Feedback
ella
We geven een overzicht van de socialezekerheidsbijdragen die werkgevers uit de private sector betalen vanaf 2022. 
 
Daling socialezekerheidsbijdragen ten opzichte van 2021
De totale bijdragevoet voor 2022 daalt ten opzichte van 2021(- 0,10% voor de meeste werkgevers uit de private sector).  Dit is te wijten aan een daling van de bijdragen voor het Fonds voor sluiting van ondernemingen (FSO).
 
Basisbijdrage FSO
De basisbijdrage FSO is voor de meeste werkgevers lager in 2022 ten opzichte van 2021. 
 
Werkgevers met industrieel of commercieel doel
Voor ondernemingen met gemiddeld minstens 20 werknemers daalt de basisbijdrage van 0,17 % in 2021 naar 0,12 % in 2022
Voor ondernemingen met gemiddeld minder dan 20 werknemers daalt de basisbijdrage van 0,12 % in 2021 naar 0,07 % in 2022. 
 
Voor werkgevers zonder industrieel of commercieel doel blijft de basisbijdrage onveranderd 0,02% in 2022. 
 
De basisbijdrage is bestemd om tussen te komen wanneer een werkgever zijn verplichtingen ten opzichte van zijn werknemers niet meer naleeft (bv. bij faillissement).
 
Bijzondere bijdrage FSO
Ook de bijzondere bijdrage FSO ligt in 2022 lager dan in 2021. 
 
Voor alle werkgevers daalt de bijzondere bijdrage van 0,13 % in 2021 naar 0,09 % in 2022
 
Deze bijdrage is bestemd voor tussenkomst in de vergoeding van bepaalde tijdelijke werkloosheidsdagen.
 
De bijzondere bijdrage FSO heeft een heel ruim toepassingsgebied. Alle werkgevers (zowel uit de openbare als de privé-sector) betalen deze bijdrage voor al hun werknemers onderworpen aan de werkloosheidsreglementering.
 
De bijdrage wordt niet geïnd voor werknemers voor wie slechts een bijzondere bijdrage verschuldigd is. Denk bijvoorbeeld aan studenten met een solidariteitsbijdrage.
 
Let op!
In de tabellen hieronder vermelden we deze bijdragen met inbegrip van de loonmatigingsbijdrage die erop berekend wordt.
 
 
Patronale bijdragen
We maken in deze bespreking over patronale bijdragen onderscheid tussen verschillende categorieën van tewerkstelling (categorie 1, 2 of 3 voor de berekening van de structurele vermindering).  De omvang van de werkgeversbijdragen is daaraan gekoppeld.
 
 1. De werkgever betaalt één patronalebasisbijdrage. 
 
Voor de meeste werkgevers bedraagt deze 25% sinds 1 januari 2018.
De basisbijdrage bestaat uit een vast basispercentage plus de loonmatigingsbijdrage (LM).
(25,00% = 19,88% + (4,27% + (0,0427 x 19,88)).
 
Deze basisbijdrage van 25% betalen de werkgevers die behoren tot categorie 1 voor de structurele lastenvermindering.
 
Werkgevers uit de social-profit (categorie 2) en erkende beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven (= categorie 3) betalen een andere basisbijdrage (zie verder).
 
 1. Bovenop de basisbijdrage betaalt de werkgever extra algemene bijdragen die elke werkgever in principe verschuldigd is. 
 
De omvang van die extra bijdragen verschilt naargelang:
 • het statuut van de werknemer;
 • de grootte van de onderneming;
 • de aard van de activiteiten van de onderneming. 
 
 1. Daarnaast kunnen ook nog sectorale bijdragen verschuldigd zijn.
 
De sector bepaalt de hoogte van deze bijdragen en de voordelen waarvoor ze bestemd zijn. De sectorale bijdragen komen niet aan bod in dit overzicht.
 
Overzicht patronale bijdragen 2022 categorie 1
 
 Categorie 1
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
 
Basisbijdrage (inclusief LM)
 
 
25%
 
25%
Extra bijdragen
 
 
Jaarlijkse vakantie (kwartaalbijdrage)
5,57%
-
Asbestfonds
(enkel in 1e, 2e en 3e kwartaal)
 
0,01%
 
0,01%
Arbeidsongevallen
(bijzondere bijdrage)
 
0,02%
 
0,02%
Tijdelijke WLH en anciënniteitstoeslag
0,10%
0,10%
Werkloosheid
(min. 10 WN's op 30 juni vorig jaar)
1,69%
(inclusief LM)
1,69%
(inclusief LM)
Fonds sluiting onderneming (FSO)
 
FSO basisbijdrage
< 20 werknemers
0,07%
(LM=0)
0,07%
(LM=0)
FSO basisbijdrage
20 of meer werknemers
0,13%
(inclusief LM)
0,13%
(inclusief LM)
FSO
bijzondere bijdrage (TW)
0,10%
(inclusief LM)
0,10%
(inclusief LM)
FSO basisbijdrage
ondernemingen zonder handels- of industrieel doel
 
0,02%
 
0,02%
LM = loonmatigingsbijdrage
 
Algemeen totaal categorie 1
met handels- of industrieel doel
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
< 10 werknemers
30,87%
25,30%
10 tot 19 werknemers
32,56%
26,99%
20 en meer werknemers
32,62%
27,05%
 
Opmerkingen
 • We vermelden de bijdragepercentages voor het Fonds sluiting ondernemingen voor 2022 onder voorbehoud van publicatie in BS.
 • Voor enkele specifieke sectoren en werknemerstypen gelden afwijkende percentages FSO. Deze vermelden we hier niet.
  Het gaat om havenarbeiders, varend personeel in de zeevisserij, uitzendkrachten en arbeiders in de diamantnijverheid en -handel.
 • De inning van de bijdrage voor het Asbestfonds (0,01%) gebeurt in het 1ste, 2de en 3de kwartaal van 2022.
 • Werkgevers uit het paritair comité voor gezins- en bejaardenhulp (PC 318) worden behandeld als behorend tot categorie 1.
 • De structurele vermindering en doelgroepverminderingen waarvan de werkgever eventueel kan genieten voor bepaalde werknemers zitten niet vervat in dit overzicht.
 • De werkgever betaalt voor arbeiders nog een extra jaarlijkse bijdrage van 10,27% voor vakantiegeld. 
 
Patronale bijdragen 2022 categorie 2
 
Categorie 2 bevat tewerkstellingen bij een werkgever die aanspraak maakt op Sociale Maribel met uitzondering van:
 • gezins- en bejaardenhulp (onder categorie 1); en 
 • erkende beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven (categorie 3).
 
De basisbijdrage voor social profit-werkgevers (categorie 2) bedraagt 32,40%. Deze werd niet verlaagd ingevolge de taxshift.
(32,40% = 24,92% + (5,67% + (0,0567 x 24,92) + 0,40%))
 
Daarbovenop komen dezelfde extra bijdragen als bij categorie 1 die verschillen naargelang statuut, omvang en aard van de activiteiten.  
De werkgever is mogelijk ook nog bijkomende sectorale bijdragen verschuldigd.
 
Algemeen totaal - categorie 2
met handels- of industrieel doel
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
< 10 werknemers
38,27%
32,70%
10 tot 19 werknemers
39,96%
34,39%
20 en meer werknemers
40,02%
34,45%
 
Algemeen totaal - categorie 2
zonder handels- of industrieel doel
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
< 10 werknemers
38,22%
32,65%
10 en meer werknemers
39,91%
34,34%
 
De opmerkingen hierboven opgesomd, gelden ook hier. 
 
Patronale bijdragen 2022 categorie 3
 
Categorie 3 bevat tewerkstellingen bij een erkende beschutte werkplaats of een maatwerkbedrijf (PC 327) inclusief de voormalige sociale werkplaatsen. Dit laatste is nieuw vanaf 1 januari 2022.
 
Voor de werkgevers in categorie 3 speelt een bijkomend onderscheid tussen werknemers mét en zonder loonmatiging.
 • valide werknemers mét loonmatiging
  De werkgeversbijdragen evolueerden zoals voor werknemers in categorie 1. Het basistarief voor hen bedraagt 25% vanaf 1 januari 2018. Voor deze groep werknemers geeft de tabel van categorie 1 een overzicht van de werkgeversbijdragen. 
 • mindervalide werknemers waarvoor de beschutte werkplaats geen loonmatiging verschuldigd is:
  De globale basisbijdrage bedraagt 19,88% vanaf 1 januari 2018. Onderstaande tabel geeft een totaalpercentage voor deze groep van werknemers.
 
Algemeen totaal categorie 3
zonder handels- of industrieel doel
geen loonmatiging
Mindervalide arbeiders
op brutoloon aan 108%
Mindervalide bedienden
op brutoloon aan 100%
< 10 werknemers
25,69%
20,12%
10 of meer werknemers
27,29%
21,72%
 
De opmerkingen bij categorie 1 opgesomd, gelden ook hier. 
 
Opgelet!
De percentages FSO zijn nog niet bevestigd via koninklijk besluit.  De bespreking geldt onder voorbehoud van die  publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Voor de publieke sector gelden andere bijdragepercentages. De cijfers in deze nieuwsbrief zijn niet hanteerbaar voor werkgevers van de publieke sector. 
Bron:
Advies NAR nr. 2.261 van 21 december 2021.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.