Feedback
ella
In een vorige nieuwsbrief informeerden we jullie reeds over de invoering van een specifiek stelsel van tijdelijke werkloosheid als een van de maatregelen om de energiecrisis aan te pakken.
 
Het gaat om een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor energie-intensieve bedrijven van 1 oktober tot 31 december 2022.
 
Dit stelsel is soepeler dan het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Er geldt hier bijvoorbeeld geen verplichte werkhervatting bij het bereiken van de maximumduur.
 
Er zijn wel voorafgaande formaliteiten inzake kennisgeving aan de werknemers en RVA.
 
Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 
De tijdelijke werkloosheid 'energie' is een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.  Ze kan enkel ingeroepen worden door bedrijven die als energie-intensief kunnen beschouwd worden.
 
Uiteraard blijft daarnaast de klassieke vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor alle bedrijven bestaan.
 
Energie-intensieve bedrijven, voor arbeiders én bedienden
 
Deze vorm van tijdelijke werkloosheid kan zowel voor arbeiders als voor bedienden gelden.  Maar enkel in energie-intensieve bedrijven, die geconfronteerd worden met minstens een verdubbeling van hun energiefactuur ten gevolge van de Russische militaire agressie tegen Oekraïne.
 
U moet voldoen aan één van deze voorwaarden:
 
  • de aankoop van energieproducten (inclusief andere dan aardgas en elektriciteit) bedraagt = 3% van de toegevoegde waarde in het kalenderjaar 2021;
OF
  • de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van deze vorm van tijdelijke werkloosheid is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.
 
Voor een concrete berekening neemt u best contact op met uw boekhouder/accountant.
 
Duur
 
Een volledige schorsing kan voor maximum vier weken ingeroepen worden.
Een regeling van gedeeltelijke arbeid kan voor maximum drie maanden, als zij minder dan drie arbeidsdagen/week of minder dan één arbeidsweek/twee weken omvat ('grote schorsing').
Het invoeren van een regeling van gedeeltelijke arbeid met minstens drie arbeidsdagen per week of minstens één arbeidsweek per twee weken (‘kleine schorsing’), is hier niet voorzien.
 
Er geldt geen verplichte werkhervatting bij het bereiken van de maximumduur. De werkgever kan dus onmiddellijk opnieuw gebruik maken van het systeem, zonder eerst opnieuw een regeling van volledige arbeid in te voeren.
 
Formaliteiten
 
De werkgever moet aan de hand van het formulier C106A bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden om tijdelijke werkloosheid economische redenen in te voeren.
 
De RVA voorziet een aangepaste C106A-ENERGIE.
Een verklaring op eer van de werkgever volstaat. De RVA zal zorgen voor een bevestiging aan de werkgever. U moet de bewijsstukken ter beschikking houden van de RVA.
 
Ten minste vijf kalenderdagen voor de voorafgaande mededeling aan de RVA, moet de werkgever het formulier bezorgen. De RVA hanteert hier nog steeds een soepele houding. Zodra de RVA de werkgever op de hoogte brengt over de aanvaarding van zijn dossier, kan de kennisgeving gebeuren.
 
Deze formaliteit geldt ook voor de arbeiders. Bij de klassieke tijdelijke werkloosheid om economische redenen is een C106A voor arbeiders niet vereist.
 
Er geldt nog steeds een vrijstelling voor de verplichting inzake controlekaart (C3.2A en validatieboek) tot 31 december 2022.
 
Voorafgaande mededeling
 
De werkgever moet een kennisgeving aan de RVA, de overlegorganen en de werknemers doen ten minste drie kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag (de dag van de kennisgeving en de eerst voorziene werkloosheidsdag niet inbegrepen).
Als reden van de tijdelijke economische werkloosheid geeft u ‘werkgebrek’ of ‘schorsing bedienden’ op. We adviseren om als bijkomende commentaar in de kennisgeving te verwijzen naar de C106A-ENERGIE.
 
Op de dag van de voorafgaande kennisgeving aan de werknemers moet de werkgever aan de ondernemingsraad of bij gebrek hieraan, aan de syndicale afvaardiging, de economische redenen meegeven.
 
Maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag
 
Maandelijks moet de werkgever de eerste effectieve werkloosheidsdag medelen aan de RVA. De mededeling moet op elektronische wijze en onmiddellijk gebeuren.
 
Maandelijkse elektronische aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid (aangifte sociaal risico - ASR scenario 5)
 
Na het einde van de maand verstuurt de werkgever een 'ASR scenario 5'.
 
De werkgever vermeldt het aantal uren van tijdelijke werkloosheid van de werknemer, voorafgegaan door de voor de aard van de tijdelijke werkloosheid te gebruiken code. In geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen geldt de code 5.1 voor arbeiders en de code 5.11 voor bedienden.
 
Wijziging in de regeling van tijdelijke werkloosheid
 
De werkgever kan het oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen verhogen of overstappen van  een regeling van gedeeltelijke arbeid naar een regeling van volledige schorsing.
 
In die gevallen moet de werkgever de werknemers en de RVA verwittigen.
 
Sanctie
 
De werkgever die de mededelingsformaliteiten niet naleeft, moet loon betalen aan de werknemer. Tijdens een periode van 7 dagen, vanaf de eerste dag van de werkelijke schorsing, moet de werkgever het normaal loon betalen.

Bij een laattijdige mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, moet de werkgever loon betalen voor de dagen voorafgaand aan de laattijdige mededeling.
 
Uitkering
 
De werknemer ontvangt een uitkering van de RVA die gelijk is aan 70% van het begrensde brutoloon (momenteel 3.075,04 EUR).
Daarbovenop betaalt de werkgever een aanvulling van 6,22 EUR/dag (indexgebonden bedrag).
Sectoren of bedrijven waar de werkgever of het Fonds reeds een aanvulling van minstens 6,22 EUR voorziet, moeten deze aanvulling niet voorzien.
Het bedrag mag niet lager liggen dan het bedrag voorzien voor arbeiders en bedienden in de klassieke tijdelijke werkloosheid om economische redenen.
 
Gelijkstelling vakantie
 
Aangezien het om een vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen gaat, is er een gelijkstelling voor de wettelijke vakantie.
 
Voor de berekening van de eindejaarspremie, jaarpremies en ecocheques kunnen sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten een gelijkstelling voorzien  voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt dat dan ook.
 
Schorsing opzeggingstermijn
 
Bij een opzegging gegeven door de werknemer vóór of tijdens deze tijdelijke werkloosheid, blijft de opzeggingstermijn lopen.
 
Bij een opzegging gegeven door de werkgever, houdt de opzeggingstermijn op te lopen.
 
Deze schorsing is ook van toepassing op de opzeggingstermijnen die reeds aangevangen zijn vóór de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om schorsingen die zich voordoen vanaf 1 oktober.
 
Ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid
 
Deze regeling bespraken we reeds in een vorige nieuwsbrief voor andere vormen van tijdelijke werkloosheid. Voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid zou dit naar verluidt ook gelden.
 
Als bij controle blijkt dat er geen sprake is van tijdelijke werkloosheid of de werkgever voldoet niet aan één van de voorwaarden van energie-intensief bedrijf, geldt er een sanctie voor de werkgever.
 
De werkgever moet het normaal loon aan de werknemer betalen voor de ten onrechte ingeroepen dagen. De werknemer is immers niet verantwoordelijk voor de fout van de werkgever.
 
Bij tijdelijke werkloosheid kent de RVA volgens bepaalde voorwaarden een uitkering toe aan de werknemer. Als achteraf blijkt dat het gaat om een ten onrechte toegekende uitkering, kan de RVA die normaal terugvorderen van de werknemer.
 
De RVA kan de ten onrechte betaalde bruto werkloosheidsuitkeringen nu terugvorderen bij de werkgever.
 
De werkgever kan nadien het nettobedrag van de aan de RVA terugbetaalde uitkeringen, inhouden op het nettoloon van de werknemer.
 
Inwerkingtreding
 
Deze regeling geldt van 1 oktober tot en met 31 december 2022.
Een koninklijk besluit kan deze regeling nog verlengen.
Bron:
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-energie

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.