Feedback
ella
Op 1 januari 2022 hervormt het Waalse Gewest het APE-stelsel. APE staat voor 'Aides à la promotion de l'emploi' of steun voor de bevordering van de werkgelegenheid.
Het kent deze steun toe aan lokale besturen (gemeenten en OCMW's), maar ook aan een groot aantal vzw's en bepaalde openbare besturen in Wallonië, voor de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden.
 
Hervorming
 
Het Waalse Gewest vereenvoudigt het stelsel en maakt het transparanter.
 
Wallonië zal de huidige APE-jobs verder subsidiëren onder de vorm van een eenmalig forfaitair bedrag.
Het nieuwe forfait houdt rekening met het bedrag van de subsidies die in de voorgaande jaren werden toegekend.
Vanaf 2023 komt er een jaarlijkse indexering van dit forfait.
 
Sinds begin dit jaar schaft het Waalse Gewest ook de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers af die APE-werknemers tewerkstellen in Wallonië.
 
Tot slot wil Wallonië ook nieuwe jobs creëren in prioritaire sectoren. De Waalse Regering moet deze nog bepalen.
 
Besluit
 
Het besluit voor uitvoering van deze APE-hervorming is verschenen in het Staatsblad. Het wettelijke kader voor de invoering van de hervorming op 1 januari 2022 is nu volledig.
 
Gevolgen voor de werkgever
Met de hervorming van het APE-stelsel blijven de betrokken werkgevers subsidies ontvangen voor de tewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden. Ze krijgen deze subsidies echter niet meer in de vorm van punten, maar als een eenmalig forfaitair bedrag.
 
De betrokken werkgevers hebben geen recht meer op een vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen voor APE-werknemers tewerkgesteld in Wallonië.
 
De communicatie over de financiële steun gebeurt via de persoonlijke ruimte van de werkgever op de Forem-website.
Bron:
Waals besluit van 16 december 2021 tot uitvoering van het decreet van 10/06/2021 inzake het behoud van de arbeidsplaatsen gecreëerd in het kader van de steunverlening voor bevordering van de werkgelegenheid (APE) en het scheppen van banen die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften
De hervorming van de Waalse werkgelegenheidssteun (APE) kwam de afgelopen maanden meermaals ter sprake , maar zit nu eindelijk in de slotfase.
 
APE'ers worden hoofdzakelijk tewerkgesteld in crèches, scholen, ouderenhulp, diensten voor thuisverpleging, gemeenten en besturen, maar ook in de culturele en sportsector.
 
Momenteel maken ongeveer 4.000 werkgevers gebruik van het APE-stelsel voor zowat 65.000 arbeidsplaatsen.
Met de hervorming van het APE-stelsel wil de Waalse Regering:
 • de betrokken werkgevers garanderen dat ze de huidige APE-jobs kunnen behouden en dat deze gesubsidieerd blijven;
 • nieuwe jobs creëren in de prioritaire sectoren om een antwoord te bieden op een reeks maatschappelijke behoeften.
 
Het Waalse Gewest zal ook de reeds gecreëerde arbeidsplaatsen in het kader van de stelsels 'startbaanovereenkomst (SBO) – globale projecten' en 'tewerkstelling van jongeren in de non-profit sector' blijven subsidiëren.
Het betreft hier echter een eerder beperkt aantal werkgevers en respectievelijk 375 en 132 banen.
 
Voor de nieuwe jobs zal Wallonië budgetten toekennen in het kader van projectoproepen. Deze bepalen volgende factoren:
 • de prioritaire maatschappelijke behoeften;
 • de toelatings- en ontvankelijkheidscriteria;
 • het bedrag dat aan de projectoproep toegekend is; en
 • het bedrag van de subsidie per voltijds equivalent (VTE).
 
Een werkgever die een positieve beslissing krijgt over een nieuw te subsidiëren tewerkstelling, heeft zes maanden om over te gaan tot de aanwerving.
Net zoals de huidige werkgevers moet hij, om de subsidie te behouden, het tewerkstellingsvolume binnen zijn onderneming handhaven en de verplichting tot het betalen van de kosten naleven (zie punt 6 hierna).
De hervorming is ook bedoeld om het de betrokken werkgevers gemakkelijker te maken.
 
Het Waalse Gewest stapt daarom af van een subsidiëring in punten, ook voor de bestaande APE-jobs.
 
Wallonië schakelt over op een systeem van eenmalige forfaitaire subsidies.
 
Tot u toe geniet de werkgever een dubbele subsidie, zijnde:
 • een forfaitair bedrag op basis van punten; en
 • een bijna volledige vermindering van de patronale RSZ-bijdragen.
 
Wallonië schaft dus ook de vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen af.
 
Het Waals Gewest maakt echter een uitzondering voor APE-werknemers tewerkgesteld door een Brusselse vestigingseenheid van de Waalse onderneming.
Voor deze werknemers blijft de Waalse werkgever in aanmerking komen voor een verlaging van de RSZ-bijdragen die ten laste genomen worden door het Brusselse Gewest.
 
De nieuwe subsidie houdt ook rekening met de subsidies die al werden toegekend in het kader van de SBO en van de tewerkstelling van jongeren in de non-profit sector.
Het Forem betaalt de subsidie vooraf in vier driemaandelijkse schijven. De betaling gebeurt ten laatste op de 25e dag van de eerste maand van elk kwartaal. 
 
Het Forem gebruikt voor alle werkgevers dezelfde formule om de toegekende forfaitaire subsidie te berekenen. Het is de bedoeling dat de huidige werkgever een subsidie blijft genieten die zo dicht mogelijk aanleunt bij die van vóór de hervorming. 
 
De formule houdt rekening met de volgende variabelen:
 • eerder toegekende punten;
 • ingezette werknemers (VTE's); en 
 • tewerkstellings- en subsidiepercentage.
 
Zoals hierboven vermeld, zal de projectoproep het subsidiebedrag per VTE vastleggen voor de nieuw gecreëerde APE-jobs.
De aangeworven werknemers moeten altijd niet-werkende werkzoekenden zijn en in principe als dusdanig ingeschreven zijn bij het Forem.  
 
De onvrijwillig deeltijdse werknemer wordt gelijkgesteld met een niet-werkende werkzoekende.
 
De gelijkstelling geldt ook voor werkzoekenden die bij het Forem zijn ingeschreven en werken in de volgende stelsels:
 • artikel 60§7 en 61 van de OCMW-wet;
 • dienstencheques;
 • PWA; en
 • SINE.
 
Om te checken of de aangeworven persoon aan de voorwaarden voldoet, kan de werkgever de tool in zijn persoonlijke ruimte op de Forem-website raadplegen.
Hij kan deze openen op de Forem-website via de rubriek 'Connexion' rechts bovenaan op de homepagina,
Voor elke huidige APE-werkgever op wie de hervorming betrekking heeft, neemt de FOREM een nieuwe toekenningsbeslissing.
 
De beslissing vermeldt volgende elementen:
 • het bedrag van de subsidie die die de werkgever zal krijgen;
 • het na te leven globale tewerkstellingsvolume; en
 • het minimumaantal voltijdse equivalenten (VTE) waarvoor de subsidie wordt toegekend.
  Het Forem stelt hiervoor een lijst op van gesubsidieerde werknemers. De werkgever zal wel over de mogelijkheid beschikken om die lijst te wijzigen als er ondertussen personeelsverloop is.
 
Het Forem maakt zijn toekenningsbeslissing bekend op haar website in de persoonlijke ruimte van de werkgever.
Zoals nu al het geval is, zal de werkgever het globale tewerkstellingsvolume moeten handhaven.
 
Het globale tewerkstellingsvolume komt overeen met het gemiddelde aantal werknemers, berekend in voltijdse equivalenten (VTE), dat de werkgever per jaar tewerkstelt.
 
De werkgever zal ook het aantal VTE's waarvoor de subsidie wordt toegekend, moeten behouden.
 
Tot slot moet de kost voor de tewerkstelling van APE-werknemers hoger zijn dan het bedrag van de forfaitaire subsidie.
 
Voor de kostenraming, houdt men rekening met de volgende gegevens:
 • het brutoloon van de werknemer;
 • het vakantiegeld;
 • de eindejaarspremie,;
 • de patronale socialezekerheidsbijdragen;
 • de vervoerkosten voor woon-werkverkeer;
 • de kosten voor het sociaal secretariaat;
 • de arbeidsgeneeskundige kosten; en
 • het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques.
 
Het Forem zal jaarlijks een controle uitvoeren op de naleving van die verplichtingen. Dit gebeurt op basis van de gegevens die beschikbaar zijn via de multifunctionele aangifte (DmfA) op 30 juni van het volgende jaar.
De werkgever heeft wel nog de mogelijkheid om bijkomende informatie te verstrekken aan het Forem als bepaalde gegevens niet bij hem gekend zijn.
 
Het Forem informeert de werkgever eind oktober over het resultaat van zijn controle.
 
Het Forem voert zijn controle dus uit in jaar N+1. Als niet aan de voorwaarden is voldaan, deelt het de werkgever mee welk bedrag er te veel gestort werd. De terugvordering gebeurt in jaar N+2.
De bedragen die de werkgever ten onrechte ontvangen heeft, komen dus in mindering van het forfait dat in dat jaar aan de werkgever moet worden toegekend.
Het Waalse Gewest verlengt de APE-subsidie met zes maanden (dus tot 31 juli 2022) voor de Waalse gemeenten die in juli l2021 werden getroffen door overstromingen.
 
Dankzij deze steun kunnen de gemeenten meer personeel tewerkstellen om het hoofd te bieden aan het extra werk dat door het noodweer ontstaan is.
 
Het nieuwe besluit vermeldt, per gemeente, het bedrag van de toegekende subsidie voor de eerste zes maanden van het jaar.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.