Feedback
ella
De berekeningsregels en groottecriteria om te beoordelen of een vennootschap groot, klein of micro is, wijzigen niet door het nieuw wetboek voor vennootschappen.
 
Ook rechten en verplichtingen op HR-vlak die zijn gekoppeld aan deze criteria blijven ongewijzigd.
 
De definitie of criteria ‘kleine (KMO) en/of micro vennootschap’ heeft gevolgen voor de HR-praktijk, voornamelijk op 3 vlakken :
 
  • verschillende vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing verwijzen naar deze definitie;
  • de informatie die wordt meegedeeld aan de ondernemingsraad van kleine vennootschappen;
  • de openbaarmakingsplicht van de sociale balans bij de Nationale Bank van België.
 
We herhalen de voornaamste principes van deze rechten en plichten.
 
Opgelet!
De wet is gestemd in de Kamer. We wachten enkel nog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron:
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, nrs 3119/1 tot 17;Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nrs 3367/1 tot 4.
De kwalificatie groot, klein of micro vennootschap heeft voornamelijk gevolgen op boekhoudkundig vlak en de hieraan verbonden publicatie- en informatieverplichtingen. Deze kwalificatie heeft ook gevolgen op de sociale balans en de informatieplicht aan de ondernemingsraad.
 
Ook voor de verschillende vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing is deze kwalificatie belangrijk.
Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
 
  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • jaaromzet, exclusief BTW: 9 000 000 EUR;
  • balanstotaal: 4 500 000 EUR.
 
De criteria zullen op geconsolideerde basis moeten berekend worden, indien de vennootschap kwalificeert als een verbonden vennootschap. Een vennootschap die zelf klein is, kan dan toch kwalificeren als groot omdat de criteria op geconsolideerde basis moeten berekend worden.
 
Een vennootschap die niet beantwoordt aan de definitie 'klein', is een grote vennootschap. Een kleine vennootschap kan ook nog micro zijn.
 
Elk boekjaar moet gecontroleerd worden of de onderneming 'klein' of 'groot' is.
 
Micro-vennootschappen zijn kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
 
  •  jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
  •  jaaromzet, exclusief BTW: 700 000 EUR;
  •  balanstotaal: 350 000 EUR.
 
De micro-vennootschappen worden behandeld als kleine vennootschappen, wat betreft de punten waarvoor er geen specifieke regels bestaan.
 
De toetsing van de drempelbedragen gebeurt op de balansdatum van het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar. Merk op dat een boekjaar niet altijd overeenstemt met een kalenderjaar.
 
Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet.
 
Om te beoordelen of de rechtspersoon een kleine (KMO) of een micro-vennootschap is, verwijst de fiscale wet naar het wetboek van vennootschappen.
De berekeningsregels en groottecriteria blijven ongewijzigd.
 
Consolidatie: verschil tussen boekhouden en fiscaliteit
Op boekhoudkundig vlak worden de criteria voor een kleine vennootschap niet op geconsolideerde basis berekend voor dochtervennootschappen die zelf geen moedervennootschap zijn.
 
Voor de criteria 'kleine vennootschap' in het kader van de vrijstellingen doorstorting BV moet toch de consolidatie voor de dochtervennootschap die geen moedervennootschap toegepast worden. Hier wijkt de fiscaliteit af van de boekhoudkundige regel.
 
Op fiscaal vlak blijven de criteria klein/groot dan ook getoetst aan de criteria op geconsolideerde basis.
 
Opmerking. De vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing BV steunzone hanteert een eigen autonome definitie als 'middelgrote onderneming'. Ook dit blijft hetzelfde.
 
 
Ondernemingen die minder dan 4 jaar bestaan, kunnen genieten van een vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen.
 
Voor KMO's die beantwoorden aan de definitie 'kleine vennootschap' bedraagt het percentage van de BV-vrijstelling 10% van de door te storten bedrijfsvoorheffing.
 
Een werkgever die op het einde van het belastbaar tijdperk een micro-vennootschap is, krijgt een extra impuls doordat het percentage voor hem opgetrokken wordt tot 20%.
 
Deze vrijstelling geldt voor ondernemingen die onderzoekers met specifieke master – of bachelor diploma’s tewerkstellen in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's.
 
Deze vrijsteling bedraagt momenteel 80% of 40% afhankelijk van het diploma, master of bachelor.
 
Het totale bedrag van de vrijstelling voor bachelors is beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor masters. Voor KMO's is dit 50%.
 
Een gedeeltelijke vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing wordt toegekend aan vennootschappen die onder de definitie van 'Young Innovative Company' vallen en die werken met wetenschappelijk personeel. De vrijstelling bedraagt 80% van de ingehouden BV.
 
Onder 'Young Innovative Company' wordt verstaan een vennootschap die onderzoeksprojecten uitvoert en, aan het einde van het belastbare tijdperk, aan een aantal voorwaarden voldoet. Een van de criteria is dat het gaat om een kleine vennootschap, zoals bedoeld in het Wetboek van de vennootschappen.
 
Hier blijven de oude criteria van kracht zoals ze bestonden vóór de wetswijziging van 1 januari 2016 (!). Volgens de toenmalige voorbereidende werken 'in afwachting van de hervorming van deze regeling die zo spoedig mogelijk zal worden doorgevoerd'. Maar tot op heden werd deze wijziging nog niet doorgevoerd. Deze afwijking wijzigt niet door het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen.
 
Om de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen te bevorderen, werd in het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 een BV-vrijstelling in het leven geroepen: de interprofessionele looncorrectie, ook wel de IPA-korting genoemd.
 
Ook hier wijzigt niets.
 
Bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.04.2016 door:
Algemene vrijstelling  
1 %
Algemene vrijstelling  kleine vennootschap  0,12 %
Verhoogde algemene vrijstelling
1,12 %
werkgever voldoet aan de voorwaarden van een kleine vennootschap (en valt onder de CAO wet)
/
ja
/
bepaalde werkgevers uit de sociale non-profit
kleine vennootschap 
/
/
ja
GEEN  kleine vennootschap 
ja
/
/
Proximus en bpost voor hun werknemers die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten
ja
/
/
 
De sociale balans bevat belangrijke informatie voor de werknemers van de vennootschap.
 
De sociale balans is van toepassing op alle ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening op te stellen en te publiceren krachtens de boekhoudwetgeving. Deze sociale balans moet opgesteld worden bij het afsluiten van het boekjaar.
 
Een kleine vennootschap mag de scoiale balans volgens verkort schema opstellen.
Een grote vennootschap volgens het volledige schema.
 
Een bedrijf met minstens 100 werknemers en een ondernemingsraad kan toch gekwalificeerd worden als 'kleine vennootschap'. Dit zou als gevolg hebben dat de ondernemingsraad van deze kleine vennootschap minder gedetailleerde informatie ontvangt, aangezien deze vennootschap een jaarrekening volgens het verkort schema opmaakt.  
 
Deze bedrijven zijn toch verplicht om een jaarrekening volgens het volledige schema en een uitgebreide sociale balans voor te leggen aan de ondernemingsraad.
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.