Feedback
ella
Zomerakkoord
 
De federale regering sloot in de nacht van dinsdag 26 juli een begrotingsakkoord.  In het akkoord staan ook een aantal maatregelen die van belang zijn voor werkgevers en werknemers.
 
Nog veel vragen
 
Het zogenaamde 'zomerakkoord' is slechts een politiek akkoord.  Het bevat enkel principiële, politieke beslissingen. De gedetailleerde technische uitwerking is voor later.  Daarom zijn er nog veel onbeantwoorde vragen.  Pas na de zomer, bij de omzetting van de beslissingen in wetgeving, zal de precieze impact duidelijk worden.
 
Overzicht
 
U vindt hier een overzicht van de beslissingen, met bijzondere aandacht voor de maatregelen die impact hebben op werkgevers en werknemers:
 
 • het systeem van de flexijobs, momenteel enkel mogelijk in de horeca, wordt uitgebreid.  Vanaf 1 januari 2018 moet het voor een werknemer met minstens een 4/5de job ook mogelijk worden om in de detailhandel (zelfstandige kleinhandel, bakkerijen, slagerijen, grote kleinhandelszaken, warenhuizen, …) bij te verdienen.  De flexijobs worden bovendien uitgebreid naar gepensioneerden. Wel opletten: er loopt nog een procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de huidige flexi-jobs.  Het wordt dus nog even afwachten of een uitbreiding zonder meer zal kunnen;
 
 • vanaf 2018 wordt het mogelijk om onbelast en vrij van sociale bijdragen 500 euro per maand (6.000 euro per jaar) bij te verdienen in het zogenaamde vrijetijdswerk en in specifieke functies in de non-profitsector.  Het betreft bijvoorbeeld sportcoaches en scheidsrechters, de dirigent van een lokale muziekgroep, naschoolse kinderopvang, inslapen bij mindervaliden, etc.   Het stelsel zou ook mogelijk moeten worden voor activiteiten van burger tot burger.  Beide systemen worden, net als de flexijobs, opengesteld voor werknemers met minstens een 4/5de job en gepensioneerden;
 
 • werkgevers zullen vanaf 2018 een 'fiscaalvriendelijke' winstpremie aan hun werknemers kunnen betalen.  De premie zal buiten de loonnorm vallen.  Hiertoe zal de overheid de wet van 22 mei 2001 betreffende de financiële participatie van de werknemers aanpassen.  Indien alle werknemers dezelfde premie krijgen, volstaat een communicatie naar het personeel.  Indien de werkgever de hoogte van de winstpremie wenst te differentiëren, is een cao of toetredingsakte nodig. De toegekende premie mag niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa.
 
 • er komt een soepeler regeling voor nacht- en zondagarbeid in de sector van de e-commerce.  Het wordt mogelijk een cao te sluiten met minstens één syndicale organisatie;
 
 • sectoren (onder meer de detailhandel) zullen vanaf 2018, na advies van het paritair comité, een uitzondering kunnen krijgen op het verbod op zondagwerk voor jonge werknemers (-18 jaar).  Jongeren zullen er met andere woorden vanaf 16 jaar ook op zondag als student kunnen werken; 
 
 • voor de bouwsector zal er vanaf 2018 een specifieke extra lastenverlaging komen.  Bovendien zal de regering het afwijkend stelsel van de opzegtermijnen in de bouwsector bekijken (en misschien afschaffen?);
 
 • de opzeggingstermijnen tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst wijzigen.  Hoewel er geen sprake is van een formele herinvoering van de proefperiode, betekent dit wel dat de opzeg in de eerste maanden van de arbeidsovereenkomst korter wordt:
 
Anciënniteit
<1maand
<2maand
<3maand
<4maand
<5maand
<6maand
huidig
2 weken
2
2
4
4
4
toekomst
1
1
1
3
4
5
 
 • bij vrijstelling van prestaties van werknemers van 55 jaar en ouder (een 'ING-scenario') komt er een patronale activeringsbijdrage.  De bijdrage zal variëren in functie van de leeftijd van de werknemer en zal lager zijn als de werkgever een opleiding voorziet;
 
 • voor werknemers met een opzeg van minstens 30 weken die een opzegvergoeding ontvangen, wordt momenteel de kost van het outplacement aangerekend op de opzegvergoeding à rato van 4 weken.  Deze bepaling zal niet meer gelden voor werknemers van wie de gezondheidstoestand definitief niet toelaat aan het outplacement deel te nemen;
   
 • vanaf 2018 zal de aanwerving van jonge werknemers (18 tot 21 jaar) goedkoper worden.  Het nettoloon blijft ongewijzigd, maar de loonkost van de werkgever daalt.  Dit zal ofwel via een verhoogde fiscale aftrekbaarheid ofwel via een RVA-premie gebeuren;
 
 • uitzendarbeid zal vanaf 2018 in alle private sectoren mogelijk worden.  Ook in de publieke sector wil de federale overheid interimwerk mogelijk maken;
 
 • aanwervingen in de openbare sector zullen voortaan hoofdzakelijk contractueel gebeuren.  Statutaire benoemingen worden beperkt tot zogenaamde gezagsfuncties;
 
 • vanaf 2019 wil de overheid een mogelijkheid van deeltijds pensioen creëren.  Daarbij zal een werknemer een deel van zijn pensioen kunnen opnemen en tegelijk kunnen blijven werken en bijkomende pensioenrechten opbouwen;
 
 • er is opnieuw sprake van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers: de mogelijkheid voor een werknemer om de werkgever te vragen bijdragen te storten in een aanvullend pensioen.  Die bijdragen worden van het loon van de werknemer ingehouden.  Het initiatiefrecht ligt bij de werknemer;
 
 • er komt meer bescherming tegen psycho-sociale risico's (stress, burn-out, …).  Enerzijds door de verplichte aanduiding van een burn-outcoach in ondernemingen met meer dan 100 werknemers.  Anderzijds via afspraken in het arbeidsreglement rond de mogelijkheid om te deconnecteren voor de werknemers buiten de arbeidstijd;
 
 • landingsbanen worden financieel gestimuleerd: er komt een compensatiepremie vrij van sociale bijdragen voor oudere werknemers die met loonverlies minder gaan werken of een lichtere functie opnemen.  De premie wordt door de werkgever of door een sectoraal fonds betaald;
 
 • ook de mystery calls zitten in het zomerakkoord. Met anonieme mystery calls kan de sociale inspectie controleren of een werkgever niet discrimineert bij de aanwerving van werknemers. Er zal wel toestemming van de arbeidsauditeur nodig zijn;
 
 • het begrip passende dienstbetrekking voor werkzoekenden wordt aangepast.  Er zal meer rekening worden gehouden met de beroepservaring van de werkzoekende;
 
 • de vennootschapsbelasting daalt de volgende jaren, en ze wordt ook hervormd (met bijvoorbeeld een minimumbelasting);
 
 • er is sprake van een uitbreiding van de fiscale vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek (R&D) naar bachelors;
 
 • naast een belasting op effectenrekening met minstens 500.000 euro, komt er een fiscale vrijstelling voor dividenden op aandelen;
 
 • de huidige fiscale vrijstelling voor individueel pensioensparen (derde pijler) wijzigt.
 
 
Nog niet van kracht
 
U merkt het: een heel pak maatregelen. Zoals al vermeld, is er nog veel werk aan de winkel om ze ook concreet te maken.  In de mate van het mogelijke hebben we een vooropgestelde timing vermeld.  De beslissingen moeten nog in wetteksten gegoten worden en ongetwijfeld zal er hier en daar geanimeerd overleg met de sociale partners zijn.
 
Op dat moment zullen ook de correcte timing en de verdere details van de beslissingen duidelijk worden.  Tot dan zijn deze maatregelen nog niet van toepassing! 
 
Bron:

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.