemers in het 2e en 4e kwartaal 2020 en in het 1e en 2e kwartaal 2021. Deze maatregel is nu verlengd voor het 3e kwartaal 2021.

 

De werkgevers moeten aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen én vooraf een aanvraag doen via een elektronische toepassing beschikbaar op het RSZ-portaal. 

 

De doelgroepvermindering in het 3e kwartaal 2021 is een vrijstelling van de basisbijdragen voor 'alle' werknemers - zoals van toepassing voor het 2e kwartaal 2021 en onmiddellijk toepasbaar in de kwartaalaangifte. 

 

De uiterste aanvraagdatum verschuift naar 30 september 2021.

 

Let op!

 • De werkgevers die hun aanvraag indienen tussen 1 juli en 30 september 2021 kunnen slechts voor het 3de kwartaal 2021 in aanmerking komen. 

 

 • De werkgevers die hun aanvraag deden vóór 1 juli 2021, kunnen in aanmerking komen voor 'alle' betrokken kwartalen (2020/2, 2020/4, 2021/1, 2021/2, 2021/3). Dus ook voor het 3de kwartaal 2021. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag meer in te dienen.


Opgelet!

Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. De kans bestaat dat de regeling zoals hier beschreven nog zou wijzigen. Deze bespreking geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wat betekent dit voor de publieke sector?

Deze maatregelen zijn enkel van toepassing voor bepaalde werkgevers uit de privésector.  Ze zijn niet van belang voor de werkgevers uit de publieke sector.

Bron:
Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, kamerdocument met nr. 2070
RSZ-instructies aan ESS van 30 juni 2021

Juridische inhoud

1. Hotelsector

1.1 Welke werkgevers?

Deze doelgroepvermindering voor de hotelsector is van toepassing op de werkgevers:

 

 • uit de privésector; 

 • die ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302) én als hoofdactiviteit een hotel uitbaten of accommodatie verschaffen, of een vestiging hebben die deze activiteit uitoefent, én 

 • een omzetdaling van minstens  60% kennen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van twee jaar eerder.

 

Dit betekent:

- om de doelgroepvermindering in het 2e kwartaal 2021 te kunnen genieten een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van 2e kwartaal 2019;

- om de doelgroepvermindering in het 3e kwartaal 2021 te kunnen genieten:  een omzetdaling van minstens  60% kennen ten opzichte van het 3e kwartaal 2019. 

 

Merk op! De kwartalen staan los van elkaar. De werkgever kan voor één of voor beide kwartalen in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering.

 

Concreet gaat het om werkgevers die: 

 

 1. vallen onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302), (dat wil zeggen met werkgeverscategorie 017 of 317); 

 2. én een hoofdactiviteit uitoefenen die hoort onder één van volgende NACE-codes:

  • 55.100: Hotels en dergelijke accommodatie

  • 55.201: Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra

  • 55.202: Vakantieparken

  • 55.203: Gîtes, vakantiewoningen en -appartementen

  • 55.204: Gastenkamers

  • 55.209: Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.

  • 55.300: Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen

  • 55.900: Overige accommodatie;

 

Let op!

Een vestigingseenheid moet een hotel uitbaten of accommodatie verschaffen zoals omschreven in de voormelde NACE-codes.

 

Gemeentelijke campings komen niet in aanmerking voor de maatregel. 

 

Als de werkgever niet de juiste 'hoofd-NACE-code' heeft (zoals gekend bij de RSZ) zal de RSZ de ondernemingsactiviteiten checken via de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) en andere beschikbare bronnen (bv. de website van de onderneming).  De RSZ zal de werkgever aanschrijven om bewijs te vragen over de hoofdactiviteit van de onderneming.

 

 1. én een effectieve omzetdaling van minimum 60% kennen ten opzichte van het referentiekwartaal van 2019. 


De vergelijking gebeurt telkens op basis van de periodieke BTW-aangiftes (vak 2) op het niveau van de rechtspersoon als geheel.

Werkgevers die geen periodieke BTW-aangifte moeten doen, kunnen aanspraak maken op de vermindering als ze een effectieve daling van minstens 60% van de bij de RSZ aangegeven loonmassa kennen ten opzichte van het referentiekwartaal van 2019.

 

Het betreft:

 • kleine ondernemingen die hebben geopteerd voor de vrijstellingsregeling indien hun jaarlijkse omzet niet meer dan 25.000 EUR bedraagt;

 • ondernemingen die onder de bijzondere landbouwregeling vallen;

 • ondernemingen die deel uitmaken van een BTW-eenheid die de BTW-aangiften uitvoert voor de volledige eenheid;

 • werkgevers die niet BTW-plichtig zijn.

 

De RSZ controleert deze voorwaarde op basis van de beschikbare BTW-aangiftes. Als er geen aangiftes voorhanden zijn, gebeurt de controle op de daling van de loonmassa. 

 

Bijkomende voorwaarden

 

Om in aanmerking te komen, moet de werkgever volgende bijkomende voorwaarden naleven:

 • de werknemers voor wie de werkgever de vermindering toepast, moeten ononderbroken in dienst blijven gedurende het betrokken kwartaal;


Men maakt een uitzondering op dat principe voor werknemers die:

  • zelf ontslag nemen (dus 'niet' wederzijds akkoord);

  • om dringende reden ontslagen worden;

  • tijdskrediet of thematisch verlof opnemen.
    

 • in 2021moet 'elke' werknemer van de onderneming een individueel en concreet opleidingsaanbod krijgen van ten minste 5 volledige dagen per voltijds equivalente werknemer. 

  Dit betekent concreet: in 2021 minimum 5 volledige dagen opleiding aanbieden aan elke voltijdse werknemer met volledige prestaties. Voor deeltijders volstaat een pro rata aantal dagen in verhouding tot de contractuele arbeidsduur van de werknemer.

 

De werkgever kan het opleidingsaanbod ruim invullen met diverse opleidingen in de professionele sfeer.  

 

 • de werkgever mag in 2021 geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders en ook geen bonussen betalen aan leden van de Raad van Bestuur of leidinggevenden van de onderneming;
   

 • de werkgever mag in 2021 geen eigen aandeleninkopen;

 

 • informeren van en overleggen met de ondernemingsraad, of bij afwezigheid daarvan de vakbondsafvaardiging, of bij afwezigheid daarvan de werknemers, over de toepassing van de maatregel in de onderneming en de voorwaarden, in het bijzonder over het opleidingsaanbod. 

 

De RSZ zal a posteriori controles uitvoeren op het naleven van deze voorwaarden.

1.2 Doelgroepvermindering hotelsector

De werkgevers in de hotelsector die vallen in het toepassingsgebied én de bijkomende voorwaarden naleven, kunnen een doelgroepvermindering G7 voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid toepassen in het 2e kwartaal 2021 en/of het 3e kwartaal 2021. 

 

Deze doelgroepvermindering is een volledige vrijstelling (van het saldo) van de basiswerkgeversbijdragen.   

 

De werknemers voor wie de werkgever de vermindering toepast, moeten behoren tot het PC voor het hotelbedrijf. 

 

Geen voorafgaande aanvraag

 

De werkgever past de doelgroepvermindering onmiddellijk toe in de DMFA-aangifte van het betrokken kwartaal. Er dient geen voorafgaande aanvraag of check te gebeuren bij de RSZ.

 

Er is een specifieke verminderingscode voor deze doelgroepvermindering in het leven geroepen.

 

Controle achteraf

 

De toekenning van de vermindering gebeurt onder voorbehoud van de controles achteraf door de RSZ. 

 

De RSZ annuleert de verminderingen als bij controle blijkt dat de werkgever:

 • niet in het toepassingsgebied valt;

 • de toekenningsvoorwaarden niet heeft nageleefd.

2.  Reissector

 

2.1 Welke werkgevers?

De maatregel is van toepassing op de private werkgevers die :

 

 • als hoofdactiviteit 'reisbureau' (NACE-code 79110) of 'reisorganisator' (NACE-code 79120) hebben in het betrokken kwartaal;

 

 • verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun reisorganisatie gedurende de volledige verminderingsperiode (2e kwartaal 2020 tot en met 3e kwartaal 2021);

  Deze verplichting volgt uit de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.  
  De werkgever kan verzekerd zijn bij een verzekeraar in België of in een ander Europees land.

 

 • actief waren vóór 1 april 2021 én nog steeds actief zijn op 1 april 2021. 

 

Bijkomende voorwaarden

 

Om in aanmerking te komen voor de bijdragevermindering moet de werkgever zich ertoe verbinden te voldoen aan volgende voorwaarden:

 

 • alle werknemers in dienst houden tussen 1 april 2021 en 30 september 2021, met uitzondering van werknemers die:

  • zelf ontslag nemen; of

  • wegens dringende reden ontslagen worden.

 

Let op!

De voorwaarde van het in dienst houden van alle werknemers geldt dus voor de hele periode van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021. Deze voorwaarde moet vervuld zijn om van de vermindering te kunnen genieten voor 'alle' kwartalen (2020/3, 2020/4, 2021/1, 2021/2 en 2021/3). 

 

Praktisch

Op het eind van het kwartaal gebeurt een cijfermatige controle op het behoud van de tewerkstelling.

 

Om van de vermindering te kunnen genieten voor het 2e kwartaal 2021 mag de som van de tewerkstelling van alle werknemers bij de werkgever tijdens het 2e kwartaal 2021 niet kleiner zijn dan die van het 1e kwartaal 2021

 

De tewerkstelling wordt berekend op basis van de tewerkstellingsbreuk 'mu-globaal' zoals voor de berekening van de structurele vermindering. 

De controle gebeurt op basis van de DMFA-gegevens.

 

Om van de vermindering te kunnen genieten in het 3de kwartaal 2021 mag de som van de tewerkstellingen van alle werknemers bij de werkgever tijdens het 3de kwartaal 2021 niet kleiner zijn dan die van het 1ste kwartaal 2021.  

 

Let op!

De berekening om van de vermindering te kunnen genieten voor het 3de kwartaal is onafhankelijk van de berekening voor de voorgaande kwartalen.

De voorwaarde om eenzelfde arbeidsvolume te handhaven ten opzichte van het 1ste kwartaal 2021 wordt kwartaal per kwartaal bekeken.

 

 

 • een concreet en individueel opleidingsaanbod doen aan 'elke' werknemer van minstens 20% van de contractuele arbeidsduur van de werknemer in het 1e en 2e kwartaal 2021;
  Deze opleidingen moet de werknemer uiterlijk 31 december 2021 gevolgd hebben.

  Let op!
  Dit opleidingsaanbod moet de werkgever doen aan al zijn werknemers, dus ook aan de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld.

 

 • in 2021 geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders of bonussen aan leden van de Raad van Bestuur en directieleden van de onderneming;

 

 • in 2021 geen eigen aandelen inkopen.

 

 • informeren en overleg plegen over de toepassing van de maatregel en de voorwaarden die de werkgever moet voldoen inzake opleidingsaanbod,  met de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging, of bij afwezigheid daarvan de werknemers zelf. 

 

De RSZ zal 'a posteriori' controle uitvoeren op het naleven van deze voorwaarden.

2.2 Aanvraag online

De werkgever moet de bijdragevermindering vooraf aanvragen bij de RSZ via een beveiligde online toepassing op het RSZ-portaal.

 

Via volgende link kan u toegang krijgen tot de online toepassing.

 

In die tool verklaart de werkgever uitdrukkelijk dat hij alle voorwaarden zal naleven.

Hij verbindt zich ook formeel tot het in dienst houden van zijn werknemers gedurende het 2e en 3e kwartaal 2021 (tenzij hogergenoemde uitzonderingen).

 

De uiterste aanvraagdatum was aanvankelijk30 juni 2021.  Dit wordt nu verruimd tot 30 september 2021.

 

Let op!

 • De werkgevers die hun aanvraag pas indienen tussen 1 juli en 30 september 2021 kunnen slechts voor het 3de kwartaal 2021 in aanmerking komen. 

 

 • De werkgevers die hun aanvraag deden vóór 1 juli 2021, kunnen in aanmerking komen voor 'alle' betrokken kwartalen (2020/2, 2020/4, 2021/1, 2021/2, 2021/3). Dus ook voor het 3de kwartaal 2021. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag meer in te dienen.

 

Check NACE-code en verzekering

Bij ontvangst van de aanvraag, checkt de RSZ de NACE-code en de verzekering tegen insolventie (op basis van een officiële lijst van de FOD Economie). 

 

Ontvangstbevestiging en beslissing

De RSZ levert een ontvangstbevestiging en samenvatting van de aanvraag en deelt mee of de werkgever in aanmerking komt voor de maatregel of niet. 

 

Verzekering in het buitenland

Werkgevers die niet voorkomen op de lijst van de FOD Economie omdat ze verzekerd zijn in het buitenland, dienen hun bewijs van verzekering op te laden in de online toepassing. 

De RSZ zal het bewijs nakijken en stuurt dan - iets later - de mededeling of de werkgever in aanmerking komt of niet.

 

Informatie mandataris

De RSZ informeert wekelijks de sociaal secretariaten over hun klanten.  Zij ontvangen dezelfde inlichtingen als de werkgever. 

 

Betwistingsformulier online

Als een werkgever een weigering ontvangt, maar meent dat de onderneming toch voor de maatregel in aanmerking komt (bijvoorbeeld ten gevolge van een foutieve NACEcode), kan de werkgever de RSZ hierover informeren via een online elektronisch (betwistings-)formulier.  Hierbij de link formulier-melding-vermindering-reissector

2.3 Bijdragevermindering en procedure

De vermindering van bijdragen voor alle werknemers verloopt via twee verschillende technieken:

 

 1. Voor het 2e en 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 is de vermindering gelijk aan het totaal van de netto werkgeversbijdragen.

 

Netto werkgeversbijdragen =

de patronale basisbijdragen - structurele vermindering - doelgroepvermindering.

 

De RSZ zal deze vermindering in twee stappen berekenen en toekennen:

 

  • het bedrag over het 2e en 4e kwartaal 2020 wordt berekend in de 2e helft van april 2021 voor aanvragen ingediend vóór 16 april 2021;

   Dit bedrag dient in de eerste plaats om bijdragen van het 1e kwartaal 2021 te vereffenen, en daarna om andere verschuldigde bijdragen te betalen.

 

  • het bedrag over het 1e kwartaal 2021 wordt berekend begin juli 2021. 

    

   Dit bedrag dient in de eerste plaats om de bijdragen van het 2e kwartaal 2021 te betalen, daarna om andere verschuldigde bijdragen te vereffenen. 

    

Let op!

Voor werkgevers die hun aanvraag indienden tussen 16 april 2021 en 30 juni 2021, gebeurt de berekening en toekenning voor alle kwartalen samen in juli 2021.

   

  De RSZ informeert de werkgever en zijn mandataris over de berekende en toegekende verminderingsbedragen.

 

 1. Voor het 2e kwartaal 2021 en 3e kwartaal 2021 is er een doelgroepvermindering G7 voor alle werknemers van de werkgever

  Het verminderingsbedrag = de patronale basisbijdragen van alle werknemers in het 2e of 3e kwartaal 2021.

  Er is een nieuwe verminderingscode voorzien in DMFA. Die mag enkel toegepast worden door en voor werkgevers die in aanmerking komen voor de maatregel.  Dit betekent de bevestiging van de RSZ op basis van de aanvraag. 

  De vermindering wordt toegekend onder voorbehoud van de controles op de naleving van alle extra voorwaarden. 

Voor meer informatie, lees de informatie van de RSZ steunmaatregelen-voor-de-bedrijven-uit-de-reissector.

2.4 Controles 'a posteriori'

De RSZ zal achteraf  - na berekening en toekenning van de verminderingen en doelgroepverminderingen -  bepaalde controles uitvoeren om de naleving van de bijkomende voorwaarden na te gaan. 

 

Als blijkt dat de werkgever de toekenningsvoorwaarden niet heeft nageleefd, zal men 'alle' verminderingen voor 'alle' kwartalen annuleren

 

Let op!

Als gevolg van dergelijke annulatie, moet de werkgever de genoten verminderingsbedragen binnen de maand (vanaf het verzoek van de RSZ) alsnog betalen. 

Als de betaling niet tijdig gebeurt, rekent de RSZ boetes en intresten aan.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.