Feedback
ella
Een werkneemster in gemotiveerd tijdskrediet voor de zorg van een kind jonger dan 8 jaar heeft recht op een ontslag- en beschermingsvergoeding berekend op basis van het loon dat ze zou hebben ontvangen indien zij haar arbeidsprestaties niet tijdelijk had verminderd.
 
Het Hof van Cassatie kwam tot deze conclusie in een recent arrest van 22 juni 2020.

Indirecte discriminatie
Een werkgever moet bij een ontslag de opzeggingsvergoeding (en eventueel ook een extra beschermingsvergoeding) berekenen op basis van het lopend loon. Bij deeltijds tijdskrediet is dat uiteraard een lager loon dan wat de werknemer voordien verdiende. Dat is volgens het Hof van Cassatie bij tijdskrediet omwille van de zorg voor een kind een indirecte discriminatie op basis van geslacht.
 
Hoewel de regel op neutrale wijze is geformuleerd, zijn het meestal vrouwen die door deze regel zonder rechtvaardiging benadeeld worden. Zij nemen immers vaker tijdskrediet op voor de opvoeding van de kinderen dan mannen. 

Bijgevolg is deze bepaling in strijd met Europese regels. Daar is onder meer het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid vastgelegd.
 
Grondwettelijk Hof versus Hof van Cassatie
Hoewel anders beredeneerd, is de conclusie van het Hof van Cassatie anders dan een eerdere, maar nog steeds recente beslissing van het Grondwettelijk Hof in 2019.
Volgens het Grondwettelijk Hof was het net niet discriminerend om bij ontslag van een werknemer in deeltijds tijdskrediet voor de zorg van een kind bij de berekening van de opzeggingsvergoeding uit te gaan van het lopende en dus lagere loon.
 
Het is nu afwachten hoe lagere rechtbanken hierop zullen reageren. De kans stijgt dat zij de stelling van het Hof van Cassatie zullen volgen. Dus een berekening op basis van het hogere, eerdere loon.
 
Schematisch (indien de werknemer voordien voltijds werkte):
 
Ontslag tijdens
opzeggingstermijn
vergoeding
basis
Deeltijds thematisch verlof 
ouderschapsverlof
 
voltijds
voltijds
art. 105 Herstelwet
Deeltijds thematisch verlof medische bijstand
 
voltijds
deeltijds
Grondwettelijk Hof
nr. 80/2012
Deeltijds thematisch verlof
palliatief verlof
 
voltijds
voltijds
Grondwettelijk Hof
nr. 164/2013
Deeltijds tijdskrediet
voltijds
deeltijds
Grondwettelijk Hof
nr.165/2011 & 167/2011

Deeltijds tijdskrediet
motief zorg voor een kind
voltijds
deeltijds
Grondwettelijk Hof
nr. 172/2019
voltijds
voltijds
Cassatie 22 juni 2020
(S.19.0031.F/24)
 
Gevolgen voor de werkgever
De tegenstrijdige uitspraken van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof brengen de onzekerheid over het begrip ‘lopend loon’ opnieuw aan het licht.
 
Het is afwachten hoe lagere rechtbanken hierop zullen reageren.
 
Er zijn in principe nog steeds argumenten om het standpunt van het Grondwettelijk Hof te volgen (lopend loon = deeltijds loon). Maar er bestaat een reëel risico dat de  werkgever geconfronteerd wordt met een bijkomende vordering, in navolging van de beslissing van het Hof van Cassatie.
 
De finale keuze ligt uiteindelijk bij de werkgever.
Bron:
Cassatie, 22 juni 2020, S.19.0031.F/24
Indien de werkgever de werknemer ontslaat tijdens een periode waarin deze deeltijds werkt in het kader van tijdskrediet of een themaverlof, verschilt de berekeningswijze van zowel de opzeggingsvergoeding als de beschermingsvergoeding naargelang de werknemer in tijdskrediet is of een thematisch verlof opneemt. 

Die verschillende berekeningswijze is al vaker behandeld in vonnissen en arresten. Dit kon u ook al lezen in eerdere nieuwsbrieven.
Zo bleek tot nu dat een werknemer die ouderschapsverlof opneemt, een hogere opzeggingsvergoeding kreeg dan een werknemer die tijdskrediet opneemt voor de zorg van een kind.
Het Grondwettelijk Hof bevestigde immers in 2019 dat dit verschil in berekeningswijze verantwoord is.
Het Hof van Cassatie komt nu tot een andere conclusie dan het Grondwettelijk Hof.
Een werkneemster werkte bijna 10 jaar voltijds bij haar werkgever. Ze ging in halftijds gemotiveerd tijdskrediet voor de zorg van haar kind jonger dan 8 jaar. Tijdens dit tijdskrediet werd ze door de werkgever ontslagen.

De werkneemster betwistte dit ontslag.
 
Het Arbeidshof van Bergen oordeelde dat de werkneemster ontslagen werd omwille van haar tijdskrediet. Om die reden had ze recht op een extra forfaitaire ontslagvergoeding van zes maanden loon. Deze vergoeding moet worden berekend op basis van het lopende loon op het moment van het ontslag. Dit betekent dus op grond van het lagere deeltijds loon. Zo oordeelde toch het Arbeidshof.
 
De werkneemster stapte, samen met de vakbond en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, naar het Hof van Cassatie. Zij betwistte haar ontslag en vorderde een schadevergoeding op basis van haar eerdere, voltijdse loon. Dit omwille van de indirecte discriminatie op basis van geslacht.
Het Hof van Cassatie verbrak het arrest van het Arbeidshof van Bergen.
 
Volgens het Hof van Cassatie moet de werkgever de opzeggings- en beschermingsvergoeding berekenen op basis van het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen als ze haar arbeidsprestaties niet tijdelijk had verminderd.
 
De regel dat de werkgever de opzeggings- en beschermingsvergoeding moet berekenen op basis van het lopend, en dus lagere loon, vormt volgens Cassatie een indirecte discriminatie op basis van geslacht.
 
Hoewel de regel op neutrale wijze is geformuleerd, zijn het meestal vrouwen die hierdoor benadeeld worden, zonder dat dit te rechtvaardigen is. Zij nemen immers vaker tijdskrediet op voor de opvoeding van de kinderen dan mannen. 

Bijgevolg is deze bepaling in strijd met artikel 157 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie. In dit artikel is het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid vastgelegd.
 
Het Hof van Cassatie heeft de zaak nu doorverwezen naar het Arbeidshof van Luik.
Deze conclusie van het Hof van Cassatie is in strijd met een eerdere conclusie van het Grondwettelijk Hof.
 
De tegenstrijdige uitspraken van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof brengen de onzekerheid over het begrip ‘lopend loon’ opnieuw aan het licht. Die onzekerheid doet zich voor bij een verbreking tijdens een periode van tijdelijk verminderde arbeidsduur op basis van het motief 'zorg voor een kind'.
 
Beide hoven oordelen vanuit een ander perspectief. De ene uitspraak primeert niet op de andere.
 
Het is afwachten welk standpunt lagere rechtspraak zal volgen. Om die reden kunnen we vandaag slechts een genuanceerd advies geven. Er zijn nog steeds juridische argumenten om het standpunt van het Grondwettelijk Hof te volgen (lopend loon = deeltijds loon). Maar er bestaat een reëel risico dat de  werkgever geconfronteerd wordt met een bijkomende vordering in navolging van het Cassatie arrest. Een lagere rechtbank kan de visie van Cassatie volgen (berekening op basis van het eerdere, hogere loon).
 
De finale beslissing ligt bij de werkgever.
 
Schematisch (veronderstelling voltijdse tewerkstelling vóór themaverlof of tijdskrediet):
 
Ontslag tijdens
opzeggingstermijn
vergoeding
basis
Deeltijds thematisch verlof 
ouderschapsverlof
 
voltijds
voltijds
art. 105 Herstelwet
Deeltijds thematisch verlof medische bijstand
 
voltijds
deeltijds
Grondwettelijk Hof
nr. 80/2012
Deeltijds thematisch verlof
palliatief verlof
 
voltijds
voltijds
Grondwettelijk Hof
nr. 164/2013
Deeltijds tijdskrediet
voltijds
deeltijds
Grondwettelijk Hof
nr.165/2011 & 167/2011

Deeltijds tijdskrediet
motief zorg voor een kind
voltijds
deeltijds?
Grondwettelijk Hof
nr. 172/2019
voltijds
voltijds?
Cassatie 22 juni 2020
(S.19.0031.F/24)

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.