Feedback
ella
Verlenging tijdelijke werkloosheid energie
Losse berichten
Gepubliceerd op 29/10/2022

In een vorige nieuwsbrief informeerden we jullie reeds over de invoering van het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor energie-intensieve bedrijven.

Deze regeling geldt van 1 oktober tot 31 december 2022.

Een wetsvoorstel voorziet nu een verlenging tot 31 maart 2023.

 

We hernemen hier de voornaamste principes en vullen aan met een aantal verduidelijkingen.

 

Energie-intensieve bedrijven, voor arbeiders én bedienden

 

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid kan zowel voor arbeiders als voor bedienden gelden. 

 

U moet voldoen aan één van deze voorwaarden:

  • de aankoop van energieproducten (inclusief andere dan aardgas en elektriciteit) bedraagt ≥ 3% van de toegevoegde waarde in het kalenderjaar 2021;

      OF

  • de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van deze vorm van tijdelijke werkloosheid is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

 

Het begrip toegevoegde waarde is het verschil tussen de volgende totaalbedragen:

  • het totaalbedrag van de omzet, vermeerderd met de andere bedrijfsopbrengsten, de productie in voorraad en de geproduceerde vaste activa (met uitzondering van de exploitatiesubsidies en compenserende bedragen);
  • het totaalbedrag van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, vermeerderd met de aankoop van diensten en diverse goederen.

 

Indien uw bedrijf nog niet was opgericht in hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar, kan u de verdubbeling van de definitieve energierekening aantonen aan de hand van de energierekening die u zou hebben betaald in dit trimester op basis van de toenmalige geldende energieprijzen.

 

Voor de bedrijven die behoren tot de socialprofitsector, kan een ministerieel besluit afwijkende criteria voorzien.

 

Duur

 

Een volledige schorsing kan voor maximum vier weken ingeroepen worden.

Een regeling van gedeeltelijke arbeid kan voor maximum drie maanden, als zij minder dan drie arbeidsdagen/week of minder dan één arbeidsweek/twee weken omvat ('grote schorsing').

Het invoeren van een regeling van gedeeltelijke arbeid met minstens drie arbeidsdagen per week of minstens één arbeidsweek per twee weken (‘kleine schorsing’), is hier niet voorzien.

 

Deze maximumduur geldt ook voor paritaire comités die via een koninklijk besluit een langere duur voorzien.

 

Er geldt geen verplichte werkhervatting bij het bereiken van de maximumduur. De werkgever kan dus onmiddellijk opnieuw gebruik maken van het systeem, zonder eerst opnieuw een regeling van volledige arbeid in te voeren.

 

Formaliteiten

 

De werkgever moet aan de hand van het formulier C106A-ENERGIE bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden om tijdelijke werkloosheid economische redenen in te voeren.

 

Een verklaring op eer van de werkgever volstaat. De RVA zal zorgen voor een bevestiging aan de werkgever. U moet de bewijsstukken ter beschikking houden van de RVA.

Het bijzonder stelsel zal voor alle mededelingen gelden die u nadien verstuurt. U moet dus maar één keer het formulier indienen bij de RVA.

 

Voor uitzendkrachten  moet de gebruiker zowel het formulier C106A-ENERGIE als de mededelingen van de voorziene economische werkloosheid en de mededelingen van de eerste effectieve werkloosheidsdag versturen.

 

Ten minste vijf kalenderdagen voor de voorafgaande mededeling aan de RVA, moet de werkgever het formulier bezorgen. De RVA hanteert hier nog steeds een soepele houding. Zodra de RVA de werkgever op de hoogte brengt over de aanvaarding van zijn dossier, kan de kennisgeving gebeuren.

 

Er geldt nog steeds een vrijstelling voor de verplichting inzake controlekaart (C3.2A en validatieboek) tot 31 december 2022.

 

Voorafgaande mededeling

 

De werkgever moet een kennisgeving aan de RVA, de overlegorganen en de werknemers doen ten minste drie kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag (de dag van de kennisgeving en de eerst voorziene werkloosheidsdag niet inbegrepen).

Als reden van de tijdelijke economische werkloosheid geeft u ‘werkgebrek’ of ‘schorsing bedienden’ op. We adviseren om als bijkomende commentaar in de kennisgeving te verwijzen naar de C106A-ENERGIE.

 

Op de dag van de voorafgaande kennisgeving aan de werknemers moet de werkgever aan de ondernemingsraad of bij gebrek hieraan, aan de syndicale afvaardiging, de economische redenen meegeven.

 

Maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag

 

Maandelijks moet de werkgever de eerste effectieve werkloosheidsdag meedelen aan de RVA. De mededeling moet op elektronische wijze en onmiddellijk gebeuren.

 

Maandelijkse elektronische aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid (aangifte sociaal risico - ASR scenario 5)

 

Na het einde van de maand verstuurt de werkgever een 'ASR scenario 5'.

Voor uitzendkrachten verstuurt het uitzendkantoor dat.

 

De werkgever vermeldt het aantal uren van tijdelijke werkloosheid van de werknemer, voorafgegaan door de voor de aard van de tijdelijke werkloosheid te gebruiken code. In geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen geldt de code 5.1 voor arbeiders en de code 5.11 voor bedienden.

 

Wijziging in de regeling van tijdelijke werkloosheid

 

De werkgever kan het oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen verhogen of overstappen van  een regeling van gedeeltelijke arbeid naar een regeling van volledige schorsing.

In die gevallen moet de werkgever de werknemers en de RVA verwittigen.

 

Het verlagen van het aantal werkloosheidsdagen is ook mogelijk. Dan moet u enkel de werknemers verwittigen.

 

Sanctie

 

De werkgever die de mededelingsformaliteiten niet naleeft, moet loon betalen aan de werknemer. Tijdens een periode van 7 dagen, vanaf de eerste dag van de werkelijke schorsing, moet de werkgever het normaal loon betalen.

Bij een laattijdige mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, moet de werkgever loon betalen voor de dagen voorafgaand aan de laattijdige mededeling.

 

Uitkering

 

De werknemer ontvangt een uitkering van de RVA die gelijk is aan 70% van het begrensde brutoloon (momenteel 3.075,04 EUR).

Daarbovenop betaalt de werkgever een aanvulling van 6,22 EUR/dag (indexgebonden bedrag).

Sectoren of bedrijven waar de werkgever of het Fonds reeds een aanvulling van minstens 6,22 EUR voorziet, moeten deze aanvulling niet voorzien.

Het bedrag mag niet lager liggen dan het bedrag voorzien voor arbeiders en bedienden in de klassieke tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

 

Gelijkstelling met klassieke regeling tijdelijke werkloosheid economische redenen

 

Het bijzondere stelsel is gelijkgesteld met de klassieke regeling tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders en bedienden voor alle rechten van de werknemers die daaruit voortvloeien. Waar we een verwijzing zien naar de klassieke regeling, zal dat ook van toepassing zijn op dit bijzondere stelsel.

 

Er geldt dus een gelijkstelling voor de wettelijke vakantie.

 

Voor de berekening van de eindejaarspremie, jaarpremies en ecocheques kunnen sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten een gelijkstelling voorzien  voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt dat dan ook.

 

De werknemer heeft het recht om tijdens de periode van tijdelijke economische werkloosheid de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder opzegging. Dat geldt dus ook voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid.

 

Schorsing opzeggingstermijn

 

Bij een opzegging gegeven door de werknemer vóór of tijdens deze tijdelijke werkloosheid, blijft de opzeggingstermijn lopen.

 

Bij een opzegging gegeven door de werkgever, houdt de opzeggingstermijn op te lopen.

 

Deze schorsing is ook van toepassing op de opzeggingstermijnen die reeds aangevangen zijn vóór de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om schorsingen die zich voordoen vanaf 1 oktober.

Bron:
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e5
Wetsvoorstel houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, Kamer, doc. 2915/001.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?






Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.