Feedback
ella
Specifieke regels over arbeidsduur voor de diamantnijverheid worden afgeschaft op vraag van de sociale partners in de sector. Alle werkgevers en werknemers uit het paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) vallen voortaan, wat de arbeidsduur betreft, onder de algemene regeling van de Arbeidswet van 16 maart 1971.
 
Ook het papieren aanwezigheidsregister dat nog werd gebruikt in de sector verdwijnt.
 
Specifieke arbeidsduurregels voor de diamantnijverheid
 
Een aparte wet bepaalde al sinds 1938 de arbeidsduurregels in de diamantnijverheid. De regels over arbeidsduur uit de Arbeidswet van 1971 waren daarom niet van toepassing in deze sector.
 
Zo legde de wet uit 1938 strikte vaste uurroosters vast voor werkgevers en werknemers uit de diamantnijverheid. Werken vóór 8u en na 16.30u was gelimiteerd. Er gold een verbod op zaterdag- en zondagsarbeid. Men kon in beperkte gevallen afwijken van de vastgelegde arbeidsduurgrenzen (8u/dag en 40u/week).
 
Zowel de werkgevers als de werknemers uit de sector vonden de regels te streng. De wet zou verouderd zijn en de concurrentiepositie van de Belgische diamantsector belemmeren in een geglobaliseerde economie. Daarom vroegen de sociale partners uit het PC 324 unaniem om de wet van 1938 op te heffen om gewoon onder de Arbeidswet van 16 maart 1971 te kunnen ressorteren.
 
De wetgever ging in op deze vraag.
 
Arbeidswet van toepassing
 
Vanaf 7 mei 2022 geldt de wet uit 1938 niet meer. Voortaan gelden de arbeidsduurregels uit de Arbeidswet van 1971 voor alle werkgevers en werknemers uit PC 324.
 
Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen:
 
  • werkgevers en werknemers uit de diamantnijverheid zijn voortaan niet meer gebonden door de beperkingen uit de wet van 1938;
  • werkgevers kunnen en moeten een beroep doen op de mogelijkheden die de Arbeidswet van 1971 biedt om ’s nachts of op zondag te laten werken. De Arbeidswet verbiedt zaterdagarbeid niet dus dat is voortaan ook toegelaten in de diamantnijverheid (tenzij de sector dat via cao zelf verhindert);
  • werkgevers die op basis van de wet uit 1938 de maximale arbeidsduurgrenzen overschrijden (9u/dag en 40u/week) kunnen deze overschrijdingen in principe niet meer toepassen, behalve als ze hiervoor een toelating vinden in de Arbeidswet.
 
Werkgevers uit de diamantnijverheid moeten nakijken of de uurroosters die ze gebruiken in overeenstemming zijn met de regels uit de Arbeidswet. Indien nodig moeten de roosters en het arbeidsreglement (dat melding moet maken van de uurroosters die de onderneming toepast) aangepast worden.
 
Opmerking: de sociale partners uit PC 324 bepaalden in het Protocolakkoord 2021-2022 dat de werkgevers, gelet op de opheffing van de wet van 1938, uiterlijk op 1 juli 2022 het arbeidsreglement moeten neerleggen bij het paritair comité.
 
Verplicht gebruik aanwezigheidsregister afgeschaft
 
De wetgever schafte ook het verplicht gebruik van papieren aanwezigheidsregisters in de diamantnijverheid af.
 
Werkgevers moesten hierop onder andere de identiteitsgegevens en de dagelijkse aanwezigheid van iedere werknemer registreren. Ook deze regels zijn voorbijgestreefd en het gebruik van het aanwezigheidsregister wordt afgeschaft.
 
Gevolgen voor de werkgever
Werkgevers uit de diamantnijverheid vallen vanaf 7 mei 2022 wat betreft de arbeidsduurregels onder het ruime wettelijke kader van de Arbeidswet van 16 maart 1971. De specifieke regels uit de wet van 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid zijn niet meer van toepassing.
 
Werkgevers die willen afwijken van de toepasselijke maximale dag- en weekgrenzen (9u/dag en 40u/week of lagere grenzen bepaald bij cao) of die hun werknemers ’s nachts of op zondag willen laten werken, moeten voortaan in de Arbeidswet kijken of deze tewerkstelling toegelaten is. Toelatingen op basis van de wet van 1938 zijn niet meer geldig.
 
Ook de toepasselijke uurroosters van de werknemers en het arbeidsreglement (dat melding moet maken van de uurroosters die de onderneming toepast) moeten desnoods aangepast worden.
 
Wil u hierbij graag juridische begeleiding, dan kan u contact opnemen met consulting@sdworx.com of KMOconsultancy@sdworx.com.
Bron:
Wet van 1 april 2022 tot opheffing van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek en tot opheffing van twee besluiten met betrekking tot het aanwezigheidsregister in de diamantnijverheid

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.