Feedback
ella
Wat is WLTP?
De afkorting WLTP staat voor “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”.

Het is een nieuwe testprocedure die vanaf september 2018 wettelijk verplicht wordt voor alle constructeurs en alle nieuw geproduceerde auto’s.  WLTP zal resulteren in een meer realistische bepaling van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een wagen.

De laboratoriumtest wordt immers aangevuld door een test die de uitstoot van vervuilende stoffen (zoals fijnstof en stikstofoxide) meet op de weg zelf: RDE of Real Driving Emissions.
 
De resultaten van de nieuwe testprocedure beloven zo realistischer te zijn dan die van de tot nu toe gebruikte meetmethode. De gemiddelde verbruiks- en uitstootcijfers zullen hoger liggen.
 
 
Gevolgen WLTP?
Op dit moment verwacht men met WLTP een algemene toename van de CO2-uitstoot met maar liefst 25 procent.  En dit  voor wagens van elke constructeur.
 
De CO2-uitstoot geldt als maatstaf voor de verkeersbelasting, het belastbaar voordeel van alle aard, de aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschapsbelasting en de CO2-solidariteitsbijdrage.
 
Het is bijgevolg belangrijk om weten hoe en vanaf wanneer  de RSZ en fiscus de nieuwe WLTP-normen zullen hanteren. Voorlopig is hierover echter nog geen informatie beschikbaar. We houden de vinger aan de pols en komen hierop terug van zodra er meer duidelijkheid is.
 
 
Gevolgen voor de werkgever
Omdat er nog erg veel onduidelijkheden zijn voor de (para)fiscale gevolgen van WLTP voor bedrijfswagens wordt in het algemeen aangeraden om, waar mogelijk, de keuze voor een nieuwe wagen uit te stellen.
 
In tussentijd verdient het aanbeveling om de car policy kritisch te bekijken.
 
Heel wat bedrijven ondernamen ondertussen stappen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en deden dat onder meer door een maximale CO2-waarde in hun car policy op te nemen.
 
De hogere waarden inzake verbruik en CO2-uitstoot, kunnen daardoor een rechtstreekse impact hebben op de wagens die werknemers kunnen kiezen. Indien de policy niet wordt aangepast, dreigen heel wat wagens uit de selectie te vallen. Ook de opnieuw in opmars zijnde benzinewagens (wiens CO2-uitstoot hoger ligt dan van dieselwagens) dreigen daardoor uit de boot te vallen.
 
Een analyse en aanpassing van de car policy dringt zich daardoor ook op.  
Bron:
De Europese unie probeert al langer de CO2-uitstoot te beperken door het bevorderen van brandstofefficiënte auto's. Ze doet dit, onder andere, door middel van fiscale maatregelen.
 
Ook in België is de belastingdruk op voertuigen afhankelijk van de CO2-uitstoot.
 
De CO2-uitstoot van een wagen bepaalt bijvoorbeeld de verkeersbelasting. Maar de CO2-uitstoot beïnvloedt ook het belastbaar voordeel van alle aard gekoppeld aan het privégebruik van door de werkgever ter beschikking gestelde wagens en de aftrekbare autokosten van de onderneming.
 
In het verleden werd de CO2-uitstoot van alle voertuigen in Europa bepaald volgens de NEDC-norm (New European Driving Cycle). Deze gestandaardiseerde laboratoriumtest werd ontwikkeld in 1971 en is gebaseerd op theoretische gegevens. Aangezien gebleken is dat NEDC niet langer adequaat is om realistische verbruiks- en uitstootgegevens te bepalen, heeft de Europese Commissie besloten om de NEDC te vervangen door een nieuwe procedure om de CO2-uitstoot te bepalen: WLTP.
 
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) is een wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen.
 
De nieuwe procedure is gebaseerd op werkelijke rijomstandigheden en niet langer op theoretische gegevens. Hij houdt ook niet alleen rekening met de standaarduitrusting van een wagen, maar ook met alle uitrustingsopties.
 
Bovendien wordt deze nieuwe laboratoriumtest aangevuld door een test die de uitstoot van vervuilende stoffen (zoals fijnstof en stikstofoxide) meet op de weg zelf: RDE of Real Driving Emissions.
De resultaten van de nieuwe testprocedure beloven zo realistischer te zijn dan die van de tot nu toe gebruikte meetmethode, waardoor de gemiddelde verbruiks- en uitstootcijfers hoger zullen liggen.
 
 
De Europese Commissie heeft een overgangsperiode ingevoerd.
 
  • Vanaf 1 september 2017 is de CO2-uitstoot voor alle nieuwe modellen van voertuigen voor personenvervoer en goederenvervoer, van het  type M1, M2 en N1 klasse I, bepaald op basis van de WLTP-norm. De CO2-uitstoot volgens de NEDC-methode wordt enkel nog informatief bepaald en vermeld.
    Het betreft uitsluitend nieuwe types van voertuigen die voor het eerst gecommercialiseerd worden.
 
  • Vanaf 1 september 2018 zal voor de voertuigen voor personenvervoer en goederenvervoer, zijnde de voertuigen van het type M1, M2 en N1 klasse I, de maatregel uitgebreid worden tot alle nieuw geproduceerde voertuigen. Dus ook voor modellen ontwikkeld vóór september 2017. Daarnaast zal de maatregel ook worden ingevoerd voor de nieuwe modellen van de voertuigen voor goederenvervoer van het type N1 klasse II en III en N2.
 
  • Vanaf 1 september 2019 zal voor alle nieuwe voertuigen voor personenvervoer en goederenvervoer, zijnde de voertuigen type M1, M2, N1 en N2, de CO2 uitstoot bepaald worden op basis van de nieuwe meetmethode (WLTP).
 
Belangrijk om weten!
Voor de voertuigen geregistreerd voor 1 september 2017 verandert er niets. De CO2-uitstoot werd in het verleden bepaald op basis van de NEDC-methode en men zal deze niet opnieuw bepalen.
 
Sinds september 2017 is WLTP dus verplicht voor nieuwe modellen die op de markt gebracht worden. De wetgever bepaalde echter dat de cijfers gemeten volgens WLTP in een eerste fase zullen meegedeeld worden met een omrekening naar NEDC-waarden. De Europese Commissie werkte daartoe een correlatie-techniek uit die bindend is voor alle constructeurs.
 
Hierdoor is het mogelijk dat er maar liefst 3 uitstoot-waarden geafficheerd staan bij nieuwe wagens/modellen.
De nieuwe meetmethode heeft grote gevolgen op het vlak van de CO2-uitstoot. Op dit moment verwacht men met WLTP immers een algemene toename van de CO2-uitstoot met +/- 25 procent. En dit voor wagens van elke constructeur.
Op basis van de CO2-uitstoot wordt de jaarlijkse verkeersbelasting bepaald. Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe hoger de belastingen. Naar verluidt zullen de zogenaamde gecorreleerde NEDC-waarden (omrekening van WLTP naar NEDC) in een eerste fase de basis vormen voor deze belasting.
 
Voordeel van alle aard bedrijfswagen
Ook voor een werknemer die een wagen ter beschikking gesteld krijgt van zijn werkgever kan dit gevolgen hebben. Het belastbaar voordeel gekoppeld aan het privégebruik van de bedrijfswagen wordt immers onder meer beïnvloed door de  de CO2-uitstoot.
 
In de formule voor de bepaling van dit belastbaar voordeel is de CO2-coëfficiënt een bepalende factor:
 
De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een referentie-uitstoot van:
  • 86 gr/km voor dieselvoertuigen;
  • 105 gr/km voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor.
 
Ligt de CO2-uitstoot:
  • hoger dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven de referentie-uitstoot (tot een maximum van 18%);
  • lager dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%).
 
De referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks herzien/berekend in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot tijdens de referteperiode t.o.v. de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.
 
De gemiddelde CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de voertuigen die als nieuw zijn ingeschreven. De referteperiode is de periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbare tijdperk.
 
Concreet: voor de bepaling van de referentie-uitstoot voor het jaar 2019 zal 1 oktober 2017 - 30 september 2018 gelden.
 
Een periode dus waarin verschillende meetmethodes van kracht zijn voor verschillende wagens. Afhankelijk van het feit of de wagen in kwestie al dan niet behoort tot een nieuw type/uitvoeringsmodel. Dit zal gevolgen hebben voor de hoogte van de referentie-uitstoot.
 
Verwacht wordt dat die in eerste fase niet zwaar beïnvloed zal worden. Niet alle nieuw ingeschreven wagens behoren immers tot een nieuw wagenmodel.
 
Voor wagens die vanaf september 2018 in omloop komen, zal de invloed op het belastbaar voordeel van alle aard echter des te groter zijn. De wagens hebben immers een hogere CO2-uitstoot ten gevolge van de WLTP-methode, waardoor het verschil met de referentie-uitstoot groter wordt. Met een hogere CO2-coëfficiënt en dus ook een hoger belastbaar voordeel tot gevolg.
 
Eens de referentie-uitstoot ook volledig bepaald wordt in functie van de WLTP-norm, zal deze toestand zich normaliseren.

Al moeten we hier ook rekening houden met het feit dat de evolutie van de uitstoot wordt afgezet tegenover het basisjaar 2011, toen er van WLTP nog geen sprake was.
 
Het wordt dus erg belangrijk om te weten vanaf wanneer en hoe onze fiscaliteit zal aangepast worden aan de WLTP-norm. Welke uitstoot zal de norm worden voor de bepaling van het VAA? Die volgens NEDC, WLTC of de gecorreleerde factor? Hoe zal de referentie-uitstoot berekend worden, rekening houdend met de verschillende meetmethodes?
 
Veel vragen, die voorlopig onbeantwoord blijven … .
 
De CO2-solidariteitsbijdrage is een bijzondere werkgeversbijdrage inzake sociale zekerheid. Ook deze wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van de wagen die ter beschikking wordt gesteld.
 
Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe hoger dus de door de werkgever verschuldigde bijdrage.
 
Ook hier geldt dezelfde vraag: welke uitstoot zal de norm worden voor de bepaling van deze bijdrage? NEDC, WLTC of de gecorreleerde factor?
Ook de aftrekbaarheid van de autokosten wordt bepaald op basis van de CO2-uitstoot. Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe lager het percentage van de kosten die kunnen worden afgetrokken in de vennootschapsbelasting. Vanaf 2020 wordt de invloed van de CO2-uitstoot nog versterkt.
 
Ook op dat vlak is het dus erg belangrijk om weten hoe onze minister van Financiën met de nieuwe WLTP-norm zal omspringen.   
De Europese Commissie schreef in zijn aanbeveling dat de hogere CO2-uitstoot als gevolg van de nieuwe meetmethode niet als gevolg mag hebben dat de belastingdruk wordt verhoogd.
 
Daarnaast lieten zowel de Vlaamse als de Federale minister van Financiën reeds weten dat er voorlopig niets wijzigt. Voor auto's die voor 1 september 2017 getest zijn, verandert niets: daarvoor blijft de NEDC-norm van kracht. Voor nadien geteste  voertuigen zal de op basis van de WLTP-methode berekende CO2-uitstoot omgerekend worden naar een gecorreleerde NEDC-waarde. De ministers zullen de tijd nemen om te bepalen hoe de fiscaliteit aangepast kan worden aan de WLTP-norm.
 
Voorlopig verandert er dus volgens de ministers niets. Wat de toekomst gaat brengen en wanneer we een wijziging kunnen verwachten, dat is nog niet bepaald

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.