Feedback
ella
Begin 2022 kondigde de minister van volksgezondheid Vandenbroucke de invoering aan van een nieuw soort premies voor gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) of beroepstitel (BBT) werkzaam in ziekenhuizen of in de thuisverpleging
 
Het Koninklijk Besluit tot invoering van dit 'specialisatiecomplement' is nu in het Staatsblad verschenen.
 
Concreet krijgen verpleegkundigen 2.500 EUR bruto extra per jaar voor een beroepstitel en 830 Euro voor een beroepsbekwaamheid.
 
Deze premie wordt met terugwerkende kracht toegekend vanaf januari 2022
 
Gevolgen voor de werkgever
Wat betreft de sector ziekenhuizen volgt nog een FAQ die de FOD volksgezondheid tegen het einde van de zomer zal publiceren. Van zodra deze FAQ beschikbaar is, communiceren wij welke acties u als werkgever concreet moet ondernemen.
Bron:
Koninklijk besluit van 17 juli 2022 tot invoering van een specialisatiecomplement en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties en het koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden
Begin 2022 kondigde de minister van volksgezondheid de invoering aan van een nieuw soort premies voor verpleegkundigen met een specialisatie.
 
Deze vervangen de premies voor Bijzondere Beroepsbekwaamheid (BBK) of Beroepstitel (BBT) die waren ingekanteld in de IFIC-lonen.
Voorwaarde die voor iedereen geldt, is dat zij betaald worden volgens de IFIC-barema’s.
 
De nieuwe specialisatiecomplementen zijn dus niet cumuleerbaar met de oude loonbarema’s, noch met de oude BBT/BBK-premies.
Wat de ziekenhuizen betreft, komen volgende groepen in aanmerking:
 
De erkende verpleegkundigen die beschikken over een beroepsbekwaamheid of -titel, zoals bepaald in de bij ministerieel besluit vastgelegde erkenningscriteria en opgenomen in de lijst vermeld in het KB van 27 september 2006, voor zover ze tewerk gesteld zijn in een erkende dienst, functie of zorgprogramma die deze specialisatie voorziet. Dit is dezelfde groep die vóór de invoering van IFIC in aanmerking kwam voor de BBT/BBK-premies.
 
Volgende groepen zijn toegevoegd :
 
1° De titel peri-operatieve zorgen, als effectief tewerk gesteld in de peri-operatieve consultatie, in  het operatiekwartier, de ontwaakkamer, de ambulante chirurgie of in een hoog gespecialiseerde dienst voor invasieve, diagnostische en therapeutische ingrepen van een ziekenhuis.
 
2° Verpleegkundigen effectief tewerkgesteld in de diensten neuro-psychiatrie gericht op observatie en behandeling van kinderen (index K) en die beschikken over een BBT pediatrie-neonatologie of BBT/BBK geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.
 
3° Verpleegkundigen die effectief tewerkgesteld zijn in de diensten intensieve zorgverlening van psychiatrische patiënten (index IB) en die beschikken over een BBT geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie of BBK geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.
In de sector thuisverpleging maken volgende verpleegkundigen aanspraak op het functiecomplement:
 
verpleegkundigen die gemachtigd zijn zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen of die gemachtigd zijn houder te zijn van een beroepstitel, zoals bepaald in de ministeriële besluiten die de erkenningscriteria vastleggen van de kwalificaties, vermeld in het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en voor zover deze verpleegkundigen gedurende het jaar waarop het specialisatiecomplement betrekking heeft, afdoende geattesteerde verstrekkingen verlenen, vermeld in artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Een verpleegkundige met een beroepstitel, ontvangt een specialisatiecomplement van 2500 euro bruto per jaar.
 
Een houder van een beroepsbekwaamheid, krijgt 833 euro bruto per jaar.
 
Wat de ziekenhuizen betreft, wordt de premie door de werkgever uitbetaald pro rata de arbeidsduurregeling en het aantal gewerkte of gelijkgestelde maanden tijdens de referentieperiode van 1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.
 
Voor de thuisverpleging geldt een andere pro rata regeling: de premie wordt door het RIZIV betaald pro rata het aantal en de aard van de verstrekkingen, uitgevoerd en geattesteerd aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) tijdens de referentieperiode.
 
Specifiek voor 2022, hanteert men een afwijkende referentieperiode van 1 januari tot 31 augustus 2022 (8/12e).
 
Verpleegkundigen die overstappen naar het IFIC-barema, hebben nog recht op de betaling van de oude BBT/BBK-premie pro rata het aantal gewerkte of gelijkgestelde maanden van de lopende referentieperiode dat ze nog niet effectief werden betaald volgens het IFIC-barema. Voor de overige maanden van deze referentieperiode, waarin ze dus wel volgens het IFIC-barema werden betaald, ontvangen ze het van toepassing zijnde specialisatiecomplement. De proratisering gebeurt in volledige maanden.
 
Dit betekent dat wie reeds volgens de IFIC-barema’s betaald werd én houder is van een BBT of BBK, automatisch recht heeft op het specialisatiecomplement, retroactief vanaf 1 januari 2022. Wie tijdens de lopende referteperiode effectief de overstap naar IFIC maakte, bijvoorbeeld omwille van het feit dat het IFIC-loon dat in de loop van deze referentieperiode het oude loon overschrijdt, krijgt een pro rata berekening per volledige maand.
De verpleegkundige met een BBT/BBK-premie waarvan het recht op het IFIC-barema nog niet geopend  werd, zal naar aanleiding van dit KB eenmalig een tweede keer de keuze krijgen om al dan niet over te stappen naar de IFIC-barema’s.
 
Deze keuze vindt dan plaats na het einde van de huidige referentieperiode en zal ingaan vanaf de volgende referentieperiode (1 september 2022 tot 31 augustus 2023), zowel voor het specialisatiecomplement als voor het IFIC-loon.
 
Deze keuze gebeurt op dezelfde wijze als de eerste keuze in het kader van de invoering van IFIC.
 
De vzw Ific zal hiertoe tegen 19 augustus een aangepaste tool ter beschikking stellen van de sector.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.