Feedback
ella

Gebruiksvoorwaarden Ella

Door gebruik te maken van Ella, stemt de Klant in met de gebruiksvoorwaarden, het privacy statement en de cookieverklaring opgenomen op deze pagina.

SD Worx is de titularis van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de toepassing, de databank van “Ella” en alle daarop te raadplegen content, of maakt rechtmatig gebruik van zulke rechten indien ze haar in licentie zijn gegeven.

Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten van een Partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van die Partij te vervreemden, verpanden of over te dragen aan derden.

SD Worx kent de Klant voor de duur van de overeenkomst en bij wijze van dienstverlening wel een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toe om de vermelde toepassing voor zijn of hun eigen interne zakelijke doeleinden te gebruiken (“Gebruiksrecht”).

Bij beëindiging van de overeenkomst loopt het Gebruiksrecht ten einde. De Klant erkent dat het Gebruiksrecht betrekking heeft op uitsluitend web-gebaseerde toepassingen. De Klant dient zich ervan te onthouden om (i) de toepassing te gebruiken voor andere doelstellingen dan waarvoor het Gebruiksrecht verkregen werd, of om (ii) de toepassing op een manier te gebruiken die niet strookt met het normale gebruik van de toepassing. SD Worx behoudt zich tenslotte het recht voor om (i) updates, upgrades en nieuwe versies van de toepassing te implementeren, eventueel tegen betaling van de toepasselijke prijzen en om (ii) zonder vergoeding, de toegang tot de toepassing voor een redelijke termijn op te schorten voor onderhouds- of installatiedoeleinden, bij voorkeur buiten de werkuren. In dit laatste geval zal SD Worx de Klant tijdig informeren en de impact zoveel mogelijk beperken.

De juridische gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van het geheel van de juridische informatie onder welke vorm en op welke wijzen ook, zonder de uitdrukkelijk toelating van SD Worx, is verboden. Inbreuken op het auteursrecht van SD Worx zullen burgerrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd worden. SD Worx geeft aan de Klant wel de toelating om de opgenomen juridische informatie te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor eigen interne zakelijke doeleinden, met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten aanzien van derden. De juridische informatie wordt door SD Worx met de grootste nauwkeurigheid en zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden; er worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Door de snelle evolutie van de behandelde materie, blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn. SD Worx kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er – niettegenstaande de inspanningen terzake – toch onvolkomenheden zouden voorkomen. De toepasbaarheid van de juridische informatie is steeds afhankelijk van de specifieke aard van een casus, en juridische informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De Klant bljift zelf volledig verantwoordelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde juridische informatie en voor de gevolgen van het gebruik van de juridische informatie. SD Worx is met andere woorden niet aansprakelijk voor eventuele door de Klant geleden schade ingevolge de toepassing van juridische informatie.

SD Worx behoudt zich het recht voor om de toegang tot de toepassing onmiddellijk te beëindigen indien zij vaststelt dat de klant de toepasselijke voorwaarden niet naleeft.

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.