Feedback
ella
De regering diende op 14 september 2021 het wetsontwerp inzake fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit in de Kamer in.
 
Een belangrijke pijler daarvan is de versnelde vergroening en elektrificatie van het bedrijfswagenpark. Hoe men dit concreet vorm wil geven, komt aan bod in een andere nieuwsbrief van 17 september 2021.
 
Om elektrisch te rijden, moeten er echter ook voldoende laadfaciliteiten beschikbaar zijn. Niet alleen onderweg, maar ook thuis en op het werk.
 
De regering wil daarom de installatie van nieuwe laadstations voor elektrische wagens aanmoedigen door middel van:
 • een belastingvermindering voor de installatie van een laadstation thuis; en
 • een verhoogde kostenaftrek voor bedrijven voor afschrijvingen van nieuwe laadstations die publiek toegankelijk zijn.
   
De laadstations moeten intelligent zijn. Een energiebeheerssysteem zal de laadtijd en het laadvermogen moeten kunnen sturen.
 
Deze maatregelen zullen betrekking hebben op investeringen die particulieren en bedrijven doen in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024.
 
De bijhorende bepalingen treden in werking vanaf 1 september 2021.
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen. Deze bespreking geldt ook onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Gevolgen voor de werkgever
Ondernemingen en particulieren die in de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2024 investeren in de plaatsing van nieuwe, intelligente laadstations voor elektrische wagens, worden hiervoor fiscaal beloond.
 
Mits aan de nodige voorwaarden voldaan is, genieten zij respectievelijk van een verhoogde kostenaftrek en een belastingvermindering.
 
Hoe sneller men de investering doet, hoe groter het voordeel. Het verdient echter aanbeveling om de publicatie van de wetgeving in het Staatsblad af te wachten vooraleer hiermee effectief van start te gaan.  
Bron:
Wetsontwerp van 14 september 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, DOC 55 2170/001
Elektrisch rijden kan maar wanneer er voldoende laadfaciliteiten beschikbaar zijn. Niet alleen onderweg, maar ook thuis en op het werk.
 
De regering wil daarom de installatie van nieuwe laadstations aanmoedigen, door middel van:
 • een belastingvermindering voor de installatie van een laadstation thuis; en
 • een verhoogde kostenaftrek voor de installatie van publiek toegankelijke laadstations door bedrijven.
 
Deze maatregel zal betrekking hebben op investeringen die particulieren en bedrijven doen in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024.
De regering wil ondernemingen stimuleren om nieuwe laadstations voor elektrische wagens te installeren die voor het publiek toegankelijk zijn.
 
Denk bijvoorbeeld aan laadstations op vrij toegankelijke parkeerterreinen van winkelcentra, supermarkten, baanwinkels en kantoren, waar iedereen zijn elektrische (of hybride) wagen kan opladen.  
Een laadstation is publiek toegankelijk wanneer:
 
 • het ten minste tijdens de gangbare openingsuren of sluitingstijden vrij toegankelijk is voor elke derde met een elektrische wagen, zonder voorafgaande afspraak of bestelling.
  Laadstations die enkel beschikbaar zijn voor het personeel en de bezoekers van het betrokken bedrijf, komen niet in aanmerking voor de verhoogde kostenaftrek.  
 • gebruikers zowel de locatie als de beschikbaarheid kunnen controleren.
  Daartoe zal de onderneming het laadstation tijdig moeten aanmelden bij de FOD Financiën. 
  Daarbij geeft de belastingplichtige aan de FOD Financiën de toestemming om het laadstation te laten vermelden op de webstek van het Europese observatorium voor alternatieve brandstoffen (eafo.org). 
 
Er volgt nog een koninklijk besluit dat bepaalt:
 • binnen welke termijn de belastingplichtige het laadstation moet aanmelden bij de FOD;
 • onder welke vorm de aanmelding moet gebeuren; en
 • welke gegevens men moet meedelen;
 • hoe de belastingplichtige toestemming kan verlenen voor de aanmelding op eafo.org.
Het nieuw geïnstalleerde laadstation moet intelligent zijn.
 
Dat vereist een energiebeheerssysteem dat de laadtijd en het laadvermogen kan sturen.
 
Vanaf 2023 is het niet meer toegelaten dat het intelligente laadstation enkel koppelbaar is met een energiebeheerssysteem van dezelfde leverancier.
 
De koppeling van beide moet van dan af mogelijk zijn, ongeacht het merk of de ontwikkelaar van dat beheerssysteem.
Welke kosten?
 
Het voordeel bestaat uit een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van publiek toegankelijke laadstations, die de onderneming in nieuwe staat verkreeg of tot stand bracht.
 
De bijkomende kosten die de onderneming samen met het laadstation afschrijft, maken deel uit van de aanschaffingswaarde.
Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor bekabelingswerken of met betrekking tot een elektriciteitscabine die nodig is voor de werking van de laadstations.
 
Welke aftrek?
 
De aftrek bedraagt:
 • 200 % voor de afschrijvingen met betrekking tot investeringen gedaan in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022; en 
 • 150 % voor de afschrijvingen met betrekking tot investeringen gedaan in de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024.
 
Vanaf wanneer toepassen?
 
De onderneming mag de verhoogde aftrek pas toepassen vanaf het aanslagjaar, verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation effectief publiek toegankelijk is.
Het laadstation moet operationeel zijn en aangemeld bij de FOD Financiën.
 
Opmerking
De belastingplichtige mag al starten met de afschrijving in de loop van de verwerving of de totstandbrenging. Hierop zal het traditionele tarief van toepassing zijn.
Dit bedraagt momenteel 100% en daalt naar 75% voor laadstations die de onderneming aanschaft vanaf 2030.
 
Hij mag het verhoogde tarief dan toepassen vanaf het moment dat het laadstation aan alle voorwaarden voldoet.
De verhoogde aftrek voor publiek toegankelijke laadstations geldt zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting.
 
Hij is ook van toepassing in de belasting van niet-inwoners - vennootschappen.
De regering wil het thuisladen maximaal stimuleren.
 
Daartoe voorziet men een specifieke belastingvermindering, gekoppeld aan de aankoop en installatie van een thuislaadstation.
 
Uitgaven met betrekking tot een laadkabel waarmee men de wagen via een normaal stopcontact kan opladen, worden uitdrukkelijk niet bedoeld.
Het bedrag van de uitgaven waarvoor men de belastingvermindering zal kunnen genieten, is beperkt tot 1.500 EUR per laadstation en per belastingplichtige.
Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.
 
De belastingvermindering is eenmalig. De belastingplichtige kan hiervan slechts voor één belastbaar tijdperk genieten.
Het tarief van de belastingvermindering evolueert volgens de periode waarin men de uitgaven doet.
 
De belastingvermindering bedraagt:
 • 45% voor uitgaven werkelijk gedaan in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022;
 • 30% voor de uitgaven werkelijk gedaan in 2023;
 • 15% voor de uitgaven werkelijk gedaan in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024.
Woonplaats
 
Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet het laadstation geplaatst zijn op het adres van de woonplaats van de belastingplichtige.
Het moet gaan om de (fiscale) woonplaats op 1 januari van het aanslagjaar waarvoor hij de belastingvermindering vraagt en dus niet noodzakelijk op het tijdstip van de plaatsing of de betaling van het laadstation.
 
Belastingplichtigen die een laadstation laten plaatsen in een nieuwbouwwoning of een nieuw gerenoveerde woning, kunnen dus ook in aanmerking komen voor de belastingvermindering.
 
Eigenaar of huurder
 
De belastingplichtige moet geen eigenaar of vruchtgebruiker zijn van de woning waar hij het laadstation plaatst.
 
Ook een huurder kan dus in aanmerking komen voor de belastingvermindering, wanneer hij zelf een laadstation plaatst in/bij zijn huurwoning.
 
Binnen of buiten
 
De plaatsing van het laadstation kan zowel binnenin de woning gebeuren als aan de buitengevel of op een parkeerplaats buiten.
 
Ook de uitgaven voor een laadstation in een garage die niet aansluit bij de woning, kunnen in aanmerking komen.
 
De garage moet dan door haar onmiddellijk nut als één geheel te beschouwen zijn met de woning. Bovendien moet de belastingplichtige er gebruiksrechten op hebben als eigenaar, vruchtgebruiker of huurder.
 
Denk hier bijvoorbeeld aan een ondergrondse parkeergarage van een appartementsgebouw waar de belastingplichtige een autostaanplaats heeft.
Het laadstation:
 • moet een intelligent laadstation zijn (zie hierboven onder 1.2.).
  Daarbij stuurt software de laadtijd, het laadvermogen of de hoeveelheid te laden elektriciteit;
 • mag enkel gebruik maken van groene stroom.

  De stroom voor het laadstation wordt:
  • geleverd op basis van een 100% groene stroom-contract.
   De stroomleverancier verbindt er zich toe uitsluitend stroom te leveren, geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen; of
  • ter plaatse opgewekt door eigen hernieuwbare energie (of een mix van beide).
  Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn op 1 januari van het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk waarin de uitgaven zijn gedaan.
   
De installatie moet goedgekeurd zijn door een erkend keuringsmechanisme.
Het betreft de uitgaven voor de aankoop van een laadstation in nieuwe staat.
 
De uitgaven omvatten verplicht ook uitgaven voor de plaatsing van het laadstation.

Een laadstation dat de belastingplichtige zelf plaatst, komt dus niet in aanmerking voor de belastingvermindering.
 
Komen ook in aanmerking:
 • uitgaven voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie van één naar drie fasen in het kader van de installatie van een laadstation; en
 • de kosten voor de verplichte keuring van de installatie door een erkend keuringsorganisme.
De belastingvermindering is niet van toepassing op uitgaven die:
 • de betrokken belastingplichtige in aanmerking nam als werkelijke beroepskosten;
 • de werkgever van de belastingplichtige (of de rechtspersoon waarvan de belastingplichtige bedrijfsleider is) terugbetaalde als kostenvergoeding.
 
Bovendien mag de belastingplichtige de belastingvermindering niet al gevraagd hebben voor een vorig belastbaar tijdperk.
De belastingplichtige die de belastingvermindering aanvraagt, moet een aantal documenten ter beschikking houden van de administratie.
 
Meer bepaald:
 • de facturen voor de uitgaven;
 • het bewijs van de betaling van deze uitgaven;
 • het bewijs dat het om een intelligent laadstation gaat dat uitsluitend groene stroom gebruikt; en
 • het keuringsattest.
 
De factuur voor de plaatsing van het laadstation moet het adres vermelden waarop het laadstation is geplaatst,
Deze belastingvermindering geldt in de personenbelasting.
 
Ze geldt ook voor wie valt onder het stelsel 'belasting niet-inwoners - natuurlijk persoon'. Hiertoe is wel vereist dat 75% van het wereldwijd beroepsinkomen in België belast wordt.
De bepalingen met betrekking tot de verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen en de belastingvermindering voor particulieren treden vanaf 1 september 2021 in werking.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.