Feedback
ella
De federale regering heeft vandaag de begrotingsgesprekken voor 2022 afgerond. Heel wat van de aangekondigde maatregelen zullen een belangrijke impact hebben voor werkgevers en werknemers.
 
We lijsten hierna op wat we al konden vernemen tijdens de regeringsverklaring van de premier en uit de pers. We vermelden enkel de onderwerpen met rechtstreeks belang voor werkgevers en werknemers.
 
Een uitgebreidere lijst van beslissingen zal u via de verschillende mediakanalen kunnen nalezen.  
 
We verwachten de komende dagen en weken ontwerpteksten en meer duidelijkheid over de manier waarop de regeringsbeslissingen concreet vorm zullen krijgen en over de timing.
 
Zodra we beschikken over meer concrete informatie, komen we er in detail op terug.
 
I. Plan tegen arbeidsongeschiktheid
 
Korte ziekte zonder attest
Wie kort ziek is, zal binnenkort geen doktersbriefje meer nodig hebben voor één afwezigheidsdag. Dit kan maximum drie keer per jaar.
Bij een vierde keer, of als men langer dan één dag ziek is, zal de werknemer nog wel langs de huisarts moeten gaan.
 
Merk op!
In kleine en middelgrote ondernemingen blijft het ziektebriefje bij dag één wel behouden.
 
Langdurig zieken
De regering neemt verschillende maatregelen om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen:
 
 • Langdurig zieken zullen na 10 weken een verplichte vragenlijst moeten invullen over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan. 
  Wie dit weigert, kan 2,5 procent van de uitkering verliezen. Dat geldt ook voor langdurig ­zieken die zonder geldige reden meermaals weigeren in te gaan op een gesprek met een terugkeer-naar-werk­coördinator.
 • Bedrijven met meer dan 50 werknemers zullen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende moeite doen om werknemers te reïntegreren
  Werkgevers met meer dan 50 werknemers kunnen een sanctie opgelegd krijgen wanneer ze bovenmatig veel zieken hebben. De sanctie bedraagt 2,5 procent van de loonmassa gedurende een kwartaal. Daarbij zou wel alleen rekening gehouden worden met de werknemers jonger dan 55 jaar.
 • Huisartsen krijgen de mogelijkheid om op vrijwillige basis door te geven welk werk een zieke patiënt wel nog zou kunnen uitvoeren of welke aanpassing van het werkregime een oplossing zou bieden.
 • Ook de ziekenfondsen en arbeidsmarktbemiddelaars (VDAB, FOREM, Actiris) kunnen een sanctie oplopen als ze te weinig mensen aan de slag helpen.
  Er wordt dan gesneden in de administratieve vergoeding die de overheid hen uitbetaalt.
 • De gewesten krijgen extra geld van de federale overheid als ze meer zieken naar werk begeleiden. 
 
 
II. Hervorming arbeidsmarkt
 
De regering zet stevig in op arbeidsmarkthervormingen. 
 
Vierdagenweek 
De Regering wil het mogelijk maken om een volledige werkweek van 38 uur op 4 dagen te presteren. Men gaat hierover wel nog advies vragen bij de sociale partners.
 
Ontslagvergoeding
In bepaalde ontslagsituaties zal de ontslagvergoeding deels worden ingezet voor opleiding. 
 
Individueel opleidingsrecht van 5 dagen
Elke werknemer zal jaarlijks individueel recht krijgen op vijf dagen opleiding. Het gaat dus niet langer over een gemiddelde binnen een bedrijf.
 
E-commerce
De regering schuift de versoepeling van de nachtarbeid in de e-commerce door naar verder overleg met de sociale partners. Zij zullen zich buigen over de invoering van een nieuw 'avondregime’, dat zou gelden van 20h00 tot middernacht.
Momenteel beschouwt men werk al als ‘nachtwerk' vanaf 20h00. Dit maakt laatavondwerk minder flexibel.
 
De sociale partners krijgen tot 1 maart 2022 om een akkoord te vinden. Als dat niet lukt, kunnen er individuele proefprojecten in de bedrijven plaatsvinden.
 
Interregionale mobiliteit van werklozen
Waalse of Brusselse werklozen zullen worden gestimuleerd om in Vlaanderen aan de slag te gaan.
 
Grotere autonomie arbeidsmarktbeleid
De regio’s krijgen meer mogelijkheden om hun arbeidsmarktbeleid af te stemmen op hun specifieke noden.
 
Plan knelpuntvacatures
De regering heeft een specifiek plan uitgewerkt om knelpuntvacatures aan te pakken. 
 
Een opvallend nieuw element daarin, is een combinatie van werkloosheidsuitkeringen en het werken in een knelpuntberoep. 
Langdurig werklozen die in een knelpuntberoep aan de slag gaan, zullen maximaal 25 procent van hun werkloosheidsuitkering gedurende drie maanden kunnen combineren met hun job.
 
Dit systeem bestaat al in het buitenland.
 
III. Fiscale maatregelen
 
Geleidelijke verlaging bijzondere bijdrage sociale zekerheid
De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) werd in 1994 ingevoerd om ons de euro binnen te loodsen. 
 
Deze bijdrage bestaat nog steeds, maar zal nu geleidelijk aan uitdoven in vier fases: 2022, 2024, 2026 en 2028.  
De regering wil met deze stapsgewijze afschaffing van de BBSZ koppels met een gemiddeld inkomen en alleenstaanden ondersteunen.
Op het einde van het jaar moeten zij meer nettoloon overhouden. Werken moet lonen.
 
Dit betekent een lastenverlaging van 300 miljoen euro in 2022. Het is een eerste stap in de bredere fiscale hervorming waarin de BBSZ op termijn zal uitdoven.
 
Hervorming systeem bedrijfsvoorheffing
De regering wil zorgen voor meer nettoloon bij iedereen die werkt. Daartoe wil ze het systeem van bedrijfsvoorheffing meer op maat maken.
 
Op het loon van werkenden, houdt de werkgever elke maand bedrijfsvoorheffing in. De bedrijfsvoorheffing is een voorafname van de belastingafrekening op het einde van het jaar. De regering wil ervoor zorgen dat het te betalen bedrag beter afgestemd is op de concrete situatie.
Men streeft dus naar meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening.
 
Het is ons niet duidelijk op welke manier men dit concreet wil realiseren.
 
Hogere fiscale aftrek kinderopvang
De Regering neemt diverse maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen met het oog op activering van mensen, maar mét aandacht voor evenwicht tussen werk en gezin.
 
In dat kader verhoogt men de aftrek voor kinderopvang tot 14 euro per dag en per kind. Momenteel bedraagt die aftrek 13 euro. Dit is een tweede verhoging in een jaar tijd.
 
Versterking strijd fiscale fraude
De Regering zal investeren in de aanwerving van een veertigtal extra fraudespeurders.
De strijd tegen fiscale fraude is een speerpunt van de Federale Regering. Fraude ondergraaft een eerlijke fiscaliteit en creëert oneerlijke concurrentie.  
 
IV. Maatregelen inzake sociale zekerheid
 
Hogere sociale bijdragen beroepssporters
De Regering zal beroepssporters die veel verdienen meer socialezekerheidsbijdragen doen betalen. Momenteel betalen zij slechts bijdragen op een forfaitaire basis, onafhankelijk van de hoogte van hun loon.
 
Kleine clubs en semiprofessionele- en amateursporters wil men sparen. Daarnaast wil de Regering de steun aan de jeugdwerking verzekeren en versterken.  
 
De concrete uitwerking is overgelaten aan minister Vandenbroucke.
 
Aanwerving eerste werknemer zonder RSZ-bijdragen
De eerste aanwerving voor een nieuwe werkgever is sinds 1 januari 2016 volledig vrijgesteld van sociale basisbijdragen en dat onbeperkt in de tijd.
Dit systeem leidde tot bepaalde misbruiken; de rekening voor de schatkist loopt hoog op.
 
De vrijstelling bij de eerste aanwerving blijft behouden, maar met een plafond van 4.000 euro per kwartaal. Er komt geen beperking in de tijd.
Bron:
 
 
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.