Feedback
ella
Situering
Werkgevers die in steunzones investeringen doen met het oog op jobcreatie kunnen, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, vrijgesteld worden om 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing (BV) door te storten aan de schatkist. De BV heeft betrekking op de bezoldiging van elke nieuw gecreëerde arbeidsplaats gekoppeld aan de investering. En dit gedurende 2 jaar na creatie van de nieuwe arbeidsplaats.
De extra tewerkstelling moet wel gedurende 3 jaar (KMO’s) of 5 jaar (andere ondernemingen) behouden blijven.
 
Uitbreiding Vlaamse steunzones
Het Vlaamse Gewest:
 
  • breidt de bestaande steunzone rond Genk en Turnhout verder uit;
  • voert een nieuwe steunzone in rond de regio Zaventem-Vilvoorde.
 
De afgebakende steunzones hebben een toepassingsgebied van 6 jaar en vangen aan voor : 
 
  • steunzone Genk en Turnhout : op 1 mei 2015 t.e.m. 30 april 2021.
  • steunzone Vilvoorde-Zaventem : op 1 december 2018 t.e.m. 30 november 2024.
 
Alle percelen van de steunzones Vilvoorde-Zaventem bevinden zich niet op de Europese regionalesteunkaart, terwijl voor de percelen van de steunzones Genk en Turnhout er zowel gebieden in als buiten de regionalesteunkaart vallen. Dit heeft gevolgen voor welke onderneming in aanmerking kan komen (Europese KMO of niet); welke sectoren en investeringen in aanmerking komen, termijn behoud van de nieuwe tewerkstelling, .... 
 
 
Gevolgen voor de werkgever
Voor een werkgever gelegen in steunzone die een investering plant, is het overwegen waard om gebruik te maken van deze maatregel. De steunzone is niet beperkt tot de vermelde steden en onmiddellijke buurgemeenten, maar bevinden zich in een straal van 40 km rond de getroffen gebieden.
 
De regeling is wel gekoppeld aan tal van voorwaarden en formaliteiten. In ieder geval kunnen onze consultants u met raad en daad bijstaan bij de analyse van de mogelijkheden in uw onderneming: taxconsulting@sdworx.com.
Bron:
Koninklijk besluit van 21 november 2018 tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, p. 91362.
Werkgevers die in steunzones investeringen doen met het oog op jobcreatie kunnen, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, vrijgesteld worden om 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing (BV) door te storten aan de schatkist. De BV heeft betrekking op de bezoldiging van elke nieuw gecreëerde arbeidsplaats gekoppeld aan de investering. En dit gedurende 2 jaar na creatie van de nieuwe arbeidsplaats.
De extra tewerkstelling moet wel gedurende 3 jaar (KMO’s) of 5 jaar (andere ondernemingen) behouden blijven.
 
De regeling maakt een onderscheid tussen KMO’s en andere ondernemingen. Dit onderscheid wijzigt niet.
 
Momenteel bestaan er :
  • 4 steunzones in Wallonië rond de steden Seraing, Sambreville, Charlerloi en Frameries  (binnen een straal van 40 kilometer rond de sites van Arcelor Mittal, Saint Goban Sekurit, Caterpillar en Doosan); en
  • 2 steunzones in Vlaanderen rond Genk en Turnhout.
De Gewesten krijgen de mogelijkheid om steunmaatregelen in de vorm van een vrijstelling doorstorting BV in te voeren voor gebieden of regio's die zwaar getroffen worden door collectieve ontslagen.
 
Enkel de nieuwe tewerkstelling gekoppeld aan investeringen in inrichtingen gelegen in de bij KB opgesomde steunzones komen in aanmerking. De plaats van de inrichting waar de investering plaatsvindt, is dus doorslaggevend of men kan genieten van de maatregel. Bovendien onderscheidt men in de afgebakende steunzones, percelen opgenomen op de Europese regionale steunkaart of niet. Dit heeft gevolgen voor de onderneming die de investering verricht.
 
De werkgevers behorende tot groep 1 (= Europese KMO) verrichten hun investering in een inrichting gelegen in een steunzone die is opgenomen in de A of B groep van het koninklijk besluit dat de door de gewesten voorgestelde steunzones vastlegt. De A groep bevat steunzones of delen van steunzones die binnen de steungebieden vallen die zijn opgenomen op de Europese regionale steunkaart. De B groep daarentegen bevat de steunzones of delen van steunzones die niet binnen de steungebieden vallen die zijn opgenomen op de regionale steunkaart.
 
De werkgevers behorende tot groep 2 verrichten hun investering in een inrichting gelegen in een steunzone die is opgenomen in de A groep van het koninklijk besluit.
 
Samengevat :
 
 
Groep 1
Groep 2
werkgever voldoet aan de Europese definitie KMO (*)
werkgever voldoet NIET aan de Europese defintie KMO
steunzones die zowel IN als BUITEN  steungebieden vallen die zijn opgenomen op de Europese regionale steunkaart
steunzones die ENKEL binnen de steungebieden vallen die zijn opgenomen op de regionale steunkaart
steunzones opgenomen in KB bijlage A en B
enkel steunzones opgenomen in KB bijlage A
 
(*) Een Europese KMO is een werkgever die in ten minste twee van de laatste drie afgesloten belastbare tijdperken voorafgaand aan het belastbaar tijdperk waarin het formulier inzake de toepassing van deze steunmaatregel geldig werd overgelegd, een jaargemiddelde van het personeelsbestand in dienst hebben van minder dan 250 personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten en waarvan:
  • de jaaromzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde het bedrag van 50 miljoen euro niet overschrijdt, of
  • het jaarlijkse balanstotaal het bedrag van 43 miljoen euro niet overschrijdt.
 
Indien de werkgever een vennootschap is, gelden voor de berekening de criteria zoals bepaald in art. 15 van het Wetboek van vennootschappen.
Indien de werkgever een verbonden vennootschap is, in de zin van  het Wetboek van vennootschappen, worden criteria op geconsolideerde basis berekend. Indien de werkgever een geassocieerde vennootschap is, worden ook deze vennootschappen mee in rekening gebracht.
De aanduiding van de steunzones gebeurt per bedrijventerrein, bedrijvencentrum, incubator of (onderdeel van) brownfieldproject en niet per stad of gemeente. Deze percelen bevinden zich in een straal van 40 km rond de vestiging(en) die werd(en) getroffen door een grootschalig collectief ontslag. Een ruim gebied dus en dus niet altijd de directe buurgemeente of -stad.
 
De steunzones Genk en Turnhout bevatten bijvoorbeeld percelen gelegen in Antwerpen inclusief de haven, Aarschot, Duffel, Sint-Truiden,.. De nieuwe steunzones zullen gebieden bevatten gelegen in Mechelen, Kontich, Kampenhout, Tisselt, Zellik,...
 
De afbakening gebeurt per perceel. En om de rechtszekerheid te bevorderen, wordt ervoor gekozen om voortaan te verwijzen naar de kadastrale perceelnummers van de in de zone opgenomen terreinen.
 
Om te weten of een bepaald bedrijventerrein zich in een steunzone bevindt, is het aan te raden niet de bijlagen van het BS te raadplegen, maar wel de webapplicatie Geopunt van het Vlaams Gewest www.geopunt.be, waar zowel aan de hand van een specifiek adres als perceelnummer kan worden opgezocht. 
Steunzone Genk en Turnhout
De steunzones rond Genk een Turnhout bestaan sinds 1 mei 2015. Initieel werden enkel bedrijventerreinen opgenomen op de lijst van steunzones. Sinds 1 mei 2017 werden de steunzones uitgebreid. Percelen die geen deel uitmaken van een bedrijventerrein, maar een (onderdeel) van brownfieldprojecten, incubatoren en bedrijvencentra worden toegevoegd. De lijst wordt opnieuw aangevuld met nieuwe percelen. 
 
Steunzone Zaventem-Vilvoorde
De regio Zaventem-Vilvoorde werd de voorbije jaren zwaar getroffen door collectieve ontslagen. In de periode van 2013-2016 vielen er 910 collectieve ontslagen. Het Vlaams Gewest voert daarom deze nieuwe steunzone in. Alle percelen van de steunzones Vilvoorde-Zaventem bevinden zich echter niet op de Europese regionale steunkaart (= Bijlage4B). Dit betekent dat ondernemingen die niet voldoen aan de Europese KMO definitie niet in aanmerking komen voor deze steunmaatregel in de regio Vilvoorde-Zaventem.
 
Duur steunzone
 
De afgebakende steunzones hebben een toepassingsgebied van 6 jaar en vangen aan voor 
 
° steunzone Genk en Turnhout : op 1 mei 2015 t.e.m. 30 april 2021.
° steunzone Vilvoorde-Zaventem : op 1 december 2018 t.e.m. 30 november 2024.
 
Let op ! 
Het formulier voor de aanvraag van de regeling moet gebeuren vóór de einddatum. De vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing kan na het aflopen van de termijn van de steunzone nog worden toegepast, voor zover het formulier tijdig werd overgelegd en mits alle andere voorwaarden zijn voldaan. 
 
Bijvoorbeeld 
De werkgevers die van plan zijn om te investeren, in een inrichting, gelegen in een steunzone Genk die een toepassingsperiode van zes jaar heeft en die op 1 mei 2015 aanvangt, kunnen ten laatste op 30 april 2021 het formulier inzake de toepassing van deze steunmaatregel overleggen.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.