Feedback
ella
In het kader van decorona-pandemie werkte de overheid zeer diverse steunmaatregelen uit voor werkgevers en werknemers. 
 
Slechts een gedeelte daarvan loopt nu nog of wordt met zekerheid verlengd. 
 
De belangrijkste beslissing in dat verband is de verlenging van de meeste werkloosheidsmaatregelen tot 31 december 2021. We informeerden u hierover in onze nieuwsbrief van 1 oktober 2021.
 
In deze nieuwsbrief geven we een overzicht van de maatregelen waarvoor :
 • al beslist en bekend is dat er geen verlenging komt;
 • de beslissing over een eventuele verlenging of herhaling nog open staat.
 
I. GEEN VERLENGING
 
Doelgroepverminderingen in kader van corona
 
Er komt geen verlenging van de tijdelijke doelgroepverminderingen die tijdens de corona-pandemie in het leven zijn geroepen.
 
Het gaat om volgende doelgroepverminderingen:
 • voor bepaalde werkgevers in de hotelsector (minimum 60% omzetverlies ten opzichte van 2019);
  Toegepast in 2e en 3e kwartaal 2021, G7 voor maximum 5 werknemers per vestiging.;
 • voor reisbureaus en reisorganisatoren, verzekerd tegen insolventie;
  Toegepast in 2e en 4e kwartaal 2020 en 1e, 2e en 3e kwartaal 2021, op basis van een voorafgaande aanvraag uiterlijk 30 september 2021, G7 voor alle werknemers;
 • voor werkgevers met hoofdactiviteit in de evenementensector ;
  Toegepast in het 2e en 3e kwartaal 2021, G7 voor maximum 5 werknemers.; 
 • de doelgroepvermindering relance voor werkgevers in alle sectoren die hun tewerkstellingsvolume voldoende verhogen in het 3e kwartaal 2021 ten opzichte van het 1e kwartaal 2021;
  Enkel van toepassing in 3e kwartaal 2021, maximum 1.000 EUR/kwartaal voor maximum 5 werknemers per vestiging (maximum 2.400 EUR/kwartaal indien 'zwaar getroffen').
  
Bijzondere minnelijke afbetalingsplannen voor RSZ-bijdragen en voorschotten
 
Ondernemingen in ernstige betaalmoeilijkheden ingevolge de corona-pandemie kunnen een 'bijzonder minnelijk afbetalingsplan' bekomen bij de RSZ. De RSZ rekent dan geen sancties aan wegens laattijdigheid als de werkgever de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten van het plan strikt nakomt. 
 
Deze mogelijkheid bestaat voor de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd over het jaar 2020 en de eerste 3 kwartalen van 2021.
 
De RSZ past in die periode ook geen sancties toe bij het niet-betalen van de maandelijkse voorschotten.
 
Deze mogelijkheid wordt - volgens informatie van de RSZ -  niet meer verlengd.
De mogelijkheid tot verlenging, die al voorzien was in de wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie van 18 juli 2021, wordt dus niet benut.  
 
Vanaf het 4e kwartaal 2021 dienen de werkgevers de de voorschotten binnen de normale termijn te betalen. 
 
De RSZ zal voor het 4e kwartaal 2021 niet langer 'bijzondere' minnelijke afbetalingsplannen kunnen toestaan aan werkgevers met betaalproblemen. De normale spelregels zijn dan opnieuw van toepassing. 
 
Dit betekent dat de RSZ - voor bijdragen met betrekking tot het 4e kwartaal 2021 en later - op uitdrukkelijke vraag van een werkgever nog een minnelijk afbetalingsplan kan toestaan. Er zullen dan echter wél bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlintresten verschuldigd zijn.
 
Studentenarbeid
 
Vanaf het vierde kwartaal 2021, worden studentenprestaties terug aangerekend op het jaarlijks contingent van 475 uren.
 
Ook voor het vaststellen van de nettobestaansmiddelen van de student, geldt opnieuw de algemene regeling. Vanaf het vierde kwartaal 2021 houdt men dus opnieuw rekening met de bezoldigingen uit studentenarbeid.
 
Telewerkvergoeding
 
Aan werknemers die structureel aan thuiswerk doen, kan de werkgever een forfaitaire bureau- of telewerkvergoeding toekennen. Deze vergoeding dekt de kantoorkosten en is, mits het respecteren van bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen.
 
Vanaf oktober 2021 geldt opnieuw het maximumbedrag van 129,48 EUR per maand.
 
Vrijwillige tijdelijke schorsing tijdskrediet of themaverlof voor hervatting bij eigen werkgever
 
Een werknemer in voltijds of deeltijds tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof kon met zijn werkgever overeenkomen om zijn tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof tijdelijk te schorsen.
 
Na afloop van de tijdelijke schorsing zet de werknemer het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking of het themaverlof onder de oorspronkelijke voorwaarden voor de resterende duur verder. Deze tijdelijke schorsing was mogelijk tot 30 september 2021. De maatregel wordt niet verlengd.
 
Vrijwillige overuren 'corona' voor de kritieke sectoren
 
Werkgevers uit de kritieke sectoren kunnen in het vierde kwartaal van 2021 geen vrijwillige overuren 'corona' meer laten presteren.
Net zoals werkgevers uit niet-kritieke sectoren, kunnen zij in 2021 en in 2022 wel tot 120 relance-uren laten presteren.
 
Vrijwillige overuren 'corona', gepresteerd in 2021, moet men in mindering brengen van de 120 relance-uren van 2021. Meer info hierover vindt u in onze nieuwsbrief van 26 juli 2021.
 
Tijdelijke inschakeling van asielzoekers in wachtperiode
 
Het is niet langer mogelijk om een asielzoeker die nog in de wachtperiode zit, te laten werken. De asielzoeker zal op dat moment in het bezit zijn van Attest van Immatriculatie met vermelding 'Toegang tot de arbeidsmarkt: neen'.
 
Na 4 maanden zal de asielzoeker in principe een Attest van Immatriculatie krijgen met vermelding 'Toegang tot de arbeidsmarkt: ja’. Met dit document mag hij wel werken.
 
Hoger kostenplafond vrijwilligers in de zorgsector
 
Tot 30 september 2021 bedroeg het jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers in de zorgsector 2.600,9 EUR.
 
Vanaf 1 oktober 2021 bedraagt het jaarlijkse kostenplafond voor vrijwilligers in de zorgsector opnieuw 1.416,16 EUR. Vrijwilligers die al boven dit plafond zitten, kunnen in het vierde kwartaal dus niet langer helpen als vrijwilliger.
 
Opgelet!
Het verhoogd kostenplafond tot 3.541 EUR voor vrijwilligers in vaccinatiecentra blijft van kracht tot 31/12/2021.
 
Terbeschikkingstelling van werknemers aan zorginstellingen
 
De gewone regels rond het ter beschikking stellen, zijn terug van toepassing. De inspectiediensten moeten dus opnieuw hun akkoord geven voor de terbeschikkingstelling.
 
De bijkomende voorwaarde waardoor de ter beschikking gestelde werknemers in dienst moesten zijn voor 1 oktober 2020, vervalt.
 
Vrijwilligers in de ouderenzorg
 
Organisaties in de ouderenzorg die niet als vereniging zonder winstoogmerk zijn opgericht, kunnen niet langer gebruik maken van vrijwilligers.
 
Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur
 
De gebruikelijke regels rond het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur zijn opnieuw van toepassing.
 
Bij het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur kan een werkgever dus het risico lopen dat deze geherkwalificeerd worden naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
 
Uitzonderlijke maatregelen aanvullende verzekeringen
 
De tijdelijke en wettelijke uitzondering van verderzetting van de dekking van aanvullende verzekeringen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid corona liep af op 30 september 2021. Na 30 september 2021 hernemen de normale regels van toekenning van de aanvullende verzekering tijdens periodes van schorsing. Dit heeft in principe voor gevolg dat de dekking wordt geschorst tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid, tenzij het reglement anders bepaalt.
 
Tijdelijke tewerkstelling tijdelijk werklozen en SWT’ers bij werkgevers uit de zorgsector, het onderwijs en contactopsporing
 
De overheid voorzag een aantal maatregelen die het aantrekkelijk maakten voor tijdelijk werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag om tijdelijk in te springen bij werkgevers uit de betrokken sectoren.
 
Ook deze maatregel is sinds 30 september 2021 afgelopen. Een tijdelijke werkloze of een werkloze met bedrijfstoeslag die tijdelijk inspringt bij werkgevers uit de betrokken sectoren, behoudt niet langer 75% van zijn werkloosheidsuitkering.
 
Cumul tijdskrediet/themaverlof en tewerkstelling bij andere werkgever die behoort tot de zorgsector, het onderwijs of contactopsporing
 
Een werknemer in voltijds of deeltijds tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof kon tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever voor zover die behoorde tot de zorgsector, het onderwijs of contactopsporing.
 
Hij moest zijn tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof hiervoor niet stopzetten en behield zijn uitkering.
 
Ook deze maatregel wordt niet verlengd na 30 september 2021.
 
 
II.VERLENGING OF HERHALING NOG ONZEKER
 
Duitstalige Gemeenschap: versterkte AktiF en AktiF-Plus steun
 
Werkgevers in het Duitse taalgebied genieten sinds 1 juli 2020 verdubbelde subsidies bij aanwerving van werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.  Deze regeling loopt tot 31 december 2021.
 
Vanaf 1 januari 2022 gelden terug de 'normale' subsidiebedragen. Tenzij de Regering van de Duitstalige Gemeenschap alsnog zou besluiten tot een verdere verlenging.
 
Compensatiepremie gelijkstelling jaarlijkse vakantie
 
De corona-werkloosheidsdagen in 2020 werden volledig gelijkgesteld voor vakantierechten. Dit betekende extra kosten voor de werkgevers voor jaarlijkse vakantie in 2021. 
 
De overheid gaf (beperkte) financiële steun via een compensatiepremie in het 2e kwartaal 2021 aan werkgevers van bedienden die voldeden aan bepaalde voorwaarden.
De RSZ ging de voorwaarden na en berekende de premie per onderneming. De compensatiebedragen kwamen in mindering van de verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal 2021 (of werden overgedragen naar de volgende kwartalen van 2021).  
 
Op dit moment is de tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot 31 december 2021. 
Er is echter nog geen officieel bericht over een gelijkstelling voor vakantierechten voor 2021. De kans is wel zeer reëel dat die er komt. 
 
Dit betekent dan opnieuw een belangrijke meerkost voor ondernemingen die te maken hadden met corona-werkloosheid in 2021. De gelijkstelling zal impact hebben op de vakantierechten van werknemers in 2022 en de uitdienstberekeningen in 2021.
 
Opnieuw ligt de vraag op tafel naar een financiële tussenkomst in de meerkost voor de werkgevers in 2022. 
De NAR bespreekt het onderwerp. De mogelijkheid bestaat dat er opnieuw een vorm van compensatieregeling komt in 2022 voor de werkgevers van bedienden. Op dit moment is er echter nog niets beslist.
 
We verwachten hier vrij snel duidelijkheid over te krijgen. We houden u op de hoogte.
 
Vrijstelling jaarlijkse factuur vakantiegeld horeca-arbeiders
 
De federale regering nam in 2021 de kost ten laste van de jaarlijkse factuur voor het vakantiegeld van de arbeiders in de horeca. Deze steun verlichtte de loonlast voor de werkgevers bij de heropstart na corona. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie gebruikte die middelen om de werknemers in de horeca toch hun normaal vakantiegeld te betalen.
 
In het kader van de verlenging van de tijdelijke werkloosheid corona tot eind 2021, verwachten we opnieuw een gelijkstelling voor jaarlijkse vakantie (zie vorige punt). 
Zoals voor 2021, is de federale overheid gevraagd om de horeca-werkgevers opnieuw te steunen bij de financiering van de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid corona voor vakantierechten in 2022.  
 
Er is in dit verband nog niets beslist. We brengen u op de hoogte van zodra hierover meer nieuws is.
 
Vrijstelling monitoren 2021
 
Monitoren voor jeugdkampen kunnen in 2021 50 dagen vrij van sociale zekerheid ingezet worden, in plaats van de normale 25 dagen per kalenderjaar bij één of meer werkgevers.
 
Deze regeling geldt voor gans het jaar 2021. Er is nergens sprake van een verdere verlenging.
 
De tijdelijke uitbreiding voor 2021 kadert binnen de bestaande vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor bepaalde werkgevers in welomschreven sport- en socioculturele activiteiten. 
De vrijstelling geldt enkel voor de diverse overheidsdiensten, organisaties erkend door de overheid of bepaalde werkgevers (VZW's en VSO's) die deze socioculturele en sportactiviteiten buitenschools organiseren. Het gaat bij deze vrijstelling in hoofdzaak om tewerkstellingen als animator, leider of monitor voor sportinitiatie, socioculturele activiteiten of vakantie-, speel- of sportkampen. 
 
De werkgever moet deze monitoren wel per arbeidsdag online aanmelden in Dimona (A17). 
 
Uitbreiding gelegenheidsarbeid in land en tuinbouw
 
Voor 2020 en 2021 versoepelde de federale regering de specifieke regeling voor gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw (ook voor uitzendarbeid in deze sectoren). 
 
Voorlopig hebben we geen weet van een plan tot verlenging van deze maatregel voor 2022.
 
Ter herinnering
Voor het jaar 2021 is het gunstig RSZ-regime toegelaten voor: 
 • maximum 60 dagen in de landbouw (in plaats van 30);
 • maximum 100 dagen in de tuinbouw (in plaats van 65).
 
Gans het jaar 2021 past men de 180-dagen-regel (voorwaarde voor het gunstig RSZ-regime) toe op het niveau van de eigen onderneming in plaats van de sector. De 180-dagen-regel is het verbod om in een ander statuut gewerkt te hebben in de 180 voorafgaande dagen.
 
Specifiek voor de fruitteelt geldt er ook in 2021 een verruimde seizoensregeling tot maximum 100 dagen gelegenheidsarbeid per kalenderjaar (niet voor de uitzendkrachten in de fruitsector). Deze specifieke uitbreiding is wel gekoppeld aan strikte voorwaarden en een schriftelijke aanvraag bij de voorzitter van het paritair comité.
Bron:

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.