Feedback
ella
Het wassende water heeft ook gevolgen op de werkvloer. In bepaalde gevallen geraken werknemers niet op het werk, in andere gevallen kan de werkgever geen werk verschaffen. Wat te doen?
 
1. GETROFFEN WERKNEMERS
 
1. 1 Meldingsplicht 
Een werknemer kan in het kader van de watersnood niet op het werk geraken omdat hij:
  • omsingeld of versperd is door het water; of 
  • de schade aan zijn woning wil beperken en indien nodig, opmeten.
 
De werknemer heeft er in deze gevallen alle belang bij om zijn werkgever zo vlug mogelijk te verwittigen. Zo niet is hij ongewettigd afwezig en heeft hij geen recht op loon.
 
1.2  Kwalificatie van de niet-gewerkte dag(en)
 
1.2.1. Onderbroken arbeidsdag
 
Er kunnen zich twee situaties voordoen:
  • de werknemer komt met vertraging of niet op de werkplaats aan;
  • de werknemer kan het werk niet voortzetten omwille van een oorzaak onafhankelijk van zijn wil.
 
De werknemer heeft in die situaties recht op een gewaarborgd dagloon.
 
Werknemers die de woning op vraag van de overheid niet mogen verlaten omwille van het slechte weer, kunnen zich hier in principe niet op beroepen. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden gaat het dan om een schorsing omwille van overmacht zonder recht op loon of om een verlof om dwingende redenen.
 
1.2.2. Verlof om dwingende redenen
 
De werknemer die getroffen is door een ernstige materiële beschadiging aan zijn bezittingen, zoals schade aan zijn woning, kan zich beroepen op een verlof om dwingende redenen.
 
Een dwingende reden is een gebeurtenis die:
  • niet te voorzien is;
  • los staat van het werk; en
  • de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist.
 
Ze geeft recht op afwezigheid voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst die tussenkomst onmogelijk maakt.
 
De werknemer mag afwezig blijven gedurende de tijd dat zijn tussenkomst vereist is. De maximumduur van de afwezigheid is echter beperkt tot 10 arbeidsdagen per kalenderjaar.
 
Voor een deeltijdse werknemer wordt de duur proportioneel herleid in verhouding tot zijn arbeidsregeling.
 
De werknemer heeft in deze situatie geen recht op gewaarborgd loon. Sommige sectorale CAO's voorzien wel een tussenkomst voor een aantal dagen.
 
De werknemer die geen materiële schade lijdt, maar door de watersnood helemaal niet op het werk geraakt, kan zich niet beroepen op deze schorsingsgrond.
 
1.2.3. Overmacht
 
De werknemers die niet op het werk raken om één van beide hogervermelde redenen, kunnen ook schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht inroepen.
 
Overmacht is een onvoorziene gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk onmogelijk maakt.
 
Deze schorsing geeft geen recht op loon.
 
De arbeidsovereenkomst wordt hierdoor enkel tijdelijk geschorst, maar niet beëindigd.
 
De wetgeving legt in dit verband geen maximumtermijnen op. Uiteraard kan hiervan enkel gebruik gemaakt worden voor zover de onmogelijkheid om te werken aanhoudt.
 
1.2.4. Extra vakantiedag ?
 
De werknemer kan extra vakantie of verlof zonder wedde vragen. Beide verloven kunnen enkel bij akkoord van de werkgever én de werknemer.
De werkgever kan de dagen van afwezigheid niet eenzijdig boeken als een vakantiedag of een dag verlof zonder wedde.
 
2. GETROFFEN WERKGEVERS
 
Niet alleen werknemers kunnen getroffen worden. 
 
Ook bepaalde ondernemingen zitten letterlijk met de voeten in het water. Hierdoor kunnen ze hun activiteiten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk niet meer verderzetten. 
 
Ook deze werkgevers kunnen zich beroepen op overmacht voor de werknemers die geen werkzaamheden meer kunnen uitvoeren.
 
De werkgevers kunnen zich in deze situatie eventueel wenden tot de RVA om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan te vragen voor deze werknemers.
Dit geldt voor zover de RVA de situatie van overmacht erkent. Dit gebeurt geval per geval.
 
Let op!
Verwar deze vorm van tijdelijke werkloosheid niet met technische of (gewone) economische werkloosheid. Beide zijn voorbehouden voor arbeiders, elk met hun eigen toepassingsgebied en modaliteiten. 
 
Opdat de werknemers kunnen genieten van een tijdelijke werkloosheidsuitkering, richt de werkgever individueel een mededeling aan het plaatselijk RVA-werkloosheidskantoor van de exploitatiezetel.
Dit kan schriftelijk of elektronisch.
De directeur van het plaatselijk werkloosheidsbureau zal op basis van de voormelde mededeling besluiten of aan de voorwaarden is voldaan.
 
Uiteraard valt het af te wachten wat de houding van de RVA zal zijn ten opzichte van de watersnood.
 
Gevolgen voor de werkgever
De waterellende kan een impact hebben op u als werkgever. Als de werknemer het werk niet kan verrichten en u als werkgever geen werk kan aanbieden, zijn er verschillende mogelijkheden voorzien voor u en uw werknemers.
Bron:
Diverse Media

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.