Feedback
ella
Relance-uren: 120 netto vrijwillige overuren voor alle sectoren
Losse berichten
Gepubliceerd op 26/07/2021

Zowel voor tweede helft 2021 als voor 2022 worden 120 bijkomende vrijwillige overuren voorzien voor alle sectoren. Dit quotum komt bovenop het wettelijk basiscontingent van 100 vrijwillige overuren.

De sociale partners en overheid doopten dit quotum tot "relance-uren".

 

Het aanspreken van dit extra quotum is soepel geregeld: de bijkomende vrijwillige overuren geven geen aanleiding tot overloon en inhaalrust en tellen niet mee voor de interne overurengrens.

De werkgever mag het loon voor de gepresteerde bijkomende overuren netto uitbetalen. Dit loon is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en niet onderworpen aan belasting.

 

Werkgevers uit cruciale sectoren konden reeds genieten van een bijkomend quotum van 120 vrijwillige netto overuren in het kader van de coronareglementering. Deze vrijwillige "corona" overuren kennen dezelfde soepelheid als de relance-uren.

Het is evenwel niet de bedoeling dat een werkgever uit een cruciale sector in 2021 een dubbel quotum van 120 bijkomende vrijwillige overuren kan aanspreken. De gepresteerde vrijwillige "corona" overuren in 2021 moet men in mindering brengen van de relance-uren voor 2021. Enkel het (eventuele) saldo is bijgevolg verder beschikbaar tot 31 december 2021.

 

Aangezien het om vrijwillige overuren gaat, is het belangrijk de wettelijke formaliteiten in acht te nemen. De werknemer moet voorafgaand schriftelijk akkoord gaan met het presteren van deze overuren voor een (hernieuwbare) periode van 6 maanden.

Dit akkoord moet specifiek betrekking hebben op het presteren van de relance-uren. Enkel een akkoord over de vrijwillige "corona" overuren is in deze context nog verder geldig voor de resterende periode van 6 maanden.

 

De regeling van de relance-uren treedt in werking op 1 juli 2021. Deze relance-uren maken deel uit van het sociaal akkoord dat de sociale partners op 8 juni jl. bereikten (zie onze eerdere nieuwsbrief van diezelfde datum).

De uitvoering van deze maatregel vergt evenwel verdere reglementering door de overheid. Deze reglementering is volop in voorbereiding maar kon niet meer gefinaliseerd worden voor het zomerreces. Alhoewel het wetgevend kader (nog) niet voorhanden is, aanvaarden de FOD WASO en de RSZ dat deze maatregel van de relance-uren nu al toegepast wordt.

De maatregel is tijdelijk en kent een einde op 31 december 2022.


Opgelet!

Deze bepalingen zijn nog in ontwerpfase, en dus nog niet officieel gepubliceerd.

We vinden het belangrijk u al te informeren. De kans op wijzigingen is klein, maar blijft mogelijk.

Daarom wijzen we u er op dat alle informatie in deze nieuwsbrief slechts geldt onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Vanaf 1 juli 2021 kunnen werkgevers en werknemers gebruik maken van de soepele netto relance-uren. Dit is een relatief eenvoudige en voordelige manier om snel meer te laten werken.

Dit bijkomend quotum van vrijwillige overuren staat nu ook open voor sectoren die niet tot de cruciale sectoren behoren. Dit biedt de opportuniteit om de relance alle kansen te geven. Ook sectoren die betrokken zijn bij de hulpverlening en opbouw in het kader van de watersnood kunnen hier beroep op doen.

Een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de werknemer met het presteren van deze relance-uren is wel vereist.

Voor werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren en reeds gebruik hebben gemaakt van de vrijwillige "corona" overuren, kunnen voor 2021 enkel nog beroep doen op het (eventuele) saldo van de relance-uren.

Ook in 2022 krijgt de werkgever een nieuw quotum van 120 relance-uren ter beschikking.

 

Het loonsysteem van SD Worx

Werkgevers in de cruciale sectoren kunnen in het 3e kwartaal dezelfde werkwijze hanteren als voor de corona overuren.

 

Werkgevers in de niet-cruciale sectoren zullen binnenkort geïnformeerd worden over de te volgen boekingswijze. 

Bron:
Website FOD WASO: Toepassing van het sociaal akkoord over relance-uren in afwachting van de wet
Website VBO: Uitvoering van het sociaal akkoord inzake flexibiliteit: communicatie van alle werkgeversorganisaties

Juridische inhoud

1. Bijkomend quotum van 120 vrijwillige overuren voor alle sectoren in 2021 en 2022

1.1. Bijkomend quotum van 120 vrijwillige overuren

 

Het wettelijk basiscontingent van 100 vrijwillige overuren wordt verhoogd tot 220 uren. Dit bijkomend quotum van 120 vrijwillige overuren mag gebruikt worden vooraleer het wettelijk basiscontingent van 100 overuren is opgebruikt.

 

Deze verhoging geldt vanaf 1 juli 2021 voor alle sectoren en kadert in de relance van de economie (vandaar de bewoording "relance-uren").

 

Het bijkomend quotum van 120 vrijwillige overuren geldt zowel voor 2021 als voor 2022. Het gaat dus om 120 bijkomende vrijwillige overuren in 2021 én 120 bijkomende vrijwillige overuren in 2022. Mocht de werkgever het volledige quotum niet benut hebben in 2021, dan is het niet mogelijk het saldo over te dragen naar 2022. Op 1 januari 2022 start de werkgever met een schone lei met opnieuw 120 bijkomende vrijwillige overuren die hij beschikbaar heeft tot 31 december 2022.

 

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de impact is van deze verhoging op de sectorale regelingen.

Zo kent de horecasector een aparte wettelijke regeling die de werkgever met een geregistreerd kassa-systeem (GKS) toelaat maximaal 360 vrijwillige overuren per kalenderjaar aan te wenden, vrij van RSZ, belastingen en overloon. Op het eerste zicht lijkt het niet de bedoeling dit systeem te cumuleren met het quotum van de relance-uren.

 

1.2. Wat betekent dit concreet voor 2021?

 

Het bijkomend quotum van 120 vrijwillige overuren geldt vanaf 1 juli 2021.

Om de concrete gevolgen voor 2021 in te schatten, moeten we een onderscheid maken tussen werkgevers die behoren tot de cruciale sectoren en andere werkgevers.

De cruciale sectoren worden omschreven in (de ondertussen opgeheven) bijlage van het M.B. van 28 oktober 2020 om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 

Werkgevers die behoren tot de cruciale sectoren:

 

Deze werkgevers konden in het kader van de coronamaatregelen reeds genieten van een bijkomend quotum van 120 vrijwillige netto overuren. Deze vrijwillige "corona" overuren kennen dezelfde soepelheid als de relance-uren.

Het is evenwel niet de bedoeling dat een werkgever uit een cruciale sector in 2021 een dubbel quotum van 120 bijkomende vrijwillige overuren kan aanspreken. Aangezien de maatregel van de relance-uren ingaat op 1 juli 2021, zal hij bijgevolg de gepresteerde vrijwillige "corona" overuren in Q1 en Q2 van 2021 in mindering moeten brengen van het quotum van 120 relance-uren voor 2021. Enkel het saldo is bijgevolg verder beschikbaar tot 31 december 2021. Indien de werkgever het quotum van 120 vrijwillige "corona" overuren reeds heeft uitgeput in de eerste helft van 2021, dan zal hij geen beroep meer kunnen doen op relance-uren in de tweede helft van 2021.

Voor 2022 kan hij weer beroep doen op een nieuw quotum van 120 relance-uren.

 

Werkgevers die niet behoren tot de niet-cruciale sectoren:

 

Deze werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2021 beroep doen op de relance-uren waarbij zij het volledig quotum van 120 vrijwillige overuren ter beschikking hebben in 2021.

Ook zij krijgen voor 2022 een nieuw quotum van 120 relance-uren.

2. Soepele regeling

De relance-uren kunnen genieten van dezelfde soepele modaliteiten als de vrijwillige "corona" overuren in de cruciale sectoren. Voor alle duidelijkheid herhalen we dat de relance-uren, in tegenstelling tot de vrijwillige "corona" overuren, toegankelijk zijn voor alle sectoren vanaf 1 juli 2021.

 

Dit betekent concreet dat de relance-uren geen aanleiding geven tot overloon en inhaalrust en niet meetellen voor de interne overurengrens. De FOD WASO bevestigt in een nieuwsbericht op haar website dat ze de toepassing van deze regeling in de praktijk al aanvaardt, ook al is het wetgevend kader nog niet rond.

3. Formaliteiten

Het stelsel van de relance-uren bestaat uit een bijkomend quotum van 120 vrijwillige overuren.

 

Ook al zijn vrijwillige overuren een eenvoudige manier om snel meer uren te presteren, toch moet de werkgever rekening houden met een belangrijke formaliteit. De werknemer moet immers voorafgaand schriftelijk akkoord gaan met het presteren van deze overuren voor een (hernieuwbare) periode van 6 maanden.

 

Indien de werkgever beroep wil doen op de relance-uren, dan moet dit uitdrukkelijk blijken uit dit voorafgaandelijk akkoord. Het akkoord moet in dat geval specifiek betrekking hebben op het presteren van de relance-uren, zodat de werknemer ook duidelijk weet dat hij in de toekomst vrijwillige overuren zal presteren in dit specifiek stelsel (zonder overloon).

Deze verplichting geldt evenwel niet wanneer de werknemer zijn akkoord reeds heeft gegeven voor de vrijwillige "corona" overuren in de cruciale sectoren en dit voor de resterende periode van 6 maanden.

 

We zullen de modeldocumenten spoedig aanpassen.

4. Voordelige regeling: vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen

Het loon van de relance-uren is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

 

Er is een instructie van de RSZ onderweg met de bevestiging dat deze vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen nu reeds van toepassing is, ook al is het vereiste KB nog niet gepubliceerd.

5. Voordelige regeling: geen onderwerping aan belasting

5.1. Vrij van belasting

 

De wet voorziet dat de werknemer geen belasting moet betalen op het verdiende loon met betrekking tot deze bijkomende 120 overuren. De bezoldigingen voor het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren blijven wel belastbaar.

Dit geldt telkens voor een krediet van 120 vrijwillige overuren gepresteerd in 2021 én in 2022.

 

Ook op fiscaal vlak zijn de corona overuren als de relance-uren samen beperkt tot maximum 120 uren per belastingplichtige per jaar.

 

We merken hierbij op dat het presteren van deze bijkomende vrijwillige overuren (corona en relance) en de betaling van het loon voor deze overuren niet noodzakelijk in hetzelfde inkomstenjaar vallen (bv. prestatie in Q4 2021 en de betaling van het loon voor deze prestatie in Q1 2022). Het fiscale voordeel is gelinkt aan de prestatie van de bijkomende vrijwillige overuren (bv. Q4 in 2021) en geldt dus ook voor het loon voor deze gepresteerde overuren uitbetaald in het volgend inkomstenjaar (bv. Q1 2022).

 

Het bedrag aan vrijwillige overuren wordt vermeld op de fiche 281.10 of 20.

 

Let wel !

Volgens de voorinformatie die ons bereikt, zal wanneer een werknemer ook bezoldigingen voor vrijwillige overuren in Horeca (300/360uren) krijgt, dit aantal uren verminderd worden met het aantal gepresteerde netto vrijwillige relance-uren.

 

5.2. Geen belastingvermindering noch vrijstelling doorstorting BV

 

De netto vrijwillige overuren, zowel corona- als relance-uren, komen niet in aanmerking voor:

 

  • de belastingvermindering voor overuren in hoofde van de werknemer;
  • de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werkgever.

6.  Aantal overuren met fiscaal voordeel stijgt van 130u. tot 180u.

Naast de relance-uren, zet men ook in op een verhoging van het maximum aantal (gewone) overuren met wettelijke overloontoeslag dat een fiscaal gunstregime geniet.

 

De sociale partners hebben in het kader van het interprofessioneel akkoord gevraagd om het aantal fiscaal gunstige overuren opnieuw op te trekken van 130 tot 180 uren voor alle sectoren en dit voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023.

    

Voor de sectoren waar al een verhoogd plafond geldt, heeft dit geen gevolgen :

  • bouwsector (mits naleving checkin@work) : maximaal 180 uren;
  • horeca: maximaal 360 uren.

 

De bijkomende 50 overuren waarvoor in 2021 een belastingvermindering of vrijstelling doorstorting kan worden verleend, moeten dus gepresteerd worden in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

 

Voorbeeld

Een werknemer presteert 150 overuren in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. De eerste 130 overuren verlenen een recht op een fiscaal voordeel. De resterende 20 overuren geven geen recht op een voordeel. Dit wijzigt niet door de verhoging. De overuren werden gepresteerd voor 1 juli 2021. Enkel de overuren die de werknemer presteert vanaf 1 juli 2021 komen in aanmerking.

 

Ook deze reglementering zit nog in ontwerpfase en moet de parlementaire weg nog afleggen.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.