Feedback
ella
Deze nieuwe, mogelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wil werkgevers ondersteunen die werden getroffen door een natuurramp.
 
Zij is ingegeven door de overstromingen van 2021 in Wallonië. Deze brachten immense schade teweeg aan bedrijven en particulieren.
 
Uiteraard kunnen alle gewesten in de toekomst gebruik maken van deze nieuwe vrijstelling.
 
Het gaat ruimer dan enkel overstromingen.
Ook aardbevingen, lawines, grondverschuivingen, overstromingen, tornado's, orkanen, vulkaanuitbarstingen of natuurbranden met een natuurlijke oorzaak komen in aanmerking.
 
De vrijstelling is wel afhankelijk van een erkenning en beperkt in de tijd. Het bedrag van de vrijstelling staat in verhouding tot de geleden schade van de werkgever.
 
De vrijstelling is mogelijk voor de natuurrampen die vanaf 1 juli 2021 hebben plaatsgevonden.
 
Gevolgen voor de werkgever
Deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing wil werkgevers getroffen door een natuurramp en in het bijzonder door de overstroming van juli 2021, ondersteunen.
 
Let op! Dit is nog maar een kader. De effectieve erkenning van de overstromingen van juli 2021 in het kader van deze regeling moet nog gebeuren voordat we effectief van start kunnen gaan.
Bron:
Wet van 26 december 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp, p. 6266
 
Deze nieuwe, mogelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is ingegeven door de overstromingen van 2021 in Wallonië (de Vesdervallei). Deze brachten immense schade teweeg aan bedrijven en particulieren.
 
Uiteraard kunnen alle gewesten in de toekomst gebruik maken van deze nieuwe vrijstelling.
 
Het gaat ruimer dan enkel overstromingen.
Ook aardbevingen, lawines, grondverschuivingen, overstromingen, tornado's, orkanen, vulkaanuitbarstingen of natuurbranden met een natuurlijke oorzaak kunnen komen in aanmerking.
 
Ongunstige weersomstandigheden zoals vorst, storm of hagel zijn uitgesloten.
 
De vrijstelling is niet automatisch van toepassing voor elke natuurramp die zich voordoet. De toepassing wordt afhankelijk gesteld van een beslissing van zowel de gewestelijke als federale overheid.
 
Het gewest moet zelf eerst een aantal stappen ondernemen. 
 
Zo moet het gewest:
 
 • de ramp in eerste instantie zelf formeel als natuurramp erkennen; en
 • tijdig, m.a.w. binnen de 24 maanden die volgt op de maand waarin de natuurramp zich voordoet, federale fiscale steun aanvragen bij de federale Minister van Financiën onder de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.
 
Bij akkoord, sluit het gewest en de federale overheid een samenwerkingsakkoord. Tot slot bekrachtigt een koninklijk besluit het geheel, waarbij men de natuurramp opneemt in de toepasselijke wetgeving.
Van zodra de natuurramp is erkend, kan de werkgever in aanmerking komen voor de vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing.
 
Hiertoe maakt de werkgever éénmalig een formulier over aan de fiscus. Dit moet  ten laatste in de 30e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden. Op basis van dit formulier wordt de schade en overheidssteun bepaald. De gewestelijke of door andere overheden verleende steun en de door de verzekeraars uitgekeerde vergoedingen tellen ook mee. De Europese staatssteunregelgeving beperkt de vergoeding voor geleden schade immers tot maximaal 100%. Zo vermijdt men dat teveel steun zou worden toegekend.
 
Beperking federale steun of vrijstelling
Om te garanderen dat de toegekende steun E.U conform blijft en ook om maat te houden op de door de federale overheid geleverde inspanningen mag het totale vrijgestelde bedrag aan doorstorting van bedrijfsvoorheffing niet hoger zijn dan 25% van het verschil tussen:
 
 • de kosten die voortvloeien uit de schade die een direct gevolg van de natuurramp; en
 • de steun en de vergoedingen die de onderneming heeft ontvangen vanwege het gewest, een andere overheid of een verzekeraar ter compensatie van deze schade.
 
Het gewest moet daarom ten laatste in de 36e maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden, een attest bezorgen aan de FOD Financiën.
Daarin moet ze de verschillende kosten, vergoedingen en steunbedragen specifiëren.
 
Formulier
Er zal een standaardformulier voorzien worden (nog niet beschikbaar).
 
In het formulier moet hij een aantal gegevens opnemen zoals:
 • het adres en perceelnummer van de inrichting of inrichtingen die getroffen zijn door de natuurramp;
 • het bedrag van de kosten die voortvloeien uit de schade die is ontstaan als een direct gevolg van de natuurramp; en
 • het eventuele bedrag van de steun door een overheid of verzekering toegekend ter compensatie van schade.
Na toetsing van de nodige gegevens bij het gewest door middel van het bovenvermeld attest, informeert de fiscus  de werkgever van de mogelijkheid deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toe te passen.
 
Hierbij zal verduidelijkt worden
 • welke bezoldigingen in aanmerking komen;
 • op welke wijze de steun vervolgens daadwerkelijk verkregen kan worden en
 • welke bewijzen de werkgever moet bijhouden om van de vrijstelling te kunnen genieten.
 
De fiscus heeft tot in de 41e  maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden, de tijd om de werkgever te informeren.
 
Zonder deze informatie kan de vrijstelling doorstorting BV niet berekend worden.
De werkgever heeft recht op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 30% op bezoldigingen:
 
 • voor werknemers (niet bedrijfsleiders) die effectief zijn tewerkgesteld in een inrichting die schade heeft geleden ten gevolge van de natuurramp. Hierbij is het dus van belang dat de werkgever bij de toepassing van de vrijstelling ten allen tijde de band tussen de inrichting en de door de werknemer uitgeoefende activiteiten kan aantonen
 • betaald of toegekend in de loop van een periode van 40 maanden die aanvangt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden.
 
De werkgever mag de vrijstelling niet toepassen op: 
 • het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen;
 • de beëindigingsvergoedingen;
 • vervangingsinkomsten;
 • aanvullend vrijwillige bedrijfsvoorheffing. Enkel de bedrijfsvoorheffing die reglementair minimaal verschuldigd is, komt in aanmerking.
 
De werkgever mag de vrijstelling niet cumuleren met een andere vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op dezelfde bezoldiging. Dit cumulverbod geldt niet voor de vrijstelling doorstorting BV voor overwerk en voor de zogenaamde IPA-korting.
 
De cumulatie van deze vrijstelling met de mogelijkheid tot achterwaartse verliesaftrek in de vennootschapsbelasting wordt eveneens beperkt. We gaan hier niet dieper op in.
De doorlooptijd vooraleer de werkgever effectief weet of hij de vrijstelling mag toepassen, is vrij lang. De vrijstelling kan dan ook niet berekend worden vanaf de aanvang (40 maanden na de maand waarin de natuurramp plaatsgrijpt).
 
De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zal retroactief moeten gebeuren.
 
Hierbij wordt  het onderscheid worden gemaakt tussen de vrijstellingen die
 • via de normale BV aangiften (eventueel retroactief) kunnen worden doorgevoerd en
 • via een bezwaarschrift zullen moeten worden aangevraagd rekening houdend met de normale verjaringstermijnen.
 
De brief van de fiscus zal verduidelijken op welke wijze de werkgever de vrijstelling moeten aanvragen.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.