Feedback
ella
Een arbeidsongeschikte werknemer kan in bepaalde gevallen uitkeringen tijdelijke werkloosheid omwille van medische redenen ontvangen.
De RVA stond dat reeds in twee gevallen toe. Nu voegt men daar een derde situatie aan toe.
 
In de volgende 3 situaties kan de werknemer uitkeringen ontvangen (op voorwaarde dat hij nog geen 65 jaar is):
 
1. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds of het RIZIV verklaren de werknemer arbeidsgeschikt. De werknemer hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbank. Gedurende die procedure kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden uitkeringen ontvangen.
 
2. De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is tijdelijk niet in staat om het overeengekomen werk uit te voeren. De werknemer kan onder bepaalde voorwaarden uitkeringen ontvangen.
 
3. De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en er loopt een re-integratietraject. De werknemer kan in bepaalde situaties uitkeringen ontvangen.
 
Gevolgen voor de werkgever
Gedurende het re-integratietraject kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden uitkeringen tijdelijke werkloosheid om medische redenen ontvangen.
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
De besproken wijzigingen hebben eveneens betrekking op het contractueel personeel tewerkgesteld in de publieke sector.
Bron:
RVA-tech
Een arbeidsongeschikte werknemer kan in bepaalde gevallen uitkeringen tijdelijke werkloosheid omwille van medische redenen ontvangen.
De RVA stond dat reeds in twee gevallen toe. Nu voegen ze daar een derde situatie aan toe.
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds of het RIZIV verklaren de werknemer arbeidsgeschikt. 
De werknemer hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbank. 

Gedurende die procedure kan de werknemer uitkeringen ontvangen.
  • Indien de arbeidsongeschiktheid wordt bevestigd, betaalt de ziekteverzekering het bedrag van de ontvangen uitkeringen terug aan de RVA.
  • Indien de arbeidsgeschiktheid wordt bevestigd, moet de werknemer het werk hervatten en kan hij de ontvangen uitkeringen behouden.
De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is tijdelijk niet in staat om het overeengekomen werk uit te voeren. 
 
De werknemer kan uitkeringen ontvangen indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:
  • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren is vastgesteld door de arbeidsgeneesheer of door de RVA-geneesheer;
  • er is geen passend vervangingswerk beschikbaar;
  • de aanvraag situeert zich in principe niet in de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid (in die periode valt de werknemer in principe ten laste van de ziekteverzekering);
  • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren moet een tijdelijk karakter hebben.
De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en er loopt een re-integratietraject.
 
De werknemer kan in de volgende situaties uitkeringen ontvangen.
  • voor de periode vanaf de aanvraag om een re-integratietraject tot aan de re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;
  • indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer in staat is om bij de werkgever een aangepast werk of een ander werk uit te voeren:
   • gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist;
   • voor de periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject, met een maximum van 12 maanden;
  • indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer niet in staat is om bij de werkgever een aangepast werk of een ander werk uit te voeren: gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist.
 
Tijdelijke werkloosheid omwille van medische redenen is mogelijk indien:
 • de adviserend geneesheer van het ziekenfonds oordeelt dat de werknemer arbeidsgeschikt is
 • en de behandelend en/of preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PA/AG) oordelen dat de werknemer ongeschikt is om zijn werk uit te voeren.
De werkgever heeft maximum 55 werkdagen na de ontvangst van de re-integratiebeoordeling om:
 • een re-integratieplan op te stellen en het aan de werknemer over te maken; of
 • in een verslag dat hij bezorgt aan de werknemer en aan de PAAG, te rechtvaardigen dat hij geen re-integratieplan opstelt omdat hij van oordeel is dat het technisch of objectief gezien niet mogelijk is of omdat dat dat niet kan worden geëist omwille van voldoende gerechtvaardigde redenen.
 
Als de werkgever het re-integratieplan overmaakt aan de werknemer, heeft de werknemer 5 werkdagen na de ontvangst van het plan om het al dan niet te aanvaarden.
 
De werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten tijdens de volledige duur van de procedure tot aan de overhandiging:
 • van het re-integratieplan (en gedurende de periode van 5 werkdagen waarin de werknemer het plan kan weigeren of aanvaarden); of
 • van het verslag van de werkgever dat rechtvaardigt dat hij geen plan opstelt.
 
Gevolgen:
 
a) De werknemer weigert het plan of de werkgever stelt geen plan op omdat hij van oordeel is dat het niet mogelijk is
 
De werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen.
De werknemer is niet verplicht om het voorgestelde plan te aanvaarden.
De geneesheer van de RVA zal verder onderzoeken of de werknemer nog steeds tijdelijk ongeschikt is.
 
b) De werknemer aanvaardt het plan dat in een aangepast werk of een ander werk met dezelfde tewerkstellingsbreuk voorziet als in zijn oorspronkelijke contract
 
Hier eindigt de tijdelijke werkloosheid, aangezien de werknemer het werk zal hervatten.
 
c) De werknemer aanvaardt het plan dat in een aangepast werk of ander werk voorziet met een lagere tewerkstellingsbreuk dan die van zijn oorspronkelijke contract
 
De werknemer hervat het werk en kan enkel nog uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten voor de dagen waarop hij geen arbeidsprestaties verricht.
 
Voorbeeld:
De werknemer werkt niet op maandag en dinsdag maar wel op de andere dagen van de week: hij kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten op basis van de medische overmacht op maandag en dinsdag;
De werknemer werkt elke dag van de week halve dagen: hij kan geen uitkeringen genieten aangezien het niet gaat om het verlies van een volledige arbeidsdag.
De werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten als:
 • de ongeschiktheid tijdelijk blijft;
 • de werknemer niet arbeidsongeschikt wordt in de zin van de ziekteverzekering.
Als de werknemer niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling, kan hij binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de beslissing beroep aantekenen bij de geneesheer-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Die instantie moet een beslissing nemen binnen een termijn van maximum 31 werkdagen na de ontvangst van het beroep.
 
De werkgever stelt het re-integratieplan op na het verstrijken van de beroepstermijn of na de ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure.
 
Er is voorzien dat de werkgever over maximum 12 maanden beschikt na de ontvangst van de re-integratiebeoordeling om:
 • een re-integratieplan op te stellen en het aan de werknemer over te maken; of
 • in een verslag dat hij bezorgt aan de werknemer en aan de PA/AG te rechtvaardigen dat hij geen re-integratieplan opstelt omdat hij van oordeel is dat het technisch of objectief gezien niet mogelijk is of omdat dat dat niet kan worden geëist omwille van voldoende gerechtvaardigde redenen.
 
De werknemer die niet akkoord gaat met de beslissing tot definitieve ongeschiktheid genomen door de PA/AG en die beroep heeft aangetekend tegen die beslissing, deelt dat mee aan de RVA. Ook het resultaat van het beroep moet hij meedelen aan de RVA.
 
De werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten:
 • tijdens de beroepstermijn van 7 werkdagen;
 • in geval van beroep tegen de beslissing van de PA/AG bij de inspecteur: tijdens de procedure waarin het beroep wordt behandeld (31 werkdagen);
 • tijdens de periode die de overhandiging van een re-integratieplan of het einde van een re-integratietraject voorafgaat (als gevolg van het verslag van de werkgever die rechtvaardigt dat hij geen plan opstelt of van de weigering van het plan door de werknemer), met een maximum van 12 maanden;
 • tijdens de duur van de behandelingsprocedure door het werkloosheidsbureau.
 
Zodra de werkgever het plan overhandigd heeft aan de werknemer of een verslag overgemaakt heeft waarin hij rechtvaardigt dat hij geen plan opstelt, kan de werknemer geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid meer ontvangen.
Als de werknemer niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling, kan hij binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de beslissing beroep aantekenen bij de geneesheer-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Die instantie moet een beslissing nemen binnen een termijn van maximum 31 werkdagen na de ontvangst van het beroep.
 
De werknemer die niet akkoord gaat met de beslissing tot definitieve ongeschiktheid genomen door de PAAG en die beroep heeft aangetekend tegen die beslissing, deelt dat mee aan de RVA. Ook het resultaat van het beroep moet hij meedelen aan de RVA.
 
De werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten:
 • tijdens de beroepstermijn van 7 werkdagen;
 • in geval van beroep tegen de beslissing van de PA/AG bij de inspecteur: tijdens de procedure waarin het beroep wordt behandeld (31 werkdagen);
 • tijdens de duur van de behandelingsprocedure door het werkloosheidsbureau.
 
Als er geen beroep ingediend wordt of in geval van ongegrond beroep, kan de werknemer geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid meer ontvangen.
De PA/AG onderzoekt om de 2 maanden opnieuw de mogelijkheden om het re-integratietraject te starten.
 
Het traject wordt tijdelijk stopgezet en de werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten indien:
 • de ongeschiktheid tijdelijk blijft;
 • de werknemer niet arbeidsongeschikt wordt in de zin van de ziektewetgeving.
Wanneer de adviserend geneesheer van het ziekenfonds beslist dat de werknemer arbeidsgeschikt is, de werknemer die beslissing niet betwist maar niet geschikt is om het werk te hervatten waarvoor hij werd aangeworven en wordt onderzocht door de PAAG, zitten er vaak meerdere dagen tussen het einde van de ten laste name door de ziekteverzekering en de beslissing van de PA/AG.
 
De werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen vanaf het moment waarop de adviserend geneesheer hem arbeidsgeschikt verklaart op voorwaarde dat:
 • deze periode niet gedekt is door een vergoeding door de werkgever;
 • het onderzoek bij de PA/AG met het oog op de re-integratiebeoordeling plaatsvindt binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld binnen de 30 kalenderdagen na de beslissing van de adviserend geneesheer);
 • de uitkeringsaanvraag wordt ingediend binnen de termijn van 2 maanden die aanvangt op de 1ste dag van de maand volgend op die waarvoor de uitkeringen worden gevraagd.
Bij de aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid moeten een aantal documenten gevoegd worden:
 • ofwel het bewijs van het verzoek voor een re-integratietraject. Uiterlijk 2 maanden na het verzoek moet de werknemer een kopie van het formulier voor de re-integratiebeoordeling met de beslissing van de PA/AG aan de RVA bezorgen.
 • ofwel een kopie van het formulier voor re-integratiebeoordeling met de beslissing van de  PA/AG.
 
De werknemer moet aan de RVA het vervolg van het re-integratietraject laten weten (via het formulier C27R). Het nieuwe formulier C27R is reeds beschikbaar op de website van de RVA.
Voor een werknemer die definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren, eindigt het re-integratietraject op het ogenblik dat de werkgever:
 • het formulier voor re-integratiebeoordeling heeft ontvangen van de PA/AG, waaruit blijkt dat er geen aangepast of ander werk mogelijk is en de mogelijkheden tot beroep zijn uitgeput;
 • het rapport heeft bezorgd waaruit blijkt dat hij geen re-integratieplan opstelt omdat het technisch of objectief gezien onmogelijk is of omdat dat niet kan worden geëist omwille van behoorlijke gerechtvaardigde redenen;
 • het re-integratieplan waarmee de werknemer niet heeft ingestemd, bezorgt aan de PA/AG.
 
De werknemer kan geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid meer ontvangen.
De arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd wegens medische overmacht.
Op dat moment kan de werknemer uitkeringen aanvragen als volledig werkloze.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.