Feedback
ella
De regering verhoogt opnieuw tijdelijk het aantal fiscaal gunstige overuren van 130 naar 180 uren. Zij komt hiermee tegemoet aan de vraag van de sociale partners in het kader van het interprofessioneel akkoord.
 
De verhoging geldt voor alle sectoren en dit voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023.
    
Voor de sectoren waar al een verhoogd plafond geldt, heeft dit geen gevolgen.
Het betreft meer bepaald:
  • de bouwsector (mits naleving checkin@work): maximaal 180 uren;
  • de horeca: maximaal 360 uren.
 
De regeling geldt retroactief vanaf 1 juli 2021.
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron:
Wetsontwerp tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022, Kamer doc. 2304/001.
Sinds 1 juli 2005 bestaat er een fiscaal voordeel voor de bezoldiging die aanleiding geeft tot de betaling van:
  • een wettelijke overloontoeslag; of 
  • de 20%-toeslag (KB nr. 213) in de bouwsector. 
 
Het voordeel geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer.
 
De werkgever geniet van een lastenverlaging door een vermindering van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (BV) voor de bezoldigingen die betrekking hebben op deze overuren.
De werknemer geniet daarnaast van een effectieve vermindering in de bedrijfsvoorheffing en de personenbelasting.
 
We berekenen de vrijstelling of belastingvermindering door een percentage toe te passen op de brutobezoldigingen die als berekeningsgrondslag dienden voor de berekening van de overwerktoeslag.
Het gaat hier over het brutoloon vóór aftrek van sociale bijdragen. De eigenlijke overwerktoeslag is niet inbegrepen.
 
Wettelijke overloontoeslag
Voordeel WG
Voordeel WN
50% toeslag
41,25%
57,75%
100% (zon- en feestdagen)
41,25%
57,75%
20% (bouw - KB 213)
32,19%
66,81%
 
 
Let op ! Voor de vrijstelling van doorstorting van BV in hoofde van de werkgever geldt de bijkomende voorwaarde dat de werknemer moet behoren tot de categorie I van de structurele lastenvermindering RSZ.
Hierdoor hebben bijna alle werkgevers uit de non-profit, behalve de gezins- en bejaardenhulp, geen recht op de vrijstelling van doorstorting BV overuren.
De werknemers hebben wel recht op de belastingvermindering overuren.
Het fiscale voordeel is beperkt tot een maximumgrens aan overuren per jaar en per werknemer.
 
Het algemeen overurenkrediet bedraagt 130 uren per jaar. 
In het kader van de jobsdeal gold voor 2019 en 2020 al een tijdelijke verhoging van het overurenkrediet van 130 naar 180 uren.
 
Deze verhoging geldt nu opnieuw voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 en dit voor alle sectoren.
 
Voor de sectoren waar al een verhoogd plafond geldt, heeft dit geen gevolgen. Meer bepaald:
  • de bouwsector (mits naleving checkin@work) : maximaal 180 uren;
  • de horeca: maximaal 360 uren
 
Overzicht
 
 
vanaf 1 jan.  2021 t.e.m. 30 juni 2021
vanaf 1 juli 2021
t.e.m. 30 juni 2023
vanaf 1 juli 2023
Algemeen
130 u.
 180 u.
130 u.
Horeca
360 u.
 360 u.
360 u.
Werken in onroerende staat
mits gebruik
180u.
180 u.
180u.
 
De verhoging van het overurenkrediet verhoogt in 2021 en verlaagt terug in 2023 in de loop van het jaar. Hierdoor neemt de complexiteit toe.
 
Jaar 2021
 
De verhoging treedt in werking op 1 juli 2021. Er is geen regularisatie mogelijk voor de eerste 6 maanden van het jaar 2021.
De bijkomende 50 overuren die in 2021 in aanmerking komen voor een belastingvermindering of vrijstelling van doorstorting BV, moet men dus presteren in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.
 
Om te beoordelen of het om de eerste 180 overuren in 2021 gaat, moet men dan ook geen rekening houden met de overuren die:
  • boven het contingent van 130 uren werden gepresteerd in de eerste helft van 2021; en
  • geen recht geven op een voordeel.
 
Voorbeeld
Een werknemer presteert 150 overuren in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. De eerste 130 overuren verlenen een recht op een fiscaal voordeel. De resterende 20 overuren geven geen recht op een voordeel.
Dit wijzigt niet door de verhoging.
 
De overuren werden gepresteerd vóór 1 juli 2021. Enkel de overuren die de werknemer presteert vanaf 1 juli 2021 komen in aanmerking voor dit extra krediet.
 
De werkgever kan in elk geval wel nog voor 50 bijkomende overuren gepresteerd vanaf 1 juli 2021 genieten van het fiscaal voordeel. 
 
Jaar 2023
 
De verhoging geldt enkel voor 50 overuren die een werknemer bovenop het basiscontingent van 130 uren presteert in de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023.
 
Een werknemer die op 30 juni 2023 nog geen 130 uren overwerk heeft gepresteerd, valt terug op het maximum van 130 overuren voor het volledige jaar. 
Een werknemer die bijvoorbeeld op 30 juni 2023 al 140 uren overwerk heeft gepresteerd, kan geen fiscaal gunstige uren overwerk meer presteren in 2023.
Met uitzondering uiteraard voor de horecasector of bij een werkgever die werken in onroerende staat verricht en gebruik maakt van checkin@work).
 
Ongelijke behandeling?
 
De Raad van State stelt de gelijke behandeling tussen sectoren in vraag door het niet-samenvallen van de periodes met een belastbaar tijdperk.
Het zwaartepunt van prestaties verschilt immers van sector tot sector.
 
Volgens de wetgever is er echter geen ongelijke behandeling. De maatregel loopt over een periode van 2 jaar. Sectoren waarin het zwaartepunt van de prestaties zich eerder in de eerste helft bevindt, worden gelijk behandeld met sectoren waar het zwaartepunt van de prestaties zich eerder in de tweede helft bevindt. 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.