Feedback
ella
We geven een overzicht van de socialezekerheidsbijdragen die werkgevers uit de private sector betalen in 2023. 
 
De totale bijdragevoeten voor 2023 blijven in principe ongewijzigd ten opzichte van 2022
 
Let op!
De beloofde algemene korting op de werkgeversbijdragen voor het 1e en 2e kwartaal 2023 is niet verwerkt in onderstaand overzicht voor 2023.
 
Algemene korting 1e en 2e kwartaal 2023
Zoals al eerder besproken in onze nieuwsbrief van 20 november 2022, verleent d e federale regering aan werkgevers in de eerste twee kwartalen van 2023 een algemene tijdelijke korting op de werkgeversbijdragen (7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen).
 
Het is een steunmaatregel om de gestegen loonkost ingevolge de hoge inflatie tijdelijk te verminderen.
 
De vermindering van werkgeversbijdragen is ruim van toepassing voor werkgevers uit de private sector, de autonome overheidsbedrijven en werkgevers uit de publieke zorgsector.
Ondernemingen die banden hebben met belastingparadijzen zijn echter uitgesloten van deze steun.  
 
Uitstel van betaling
Voor het derde en vierde kwartaal 2023 is een uitstel van betaling mogelijk van een deel van de werkgeversbijdragen (ook 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen).  De betaling moet pas gebeuren in 2025.
 
Hiermee houden we uiteraard ook geen rekening in ons overzicht.
 
Opgelet!
De percentages FSO zijn nog niet bevestigd via koninklijk besluit.  De bespreking geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
De tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen in 2023 is een onderdeel van de programmawet die in voorbereiding is. De bespreking geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron:
NAR advies nr 2.341 van 20 december 2022.
Verschillende categorieën
In het overzicht moeten we een onderscheid maken tussen verschillende categorieën van tewerkstelling: categorie 1, 2 of 3 voor de berekening van de structurele vermindering.  De omvang van de werkgeversbijdragen is daaraan gekoppeld.
 
Opbouw werkgeversbijdragen
 
 1. De werkgever betaalt één globalebasisbijdrage. 
 
Voor de meeste werkgevers (categorie 1) bedraagt deze 25% sinds 1 januari 2018.
De basisbijdrage bestaat uit een vast basispercentage plus de loonmatigingsbijdrage
(= LM).  De concrete berekening: 25,00% = 19,88% + (4,27% + (0,0427 x 19,88).
 
Werkgevers uit de social-profit (categorie 2) en erkende beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven (= categorie 3) betalen een hogere basisbijdrage (zie verder).
 
 1. Bovenop de basisbijdrage betaalt de werkgever een aantal bijkomende algemene bijdragen die in principe elke werkgever verschuldigd is. 
 
De omvang van die extra bijdragen verschilt naargelang:
  • het statuut van de werknemer;
  • de grootte van de onderneming;
  • de aard van de activiteiten van de onderneming. 
 
 1. Daarnaast kan de werkgever ook nog sectorale bijdragen verschuldigd zijn.
 
De sector bepaalt de hoogte van deze bijdragen en de voordelen waarvoor ze bestemd zijn. De sectorale bijdragen komen niet aan bod in dit overzicht.
De bijdragen voor het Fonds voor sluiting van onderneming (FSO) - zowel de basisbijdrage FSO als de bijzonder bijdrage FSO - blijven in 2023 ongewijzigd ten opzichte van 2022
 
Basisbijdrage FSO
 
Werkgevers mét handels of industrieel doel
Voor ondernemingen met gemiddeld minstens 20 werknemers blijft de basisbijdrage FSO 0,12 %.   
Voor ondernemingen met gemiddeld minder dan 20 werknemers blijft de basisbijdrage FSO 0,07 %. 
 
Voor werkgevers zonder handels of industrieel doel  blijft de basisbijdrage 0,02% in 2023. 
 
De basisbijdrage FSO is bestemd om tussen te komen wanneer een werkgever zijn verplichtingen ten opzichte van zijn werknemers niet meer naleeft (bv. bij faillissement).
 
Bijzondere FSO-bijdrage
De bijzondere bijdrage FSO blijft 0,09 % in 2023. De bijzondere  bijdrage is bestemd voor tussenkomst in de vergoeding van bepaalde tijdelijke werkloosheidsdagen.
 
De bijzondere bijdrage FSO heeft een heel ruim toepassingsgebied. Alle werkgevers (zowel uit de openbare als de privé-sector) betalen deze bijdrage voor al hun werknemers onderworpen aan de werkloosheidsreglementering.
De bijdrage wordt niet geïnd voor werknemers voor wie slechts een bijzondere bijdrage verschuldigd is. Denk bijvoorbeeld aan studenten met een solidariteitsbijdrage.
 
Let op!
In de tabellen hieronder vermelden we de FSO-bijdragen met inbegrip van de loonmatigingsbijdrage die erop berekend wordt.
Categorie 1
Dit is de omvangrijkste categorie en bevat tewerkstellingen als arbeider én bediende in de ganse privésector, inbegrepen gezins- en bejaardenhulp.
Categorie 1 is een restcategorie die tewerkstellingen omvat die niet onder de andere specifieke categorieën 2 en 3 horen.
Ook de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg en het Paleis voor Schone Kunsten met een arbeidsovereenkomst horen hier thuis.
 
 Categorie 1
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
 
Basisbijdrage (inclusief LM)
 
 
25%
 
25%
Extra bijdragen
 
 
Jaarlijkse vakantie (kwartaalbijdrage)
5,57%
-
Asbestfonds
(in 1e, 2e en 3e kwartaal)
 
0,01%
 
0,01%
Arbeidsongevallen
(bijzondere bijdrage)
 
0,02%
 
0,02%
Tijdelijke WLH en anciënniteitstoeslag
0,10%
0,10%
Werkloosheid
(min. 10 WN's op 30 juni vorig jaar)
1,69%
(inclusief LM)
1,69%
(inclusief LM)
Fonds sluiting onderneming(FSO)
FSO basisbijdrage
 • mét handels of industrieel doel
 • < 20 werknemers
0,07%
(LM=0)
0,07%
(LM=0)
FSO basisbijdrage
 • mét handels of industrieel doel
 • 20 of meer werknemers
0,13%
(inclusief LM)
0,13%
(inclusief LM)
FSO bijzondere bijdrage (TW)
0,10%
(inclusief LM)
0,10%
(inclusief LM)
FSO basisbijdrag
 • zonder handels- of industrieel doel
 
0,02%
 
0,02%
 
LM = loonmatigingsbijdrage
 
Algemeen totaal categorie 1
met handels- of industrieel doel
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
< 10 werknemers
30,87%
25,30%
10 tot 19 werknemers
32,56%
26,99%
20 en meer werknemers
32,62%
27,05%
 
Opmerkingen
 • We vermelden de bijdragepercentages voor het Fonds sluiting ondernemingen voor 2023 onder voorbehoud van publicatie in BS.
 • Voor enkele specifieke sectoren en werknemerstypen gelden afwijkende percentages FSO. Deze vermelden we hier niet.
  Het gaat om havenarbeiders, varend personeel in de zeevisserij, uitzendkrachten en arbeiders in de diamantnijverheid en -handel.
 • De inning van de bijdrage voor het Asbestfonds (0,01%) gebeurt in principe enkel het 1ste en 2de kwartaal.  Een KB kan dit aanpassen.  Dit was het geval in 2022. Het is nog even afwachten voor 2023 (KB uiterlijk 31/12/2022).
 • Werkgevers uit het paritair comité voor gezins- en bejaardenhulp (PC 318) worden behandeld als behorend tot categorie 1.
 • De structurele vermindering en doelgroepverminderingen waarvan de werkgever eventueel kan genieten voor bepaalde werknemers zitten niet vervat in dit overzicht.
 • De werkgever betaalt voor arbeiders nog een extra jaarlijkse bijdrage van 10,27% voor vakantiegeld.
Categorie 2
Categorie 2 bevat tewerkstellingen bij een werkgever die aanspraak maakt op Sociale Maribel met uitzondering van:
 • gezins- en bejaardenhulp (categorie 1); en 
 • erkende beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven (categorie 3).
 
De basisbijdrage voor social profit-werkgevers (categorie 2) bedraagt 32,40%. Deze werd niet verlaagd ingevolge de taxshift.
(32,40% = 24,92% + (5,67% + (0,0567 x 24,92) + 0,40%))
 
Daarbovenop komen dezelfde extra bijdragen als bij categorie 1 die verschillen naargelang statuut, omvang en aard van de activiteiten.  
 
De werkgever is mogelijk ook nog bijkomende sectorale bijdragen verschuldigd.
De sectorale bijdragen komen niet aan bod in dit overzicht.
 
 Categorie 2
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
 
Basisbijdrage (inclusief LM)
 
 
32,40%
 
32,40%
Extra bijdragen
 
 
Jaarlijkse vakantie (kwartaalbijdrage)
5,57%
-
Asbestfonds
(in 1e, 2e en 3e kwartaal)
 
0,01%
 
0,01%
Arbeidsongevallen
(bijzondere bijdrage)
 
0,02%
 
0,02%
Tijdelijke WLH en anciënniteitstoeslag
0,10%
0,10%
Werkloosheid
(min. 10 WN's op 30 juni vorig jaar)
1,69%
(inclusief LM)
1,69%
(inclusief LM)
Fonds sluiting onderneming (FSO)
FSO basisbijdrage
 • ondernemingen mét handels- of industrieel doel
 • < 20 werknemers
0,07%
(LM=0)
0,07%
(LM=0)
FSO basisbijdrage
 • ondernemingen mét handels- of industrieel doel
 • 20 of meer werknemers
0,13%
(inclusief LM)
0,13%
(inclusief LM)
FSO bijzondere bijdrage (TW)
0,10%
(inclusief LM)
0,10%
(inclusief LM)
FSO basisbijdrage
ondernemingen zonder handels- of industrieel doel
 
0,02%
 
0,02%
 
LM = loonmatigingsbijdrage
 
Algemeen totaal - categorie 2
met handels- of industrieel doel
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
< 10 werknemers
38,27%
32,70%
10 tot 19 werknemers
39,96%
34,39%
20 en meer werknemers
40,02%
34,45%
 
Algemeen totaal - categorie 2
zonder handels- of industrieel doel
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
< 10 werknemers
38,22%
32,65%
10 en meer werknemers
39,91%
34,34%
 
Opmerkingen
 • We vermelden de bijdragepercentages voor het Fonds sluiting ondernemingen voor 2023 onder voorbehoud van publicatie in BS.
 • De inning van de bijdrage voor het Asbestfonds (0,01%) gebeurt in principe enkel het 1ste en 2de kwartaal.  Een KB kan dit aanpassen.  Dit was het geval in 2022. Het is nog even afwachten voor 2023 (KB uiterlijk 31/12/2022).
 • Werkgevers uit het paritair comité voor gezins- en bejaardenhulp (PC 318) worden behandeld als behorend tot categorie 1.
 • De structurele vermindering en doelgroepverminderingen waarvan de werkgever eventueel kan genieten voor bepaalde werknemers zitten niet vervat in dit overzicht.
 • De werkgever betaalt voor arbeiders nog een extra jaarlijkse bijdrage van 10,27% voor vakantiegeld.
Categorie 3
Categorie 3 bevat tewerkstellingen bij erkende beschutte werkplaatsen, maatwerkbedrijven (PC 327) (inclusief de voormalige sociale werkplaatsen in het Vlaams Gewest).
 
Voor de werkgevers in categorie 3 speelt een bijkomend onderscheid tussen werknemers mét en zonder loonmatiging.
 • valide werknemers mét loonmatiging
  De werkgeversbijdragen evolueerden zoals voor werknemers in categorie 1. Het basistarief voor hen bedraagt 25% vanaf 1 januari 2018. Voor deze groep werknemers geeft de tabel van categorie 1 een overzicht van de werkgeversbijdragen. 
 • mindervalide werknemers waarvoor de beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven geen loonmatiging verschuldigd zijn:
  De globale basisbijdrage bedraagt 19,88% vanaf 1 januari 2018. Onderstaande tabel geeft een totaalpercentage voor deze groep van werknemers.
 
 Categorie 3
mindervalide werknemers
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
 
Basisbijdrage
 
 
19,88%
 
19,88%
Extra bijdragen
 
 
Jaarlijkse vakantie (kwartaalbijdrage)
5,57%
-
Asbestfonds
(in 1e, 2e en 3e kwartaal)
 
0,01%
 
0,01%
Arbeidsongevallen
(bijzondere bijdrage)
 
0,02%
 
0,02%
Tijdelijke WLH en anciënniteitstoeslag
0,10%
0,10%
Werkloosheid
(min. 10 WN's op 30 juni vorig jaar)
1,60%
 
1,60%
 
Fonds sluiting onderneming (FSO)
FSO bijzondere bijdrage (TW)
0,09%
0,09%
 
FSO basisbijdrage
ondernemingen zonder handels- of industrieel doel
 
0,02%
 
0,02%
 
Algemeen totaal categorie 3
mindervalide werknemers
 • ondernemingen zonder handels- of industrieel doel
 • én werknemers zonder loonmatiging
Arbeiders
op brutoloon aan 108%
Bedienden
op brutoloon aan 100%
< 10 werknemers
25,69%
20,12%
10 of meer werknemers
27,29%
21,72%
 
Opmerkingen .
 • De inning van de bijdrage voor het Asbestfonds (0,01%) gebeurt in principe enkel het 1ste en 2de kwartaal.  Een KB kan dit aanpassen.  Dit was het geval in 2022. Het is nog even afwachten voor 2023 (KB uiterlijk 31/12/2022).
 • De structurele vermindering en doelgroepverminderingen waarvan de werkgever eventueel kan genieten voor bepaalde werknemers zitten niet vervat in dit overzicht.
 • De werkgever betaalt voor arbeiders nog een extra jaarlijkse bijdrage van 10,27% voor vakantiegeld.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.