Feedback
ella
Steun aan bedrijven
De federale regering verleent bedrijven in de eerste twee kwartalen van 2023 een algemene tijdelijke korting op de werkgeversbijdragen (7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen).
 
Voor het derde en vierde kwartaal 2023 zal een uitstel van betaling mogelijk zijn van een deel van de werkgeversbijdragen (ook 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen).  De betaling moet pas gebeuren in 2025.
 
Deze algemene steunmaatregelen voor werkgevers zijn beslist in het kader van het begrotingsakkoord om de gestegen loonkost ingevolge de hoge inflatie tijdelijk te temperen. 
 
We geven toelichting op basis van de informatie die al beschikbaar is.
Dit kan nuttig zijn met het oog op de budgetten voor 2023.
 
Welke bedrijven komen in aanmerking?
De vermindering van werkgeversbijdragen en de mogelijkheid van uitstel van betaling zullen van toepassing zijn voor werkgevers uit de private sector, de autonome overheidsbedrijven en voor werkgevers uit de publieke zorgsector.
 
Uitgesloten werkgevers 
Bedrijven die banden hebben met belastingparadijzen zijn uitgesloten van de voordelen.
Meer concreet is de formulering als volgt. 
 
Werkgevers mogen de vermindering niet toepassen als zij:
 
  • een deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs (een aantal Staten opgenomen op één van de lijsten van de FOD Financiën, zie toelichting hierna);
of
  • aanzienlijke betalingen hebben gedaan aan vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs (een totaalbedrag van minstens 100.000 euro in de loop van het belastbare tijdperk).  
 
Belangrijke uitzondering
Bedrijven die te goeder trouw handelen mogen wél gebruik maken van de steunmaatregelen. De uitsluiting (inzake betalingen) geldt 'niet' voor de werkgever die kan aantonen dat die betalingen werkelijke en oprechte verrichtingen zijn als gevolg van rechtmatige financiële of economische behoeften.
 
Merk op!
De beoordeling of de 100.000 euro-grens bereikt is, kan in de praktijk pas gebeuren nadat het belastbaar tijdperk afgelopen is.
 
Belastingparadijzen
De FOD Financiën geeft op zijn website informatief een overzicht van de geviseerde Staten per aanslagjaar in een Excel-werkblad. Ook voor het aanslagjaar 2023 is dergelijke geconsolideerde lijst consulteerbaar: https://financien.belgium.be/sites/default/files/bbisi/lijst_van_staten.xlsx
 
Enkele voorbeelden
Volgende Staten komen voor op de gecumuleerde lijst voor 2022 en 2023:
Abu Dhabi, Bahama's, Dubai, Jersey, Kaaimaneilanden, Malta, Monaco, Montenegro, Oezbekistan, … 
 
Het gaat om Staten opgenomen op één van de lijsten waarnaar verwezen wordt in artikel 307 § 1/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting of in artikel 179 van het KB/WIB 92.
 
De geviseerde Staten kunnen behoren tot drie categorieën:
  • Staten die niet effectief of substantieel de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen op verzoek toepassen;
  • Staten zonder vennootschapsbelasting of met een lage belasting;
  • Staten die de Raad van de Europese Unie aanmerkt als niet coöperatieve rechtsgebieden.
 
Werkgevers kunnen beroep doen op hun boekhoudkantoor voor verdere toelichting en beoordeling van hun eigen situatie. 
In de fiscale circulaire (2021/C/112) van 20 december 2021 over aangifteplicht van betalingen naar bepaalde Staten/belastingparadijzen krijgt u een uitgebreide bespreking.
 
Praktische werkwijze 
De werkgever moet in de kwartaalaangifte zelf aangeven dat hij 'niet' in de voorwaarde is om de vermindering te genieten (vanwege band met een belastingparadijs).  
Deze werkwijze brengt mee dat mandatarissen, zoals erkende sociale secretariaten, hun klanten zullen bevragen vooraleer de vermindering te kunnen toepassen.
 
Controle a posteriori
Bedrijven die de vermindering toepassen, kan de RSZ achteraf controleren aan de hand van gegevens van de fiscus nà het verstrijken van het fiscaal tijdperk.
 
Bijdragevermindering 
De tijdelijke korting op de werkgeversbijdragen in de eerste twee kwartalen van 2023 bedraagt 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen voor alle werknemers samen.
 
De vermindering is een uitzonderlijke éénmalige vrijstelling voor het 1e en 2e kwartaal van 2023.
 
De korting wordt berekend op de 'netto globale werkgeversbijdragen' van de werkgever.
Dit betekent dat de berekening gebeurt op de patronale basisbijdragen inclusief de loonmatigingsbijdrage, verminderd met de structurele vermindering en de doelgroepverminderingen. Het gaat om 'netto' bijdragen omdat de verminderingen van werkgeversbijdragen eerst toegepast worden, vóór de berekening van de korting van 7,07%.
 
De bijzondere bijdragen (bovenop de globale basisbijdrage) blijven verschuldigd.
 
Voorbeeld
Voor werkgevers in de privé bedraagt de globale basisbijdrage 25% (zonder  verminderingen).
Een werkgever geeft in totaal 100.000 euro brutolonen aan in een kwartaal en is daarop 25.000 euro patronale basisbijdragen verschuldigd (25%). Als die werkgever geen verminderingen geniet, zal hij in dat kwartaal een vermindering kunnen krijgen van 1.767,5 euro (= 7,07% op 25.000 euro).
 
Uitstel van betaling
Voor het derde en vierde kwartaal 2023 is er uitstel van betaling mogelijk tot 2025 van 7,07%van de netto globale werkgeversbijdrage
 
Het uitstel is ook enkel mogelijk voor werkgevers die aan de voorwaarden voldoen en dit zélf wensen en aanvragen. 
 
Dit betalingsuitstel omvat slechts een beperkt gedeelte van de werkgeversbedragen van deze kwartalen.  Men berekent het bedrag voor elk kwartaal op dezelfde wijze als de korting.
 
De uitgestelde bijdragen moeten betaald worden in vier gelijke schijven verdeeld over de 4 kwartalen in 2025.De RSZ int de uitgestelde bijdragen samen met de andere verschuldigde bijdragen voor die kwartalen.
 
Aanvraag uitstel
De werkgever die dit betalingsuitstel kan én wil genieten in het 3e en/of 4e kwartaal 2023, moet elk kwartaal een aanvraag doen via een aanduiding op de kwartaalaangifte van het betrokken kwartaal.   
 
Inwerkingtreding
De steunmaatregelen treden in werking op 1 januari 2023.
 
De wetteksten zijn nog in voorbereiding.  Wijzigingen zijn nog steeds mogelijk.
 
We wachten op instructies van de RSZ met concrete informatie over de berekening en aangifte van de vermindering en het betalingsuitstel. 
 
Gevolgen voor de werkgever
1e en 2e kwartaal 2023
De bijdragevermindering zal in 2023 automatisch berekend worden voor werkgevers die de vermindering mogen toepassen.  
 
Alle werkgevers dienen zelf - in samenspraak met hun boekhouder - na te gaan of zij wel in aanmerking komen. Werkgevers die banden hebben met vennootschappen gevestigd in landen die bij de fiscus gekend staan als belastingparadijs, hebben geen recht op de vermindering.
 
In de kwartaalaangifte moet de werkgever zelf aanduiden dat de onderneming 'niet' in de voorwaarde is om de vermindering te genieten (vanwege banden met een belastingparadijs).  
 
3e en 4e kwartaal 2023
De werkgevers die wensen gebruik te maken van het uitstel van betaling tot 2025, zullen dit moeten aanvragen via een aanduiding op de kwartaalaangifte van het betrokken kwartaal.  Het is geen automatisme.
Bron:
Persberichten Voorlopige info RSZ
 
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.