Feedback
ella
In onze nieuwsbrief van 14 april 2020 kondigden we de versoepeling aan van enkele specifieke regels die gelden voor gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw.
 
Gelegenheidsarbeid: gunstig RSZ-regime
Arbeiders kunnen in de land- en tuinbouwsector een beperkt aantal dagen per jaar werken onder een gunstig RSZ-regime.
De bijdragen voor gelegenheidswerknemers worden niet berekend op het werkelijke loon, maar op een forfaitair dagloon.
Bovendien is de werkgeversbijdrage voor hen lager, omdat noch de bijdrage jaarlijkse vakantie, noch de loonmatigingsbijdrage verschuldigd is. 
 
Versoepeling regels
Men versoepelt de regels op volgende punten:
 • verdubbeling aantal dagen gelegenheidsarbeid
  Concreet betekent dit voor het jaar 2020 dat men:
  • het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60 dagen;
  • het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130 dagen;
  • de extra 35 dagen in de champignon- en witloofteelt verhoogt tot 70 dagen.
   Zij kunnen in 2020 dus maximaal 200 dagen gebruik maken van het specifieke regime van gelegenheidsarbeid.
   
 • beperking 180-dagen-regeling tot het niveau van de onderneming;
 • uitbreiding tot 100 dagen voor de fruitteelt
  Een werkgever moet hierbij wel enkele voorwaarden strikt naleven. Zo moet hij uiterlijk op 24 april 2020 een schriftelijke aanvraag richten aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en aan het Waarborg en Sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf.
  Voor het jaar 2020 kan men ook hier gebruik maken van de verdubbeling van het contingent tot 200 dagen.
 
Vanaf wanneer
Deze versoepelingen zijn tijdelijk.
 
De verdubbeling van het aantal dagen gelegenheidsarbeid geldt vanaf 1 maart 2020 en eindigt op 31 december 2020.
 
De overige maatregelen gelden vanaf 1 april 2020 en eindigen ook op 31 december 2020.
 
In wat volgt gaan we dieper in op de versoepelingen die gelden in de sector van de fruitteelt en de formaliteiten die daarbij komen kijken. 
Bron:
Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, bl. 27341. RSZ: tussentijdse instructies 17 april 2020
Een groot aantal fruitbedrijven ondervindt problemen om tijdelijke werkzaamheden, die naast de pluk moeten gebeuren, te laten uitvoeren. 
 
In dat kader ijverde de sector dan ook voor een verruimde seizoenregeling tot maximum 100 dagen per kalenderjaar voor de fruitteelt. 
 
De regering komt aan deze vraag tegemoet en trekt dit meteen open voor de ganse fruitsector (hard en zacht fruit).
 
Fruittelers maken deel uit van de tuinbouwsector.
Zij kunnen dus standaard een beroep doen op 65 dagen gelegenheidsarbeid.
 
Van 65 naar 100 dagen
Bovenop dit contingent van 65 dagen, voorziet men 35 extra dagen voor gelegenheidswerknemers in de ganse fruitsector.
 
Men kan enkel gebruik maken van deze extra 35 dagen als de gelegenheidswerknemer de 65 dagen daarvoor ook in de fruitsector actief was.
 
Merk op dat de uitbreiding niet geldt voor de uitzendsector. Voor uitzendkrachten blijft het contingent dus beperkt tot 65 dagen.  
 
Voorwaarden
 
Deze uitbreiding tot 35 extra dagen is maar mogelijk voor maximaal 33% van het aantal gelegenheidswerknemers die de werkgever in 2019 heeft aangegeven.
 
Bovendien moet de werkgever gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:
 
 • voor het jaar 2020 een tewerkstellingsvolume aantonen (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) dat minstens gelijk is aan het gemiddelde van de 4 DmfA-aangiften voor het jaar 2018;
 • uiterlijk op 24 april 2020 een schriftelijke aanvraag richten aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en aan het Waarborg en Sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf.

  Deze aanvraag bevat een verklaring die de werkgever samen met de aanvraag moet indienen. In deze verklaring verbindt de werkgever er zich toe om:
  • de sociale wetgeving en cao's correct toe te passen;
  • geen gebruik te maken van constructies met betrekking tot detachering;
  • geen beroep te doen op schijnzelfstandigen;
  • niet aan sociale dumping te doen;
  • niet te werken met constructies van aannemings- of dienstverleningscontracten met Belgische of buitenlandse ondernemingen.
   Hiermee wil men vermijden dat men de Belgische wetgeving rond verboden terbeschikkingstelling zou omzeilen.
  Wanneer de werkgever de aanvraag niet samen met de verklaring indient, is de aanvraag niet ontvankelijk.

  Het Waarborg en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf stelt een modeldocument beschikbaar voor de schriftelijke aanvraag en verklaring.
   
Beslissing
 
Binnen het PC voor het tuinbouwbedrijf is een werkgroep 'Fruitteelt' opgericht.
Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen vóór 20 mei 2020 aan de hand van de DmfA- en de Dimona-aangiften.
 
Voor elke onderneming die de aanvraag indient, berekent Het Waarborg en Sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf het aantal gelegenheidswerknemers tijdens het jaar 2019 en het aantal dat overeenkomt met 33 % daarvan.
Zo kent men het maximum aantal gelegenheidswerknemers die voor de extra 35 dagen in 2020 in aanmerking komen.
 
De werkgroep 'Fruitteelt' onderzoekt het dossier en formuleert een advies aan het PC voor het tuinbouwbedrijf. Het PC neemt finaal de beslissing.
Deze beslissing bevat onder meer het aantal gelegenheidswerknemers waarop de werkgever in 2020 een beroep kan doen voor de 35 extra dagen gelegenheidsarbeid in de fruitsector.
 
Het  PC deelt deze beslissing mee aan de betrokken werkgever en bezorgt ze uiterlijk op 10 juni 2020 aan de RSZ en aan de minister van Sociale Zaken. 
 
Vanaf wanneer?
De uitbreiding tot 100 dagen geldt vanaf 1 april 2020 en eindigt voorlopig op 31 december 2020. 
 
De fruitsector zal voor 2020 ook meteen kunnen meegenieten van de verdubbeling van het aantal dagen gelegenheidsarbeid waarvoor het gunstregime geldt. 
 
Fruittelers komen hierdoor sowieso in aanmerking voor 130 dagen gelegenheidsarbeid (65 dagen x 2). Wie een aanvraag doet voor 35 extra dagen én aanvaard wordt, zal, net als de champignon- en witlooftelers, ook gebruik kunnen maken van 200 dagen gelegenheidswerk.
 
Vanaf wanneer?
Deze verdubbeling geldt vanaf 1 maart 2020 en eindigt op 31 december 2020.
 
Principe
Om van het voordelig regime te kunnen genieten, mag de gelegenheidswerknemer in de loop van de 180 voorafgaande dagen niet in een ander statuut gewerkt hebben in de land- of tuinbouwsector. 
 
Versoepelingen
De ministers versoepelen ook deze regel.
 
Van sector- naar ondernemingsniveau
Vanaf 1 april 2020 beperkt men de 180-dagen-regel tot het niveau van de eigen onderneming. 
 
Wanneer een bedrijf bestaat uit meerder juridische entiteiten, die men in de praktijk als één onderneming runt, beschouwt men dit geheel van afzonderlijke vennootschappen toch als één enkele onderneming.
Ook wanneer bloed- en/of aanverwanten meerdere ondernemingen uitbaten, geldt een vermoeden dat het om één enkele onderneming gaat. 
 
Door deze versoepeling kan de arbeider die al als vaste werknemer in een andere sector of bij een andere onderneming uit de land- of tuinbouw gewerkt heeft, onmiddellijk aan de slag als gelegenheidswerknemer.
 
Bepaalde duur/bepaald werk
Een werkgever kan de arbeider, na de tewerkstelling als gelegenheidswerknemer, in dienst nemen met een contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal 6 opeenvolgende kalenderweken.
 
Deze vaste tewerkstelling neemt men niet in aanmerking voor de toepassing van de 180-dagen-regel.  
 
Pensioen
De 180-dagen-regel geldt niet wanneer een vaste werknemer met wettelijk pensioen gaat en nadien in dezelfde onderneming aan de slag wil als gelegenheidsarbeider. 
 
Vanaf wanneer?
Deze versoepelingen gelden vanaf 1 april 2020 en blijven van kracht tot 31 december 2020.
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.