Feedback
ella
Bij de begrotingsopmaak besliste de regering te besparen op de  
uitkeringen
bij tijdskrediet en themaverloven. Dit kwam al aan bod in een eerdere nieuwsbrief. Het was de bedoeling dat de nieuwe maatregelen zouden ingaan op 1 januari 2023. Deze datum is nu verschoven naar 1 februari 2023

Wat zal er veranderen aan het recht op uitkeringen?
 • De leeftijd voor het toekennen van uitkeringen bij voltijds tijdskrediet met motief zorg kind verlaagt van 8 naar 5 jaar;

 • De duurtijd van de uitkeringen bij tijdskrediet met motief zorg kind vermindert van 51 maanden naar 48 maanden. En dit ongeacht de opnamevorm (1/5de, 1/2de of voltijds);

 • De anciënniteitsvoorwaarde voor de opname van een tijdskrediet ‘motief zorg kind’ mét uitkeringen wordt opgetrokken van 24 naar 36 maanden. En dit ongeacht de opnamevorm (1/5de, 1/2de of voltijds).

  Oorspronkelijk was voorzien dat deze maatregel pas in werking zou treden op 1 januari 2024. Deze datum is nu verschoven naar 1 juni 2023.

 • De tewerkstellingsvoorwaarde voor uitkeringen bij gemotiveerd voltijds en halftijds tijdskrediet verstrengt:  
  • De werknemers die voltijds tijdskrediet mét een uitkering aanvragen moeten gedurende:
   • de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest; of
   • de 24 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag deeltijds tewerkgesteld zijn geweest.
  • De werknemers die halftijds tijdskrediet mét een uitkering aanvragen moeten gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest

Eerder was er nog sprake van om deeltijdse werknemers uit te sluiten van uitkeringen bij alle vormen van tijdskrediet. Nu kan wie deeltijds werkt, nog een voltijds tijdskrediet met uitkering opnemen.

Aan de tewerkstellingsvoorwaarde bij een landingsbaan wijzigt er niets.
 
 • De hogere uitkeringen omwille van anciënniteit of leeftijd worden afgeschaft. Meer bepaald gaat het om de hogere uitkering voor werknemers die:
  • een gemotiveerd voltijds of halftijds tijdskrediet opnemen en minstens 5 jaar door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de werkgever;
  • een themaverlof opnemen en de leeftijd van 50 jaar bereiken.
Aan de uitkering bij een landingsbaan wijzigt er niets.
 
Vanaf wanneer?

De nieuwe regels treden in werking op 1 februari 2023.
De  optrekking van de anciënniteitsvoorwaarde naar 36 maanden voor de opname van een tijdskrediet ‘motief zorg kind’ mét uitkeringen geldt pas vanaf 1 juni 2023.

Voor welke aanvragen?
 
De nieuwe regels gelden voor werknemers die een aanvraag bij de werkgever indienen vanaf 1 februari 2023. De vereiste anciënniteit van 36 maanden geldt pas voor aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 juni 2023.

Let op: slechts 48 maanden uitkeringen voor werknemers in lopend tijdskrediet met motief zorg kind

Ook werknemers in tijdskrediet met motief zorg kind aangevangen voor 1 februari 2023 zullen hun uitkeringen beperkt zien tot 48 maanden. Tenminste indien zij op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet met motief zorg kind hebben opgenomen.

Deze werknemers hebben dan wel het recht om hun tijdskrediet in te korten met het aantal maanden waarvoor zij geen recht op uitkeringen hebben. De werkgever mag dit niet weigeren.
De werknemers in een lopend tijdskrediet 'zorg kind' die op 1 februari 2023 wel al 30 maanden of meer tijdskrediet met zorg kind hebben opgenomen, kunnen in totaal wel nog tot maximaal 51 maanden met uitkering opnemen.

MERK OP!
Voor tijdskrediet moeten we een onderscheid maken tussen:
 • het recht op afwezigheid, dat geregeld wordt bij een cao (nr. 103) van de Nationale Arbeidsraad; en
 • het recht op uitkeringen, dat geregeld wordt bij een koninklijk besluit.
 
Deze wijzigingen gaan enkel over het recht op uitkeringen in het koninklijk besluit. Aan het recht op afwezigheid wijzigt voorlopig niets. Dat is een bevoegdheid van de sociale partners.
 
Opgelet!
De Ministerraad heeft deze aanpassingen in tweede lezing goedgekeurd, maar ze werden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We vinden het belangrijk u al te informeren.
Alle informatie in deze nieuwsbrief geldt dus onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.
 
Gevolgen voor de werkgever
Het is van belang dat de werkgever deze discrepantie tussen het recht op uitkeringen en recht op afwezigheid kent. Zo kan hij zijn werknemers goed informeren.

Werknemers zien hun rechten op uitkeringen bij tijdskrediet immers verder ingeperkt.
Bron:
Binnen de reglementering rond tijdskrediet moeten we een onderscheid maken tussen:
 • het recht op afwezigheid; en
 • het recht op uitkeringen.
Het recht op afwezigheid in het kader van tijdskrediet wordt sinds 1 september 2012 geregeld door de CAO nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad. Deze CAO voorziet in de mogelijkheid voor de werknemer om zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen of te verminderen gedurende een bepaalde periode.
 
Werknemers die dit tijdskrediet opnemen, ontvangen tijdens hun afwezigheid geen loon. Als compensatie krijgen zij een maandelijkse forfaitaire uitkering van de RVA. Het recht op deze uitkeringen wordt geregeld in een koninklijk besluit van 12 december 2001.
 
Bij de begrotingsopmaak 2023-2024 besliste de regering te besparen op de uitkeringen bij tijdskrediet en themaverloven.
 
Deze nieuwsbrief betreft dus enkel het recht op uitkeringen. Aan het recht op afwezigheid wijzigt voorlopig niets.
 
Doordat de cao en het KB dan niet meer op elkaar afgestemd zullen zijn, ontstaat er een discrepantie tussen het recht op uitkeringen en het recht op afwezigheid. Werknemers zullen in bepaalde situaties nog wel recht hebben op afwezigheid, maar daar staat dan geen uitkering meer tegenover. Geen recht op uitkeringen betekent dat deze periode ook niet gelijkgesteld wordt voor het pensioen.
Een werknemer heeft recht op gemotiveerd tijdskrediet om voor zijn/haar kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar.  De periode waarvoor de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties werd gevraagd of de periode waarvoor de verlenging werd gevraagd, moet aanvangen voor het tijdstip waarop het kind acht jaar wordt. En dit ongeacht de opnamevorm (1/2de, 1/5de of voltijds).
 
Let wel, indien de werknemer dit tijdskrediet opneemt onder de 1/2de of voltijdse vorm is vereist dat de sector of onderneming hierover een CAO heeft afgesloten. Zonder CAO kan dit tijdskrediet enkel opgenomen worden onder de vorm van een 1/5de vermindering.
 
Hieraan verandert voorlopig niets.
Tot vandaag heeft de werknemer voor deze periode ook recht op uitkeringen. Hier komt nu verandering in.
Om uitkeringen te ontvangen bij voltijds tijdskrediet met motief zorg kind moet de periode waarvoor de schorsing van de arbeidsprestaties werd gevraagd of de periode waarvoor de verlenging werd gevraagd, aanvangen vóór het tijdstip waarop het kind 5 jaar wordt.
 
Voor het halftijds en 1/5de tijdskrediet blijft de leeftijd vastgesteld op 8 jaar.
De duurtijd van de uitkeringen bij tijdskrediet met motief zorg kind wordt teruggebracht van 51 maanden naar 48 maanden. En dit ongeacht de opnamevorm (1/5de, 1/2de of voltijds).
De anciënniteitsvoorwaarde bij opname van een tijdskrediet 'motief zorg kind' mét uitkeringen wordt opgetrokken.
Om recht te hebben op het gemotiveerd tijdskrediet 'zorg kind' moet de werknemer gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest.

Werknemers die een gemotiveerd tijdskrediet nemen nadat zij hun recht op ouderschapsverlof hebben uitgeput voor al hun rechthebbende kinderen moeten deze voorwaarden niet vervullen. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk aansluiten op het ouderschapsverlof.
 
Hieraan verandert voorlopig niets.
Vandaag heeft een werknemer die aan voormelde voorwaarden voldeed ook recht op een uitkering bij dit tijdskrediet met motief zorg kind.

Hier komt nu verandering in. Voor een werknemer die het tijdskrediet wil opnemen voor de zorg van zijn kind mét uitkeringen brengt de regering voormelde anciënniteitsvoorwaarde op ten minste 36 maanden.
 
Wel blijft het zo dat werknemers die dit tijdskrediet nemen nadat zij hun recht op ouderschapsverlof hebben uitgeput voor al hun rechthebbende kinderen deze voorwaarde niet moeten vervullen. 
De regering verstrengt de tewerkstellingsvoorwaarde voor het recht op uitkeringen bij gemotiveerd voltijds en halftijds tijdskrediet.
Aan de tewerkstellingsvoorwaarde bij een landingsbaan verandert er niets.
Voltijds gemotiveerd tijdskrediet

De werknemer die een voltijds gemotiveerd tijdskrediet wil opnemen, kan dit doen ongeacht het arbeidsregime waarin hij tewerkgesteld is.   
 
Halftijds gemotiveerd tijdskrediet

De werknemer die een halftijds gemotiveerd tijdskrediet wil opnemen moet gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag minstens 3/4 van een voltijdse betrekking effectief tewerkgesteld zijn geweest. 

1/5de gemotiveerd tijdskrediet

Het recht op 1/5de gemotiveerd tijdskrediet is voorbehouden aan werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 dagen of meer. Bovendien moet de werknemer die zijn arbeidsprestaties wil verminderen met 1/5de gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest.   
Vandaag gelden dezelfde tewerkstellingsvoorwaarden voor het recht op uitkeringen.

Vanaf 1 februari 2023 verandert dit.

De tewerkstellingsvoorwaarde voor uitkeringen bij gemotiveerd voltijds en halftijds tijdskrediet verstrengt:  
 • De werknemers die voltijds tijdskrediet mét uitkering aanvragen moeten gedurende:
  • de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest; of
  • de 24 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag deeltijds tewerkgesteld zijn geweest.
 • De werknemers die halftijds tijdskrediet mét uitkering aanvragen moeten gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest
Dit geldt voor alle motieven van tijdskrediet.   
Uiteraard gelden de gelijkstellingen en neutralisaties uit cao nr. 103.
 
Aan de tewerkstellingsvoorwaarde bij een landingsbaan wijzigt er niets.
Momenteel is de uitkering hoger voor werknemers die:
 • een gemotiveerd voltijds of halftijds tijdskrediet opnemen en minstens 5 jaar door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de werkgever;
 • een deeltijds themaverlof opnemen en de leeftijd van 50 jaar bereiken.
 
Deze hogere uitkeringen omwille van anciënniteit of leeftijd worden afgeschaft.
 
Merk op! Aan de uitkering bij een landingsbaan wijzigt er niets.
Vanaf wanneer?

De nieuwe regels treden in werking op 1 februari 2023.
De optrekking van de anciënniteitsvoorwaarde naar 36 maanden voor de opname van een tijdskrediet ‘motief zorg kind’ mét uitkeringen treedt pas in werking op 1 juni 2023.
 
Voor welke aanvragen gelden de nieuwe regels?

De nieuwe regels gelden voor werknemers die een aanvraag bij de werkgever indienen vanaf 1 februari 2023. De vereiste anciënniteit van 36 maanden geldt pas voor aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 juni 2023.
Let op: slechts 48 maanden uitkeringen voor werknemers in lopend tijdskrediet met motief zorg kind
 
Ook werknemers in tijdskrediet met motief zorg kind aangevangen of aangevraagd  voor 1 februari 2023 zullen hun uitkeringen beperkt zien tot 48 maanden. Tenminste indien zij op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet met motief zorg kind hebben opgenomen.

Deze werknemers hebben dan wel het recht om hun tijdskrediet in te korten met het aantal maanden waarvoor zij geen recht op uitkeringen hebben. De werkgever mag dit niet weigeren.
De werknemers in een lopend tijdskrediet 'zorg kind' die op 1 februari 2023 wel al 30 maanden of meer tijdskrediet met zorg kind hebben opgenomen, kunnen in totaal wel nog tot maximaal 51 maanden met uitkering opnemen.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.