Feedback
ella
Zoals verwacht heeft de regering vandaag een reeks belangrijke sociaaleconomische maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de werkgevers en werknemers zetten we hier kort op een rijtje:
 
 • Opnieuw corona werkloosheid voor alle ondernemingen
 
Zoals verwacht kunnen alle ondernemingen, getroffen door de coronacrisis, opnieuw gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona met sterk vereenvoudigde procedure (corona werkloosheid).
 
In dit stelsel bedraagt de uitkering 70% van een geplafonneerd maandloon aangevuld met een RVA- toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.
De regeling geldt zowel voor situaties van overmacht als voor situaties van werkgebrek ingevolge de coronacrisis.
 
Hiermee komen terug in de toestand die gold vóór 1 september 2020: administratief eenvoudig en met een gelijke behandeling van tijdelijk werklozen.
 
De regeling zal gelden tot 31 maart 2021. Ze kan verlengen.
 
 • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind
 
De bestaande mogelijkheden om tijdelijke werkloosheid te krijgen voor opvang van een kind, worden uitgebreid. Meer situaties zullen in aanmerking komen.
 
 • Supplement eindejaarspremie voor werknemers met veel tijdelijke werkloosheid
 
De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest.

Concreet: zij die minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid hebben, ontvangen 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop deze 52 dagen.
 
Wie in aanmerking komt, krijgt sowieso minimum 150 euro.
 
 • Gedeeltelijke tussenkomst overheid in financiering vakantiegeld
 
De regering verbindt er toe om deels tussen te komen in de financiering van het vakantiegeld. Bij de berekening van het vakantiegeld worden dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld, wat voor de werkgevers een zware financiële last met zich meebrengt.
 
 • Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage derde kwartaal 2020
 
De regering breidt een eerder besliste vrijstellingsregeling - initieel bestemd voor de horeca en evenementensector - uit naar de sectoren die verplicht moeten sluiten.  
 
Het gaat om een (gedeeltelijke) compensatie van patronale sociale zekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal 2020. De toekenning door RSZ zal gebeuren via een creditnota.
Per onderneming zal men een plafond aan totaal vrijstellingsbedrag hanteren.
 
Bovendien kunnen ook toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten ervan gebruik maken in zoverre ze een omzetverlies van 65% kunnen aantonen. Dit is een tweede uitbreiding van de doelgroep, maar voor deze werkgevers stelt men een bijkomende voorwaarde.
 
 
 • Verlenging verlaging BV werkloosheidsuitkering
 
Het tarief BV op de wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid verlaagt voor uitkeringen die vanaf 01.05.2020 tot en met 31.12.2020 worden betaald. Het tarief BV verlaagt van 26,75 % naar 15 %.  Deze verlaging geldt niet voor de extra-wettelijke uitkeringen. Op het vlak van de berekening van de eindbelasting wijzigt er niets.
 
Deze maatregel wordt tijdelijk verlengd in 2021.
 
 • Verlenging individueel uitstel betaling belastingen
 
De mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten wordt verlengd.
 
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft op niveau van werkloosheidsuitkering
 
De arbeidsongeschiktheidsuitkering behoudt men op het niveau van de werkloosheidsuitkering. Zo zal een werknemer die arbeidsongeschikt is, geen lagere ziekte-uitkering ontvangen dan de tijdelijk werkloze.
 
 • Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid
 
Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de kunstenaarswerkloosheid.
(Deze maatregel is niet nieuw).
 
 • Verlenging degressiviteit definitieve werkloosheidsuitkering
 
Zoals afgesproken met de sociale partners, verlengt de regering de bevriezing van de degressiviteit van de definitieve werkloosheidsuitkeringen tot 31 december 2020. Alvast tot die datum zien de volledig werklozen hun uitkeringen niet zakken.
 
 • Tijdelijk werklozen aan de slag in vitale sectoren met behoud van werkloosheidsuitkering
 
Tot 31 oktober konden tijdelijk werklozen het werk tijdelijk hervatten in een vitale sector (land-, tuin-, en bosbouw) met  behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering. Die maatregel gold ook voor werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT-ers).
 
Voor tijdelijk werklozen wordt de maatregel nu verlengd. Het is onduidelijk of dit ook het geval is voor de SWT-ers.
 
De groep van vitale sectoren wordt bovendien uitgebreid met de zorgsector en het onderwijs.
 
 • Maatregelen voor gepensioneerden:
 
  • Verlenging van de cumulmogelijkheid tussen de werkloosheidsuitkering en het pensioen van werkende gepensioneerden die tijdelijk werkloos worden. Die cumulmogelijkheid bestaat vandaag enkel nog (tot 31 december 2020) voor zij die corona werkloosheid kunnen inroepen.
  • De pensioenopbouw van werknemers die tijdelijk werkloos zijn, wordt veilig gesteld.
  • Er wordt voorzien in een cumulmogelijkheid tussen het pensioen en het loon van de gepensioneerde die opnieuw aan de slag gaat in de zorg- of de onderwijssector. Men wil vermijden dat de gepensioneerde een deel van zijn pensioen verliest.  
 
 • Seizoenarbeid: verdubbeling quotum dagen in 2021 + tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine
 
Enerzijds voorziet men, net zoals voor 2020, voor alle seizoenwerknemers het dubbele quotum aan dagen voor het jaar 2021.
 
Anderzijds verlengt men de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.
 
 • Maatregelen specifiek voor de zorgsector
 
  • Het personeel van de federale gezondheidssectoren krijgt een solidariteitspremie van 300 EUR, uitbetaald in de vorm van consumptiecheques. Voor het uitreiken van deze cheques hebben werkgevers tot 30 juni 2021 de tijd. De werknemers kunnen deze cheques tot 31 december 2021 besteden.
  • Voor het ziekenhuispersoneel (werknemers en zelfstandigen) komt een eenmalige financiële compensatie. De bevoegde minister zal in overleg met de sociale partners deze maatregel ter ondersteuning van de ziekenhuispersoneel verder uitwerken. Er zal ook overleg plaatsvinden met de deelstaten in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.
  • Het quotum vrijwillige overuren wordt tot 220 uren verhoogd. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing.
  • Werknemers zullen gemakkelijker tijdelijk naar de zorgsector kunnen worden gedetacheerd.
  • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de zorgsector (zie boven reeds toegelicht).
  • Tijdelijk werklozen mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever in de zorg.
  • Vrijwilligers mogen in de commerciële ziekenhuizen worden ingezet.
  • Gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan in de zorgsector zullen geen deel van hun pensioen verliezen (zie boven reeds toegelicht).
 
Dit zijn de belangrijkste steunmaatregelen in een notendop. Zodra we meer gedetailleerde informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte.
Bron:
www.premier.be

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.