Feedback
ella

Index & loon november 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex oktober : 113,94
4 Maandelijks indexgemiddelde oktober : 110,53
4 Maandelijks indexgemiddelde september-oktober : 110,210
4 Maandelijks indexgemiddelde augustus-september-oktober : 109,997
Inflatie op jaarbasis ( oktober 2021 / oktober 2020 ) : 4,16
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.01Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
CAO -

Toekenning van een premie voor het patroonsfeest van de IV Gekroonden voor alle werknemers in dienst op 8 november 2021 en die sinds 8 november 2020 minstens 1 dag gepresteerd hebben. Bedrag 2021 = 101,18 EUR.

CAOA

CAO-verhoging 0,08 EUR/uur

Vanaf 1 november 2021 .


102.03Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
CAO -

Toekenning van een geschenkcheque van 40,00 EUR aan elke werknemer (vóór 30 november 2021).

Vanaf 30 november 2021 .


102.05Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.08Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.09Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
CAO -

Exceptionele compensatiepremie van 145 EUR voor de periode van 01.01.2021 - 31.10.2021. Pro rata deeltijdse tewerkstelling en datum indiensttreding.

Niet van toepassing voor ondernemingen die een gelijkwaardig voordeel toekennen, vastgelegd in ondernemings-cao afgesloten uiterlijk 15.11.2021. Bij gebrek aan syndicale delegatie mits akkoord van het paritair comité.

CAOA

CAO-verhoging 0,10 EUR in stelsel 40u/week

CAO -

Kledijvergoeding van 0,84 EUR per effectief gewerkte dag.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid.


102.11Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
CAOA

CAO-verhoging 0,12 EUR/uur (nieuwe basislonen). De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing

IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2021

Vorige lonen x 1,005824 of basislonen 2021 x 1

CAO -

Toekenning ecocheques voor 40,00 EUR.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Toekenning ecocheques voor 210,00 EUR.

Vanaf 1 juni 2021 .


106.02Paritair Subcomité voor de betonindustrie
CAOA

CAO-verhoging 0,08 EUR

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Verhoging ploegenpremies met 0,4 %.

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Verhoging bestaanszekerheidsvergoedingen.

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Invoering indexatie van de anciënniteitspremie in het kader van de eindejaarspremie.

Vanaf 1 november 2021 .


113.00Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
CAOA

CAO-verhoging met 0,12 EUR/uur.

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding.

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Aanpassing ploegenpremies uitgedrukt in vaste bedragen met 0,4 %.

Vanaf 1 november 2021 .


113.04Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen
CAO -

Eénmalige toekenning ecocheques 50 EUR aan werknemers in dienst op 01/10/2021. Referteperiode 01/01/2021-30/09/2021. Deeltijdsen prorata.


114.00Paritair Comité voor de steenbakkerij
IndexA

Vorige lonen x 1,005

CAO -

Verhoging van de bestaanszekerheidsvergoeding.

CAOA

CAO verhoging van 0,4 %.


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,005824 of basislonen 2019 x 1,1053


129.00Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton
CAO -

Enveloppe voor de periode 2021-2022 vrij te onderhandelen op ondernemingsniveau (binnen de grenzen van de loonnorm vastgesteld bij KB 30.07.2021).

Vanaf 1 januari 2021 .


139.00Binnenscheepvaart ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


139.00Sleepdiensten ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
IndexS

Vorige lonen x 1,0079


139.00Systeemvaart ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


140.00Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
Index -

De werkgevers en hun chauffeurs moeten voldoen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur.


140.00Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
IndexA

Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten): vorige ARAB-vergoeding x 1,02 en vorige lonen x 1,02


140.03Rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Toekenning coronapremie van 250 EUR. Aan de werknemers in dienst op 30.11.2021 met minimaal 175 gewerkte dagen tijdens de referteperiode van 01.03.2020 tot 31.05.2021. Pro rata deeltijdse werknemers.


140.03Niet-rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Toekenning coronapremie van 250 EUR. Aan de werknemers in dienst op 30.11.2021 met minimaal 175 gewerkte dagen tijdens de referteperiode van 01.03.2020 tot 31.05.2021. Pro rata deeltijdse werknemers.


140.03Garagepersoneel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Toekenning coronapremie van 250 EUR. Aan de werknemers in dienst op 30.11.2021 met minimaal 175 gewerkte dagen tijdens de referteperiode van 01.03.2020 tot 31.05.2021. Pro rata deeltijdse werknemers.


140.05Paritair Subcomité voor de verhuizing
CAO -

125 EUR coronapremie toe te kennen aan de arbeiders die minstens 5 dagen in dienst zijn in de maand september. Te bestellen voor 31 oktober 2021.

Werkgevers die in 2021 reeds een coronapremie van minstens 125 EUR hebben toegekend, zijn vrijgesteld.

Vanaf 1 oktober 2021 .


142.03Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier
IndexA

Vorige lonen x 1,02


149.01Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2021 .

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 november 2021 .


149.03Paritair Subcomité voor de edele metalen
CAOA

CAO verhoging 0,4%

CAO -

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,20 EUR.

In ondernemingen die door de verhoging het maximumbedrag bereiken, omzetting van het resterende bedrag in een gelijkwaardig netto voordeel.
2. Bedienden

203.00Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
CAO -

Toekenning van de premie van de IV Gekroonden : 73,03 EUR. De premie wordt toegekend naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar.

CAOA

CAO-verhoging 0,4%

Vanaf 1 november 2021 .


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals verlengd tot en met 31.12.2021.

Vanaf 1 oktober 2021 .

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 oktober 2021 .


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
CAO -

Toekenning jaarlijks wederkerende premie van 189,43 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.11.2020 tot 31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van november 2021.

CAO -

Jaarlijkse premie gelijk aan 1,1 %. Referteperiode 01.11.2020 tot 31.10.2021. Met uitzondering in ondernemingen waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau op uiterlijk 31.10.2017. Mogelijkheden voor de alternatieve invulling:

- verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met 3,00 EUR vanaf 01.11.2017 (enkel als huidige bijdrage lager of gelijk is aan 3,91 EUR);

- verhoging van de waarde van de ecocheques met 100 EUR en betaling van een premie gelijk aan 0,70 % (enkel als de huidige waarde maximum 150 EUR bedraagt);

- toekenning ecocheques met een waarde van 250 EUR en betaling van een premie gelijk aan 0,55 % (enkel voor zover er nog geen ecocheques worden toegekend in de onderneming).


221.00Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid
CAO -

Enveloppe voor de periode 2021-2022 vrij te onderhandelen op ondernemingsniveau (binnen de grenzen van de loonnorm vastgesteld bij KB 30.07.2021).

Vanaf 1 januari 2021 .


227.00Paritair Comité voor de audiovisuele sector
IndexA

Vorige lonen x 1,02
3. Arbeiders en bedienden

309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 1,008762


310.00Paritair Comité voor de banken
IndexS

Vorige lonen x 1,0088


313.00Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
IndexA

Vorige lonen x 1,02


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 31.12.2021.

Vanaf 1 oktober 2021 .


318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
Index -

Wachtvergoeding voortaan indexgebonden.

Vanaf 1 november 2021 .

Index -

Vergoeding voor uurroosterverstoring voortaan indexgebonden.

Vanaf 1 november 2021 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,005824 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,105300

IndexS

Vorige lonen x 1,005824 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,105300


330.00Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
Index -

(NIET voor de serviceflats) Psychiatrische verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), initiatieven van beschut wonen (niet in Vlaanderen), rusthuizen voor bejaarden (niet in Vlaanderen), rust- en verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), dagverzorgingscentra (niet in Vlaanderen), revalidatiecentra (niet in Vlaanderen): index 2,48% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie.

(bedrag 2021 is 691,22 EUR)

NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2021. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 1 oktober 2021 .


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2021. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 1 oktober 2021 .


330.01Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index 2,48% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2021 is 691,22 EUR).


330.01Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

(NIET voor de serviceflats) Psychiatrische verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), initiatieven van beschut wonen (niet in Vlaanderen), rusthuizen voor bejaarden (niet in Vlaanderen), rust- en verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), dagverzorgingscentra (niet in Vlaanderen), revalidatiecentra (niet in Vlaanderen): index 2,48% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie.

(bedrag 2021 is 691,22 EUR)

NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2021. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 1 oktober 2021 .


330.01Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index 2,48% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2021 is 691,22 EUR).


330.01Revalidatiecentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

(NIET voor de serviceflats) Psychiatrische verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), initiatieven van beschut wonen (niet in Vlaanderen), rusthuizen voor bejaarden (niet in Vlaanderen), rust- en verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), dagverzorgingscentra (niet in Vlaanderen), revalidatiecentra (niet in Vlaanderen): index 2,48% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie.

(bedrag 2021 is 691,22 EUR)

NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


330.01Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index 2,48% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2021 is 691,22 EUR).


330.01Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index 2,48% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2021 is 691,22 EUR).


330.03 Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven
CAOS

CAO-verhoging 5,5%

Vanaf 1 november 2021 .


330.04 Paritair subcomité voor de residuaire instellingen
Index -

Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en medisch-pediatrische centra: index 2,48% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2021 is 691,22 EUR)


330.04Medisch pediatrische centra ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
Index -

Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en medisch-pediatrische centra: index 2,48% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2021 is 691,22 EUR)


331.00Diensten voor onthaalouders ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index -

Index 2% maandelijkse onkostenvergoeding voor huisarbeid.

Vanaf 1 oktober 2021 .

CAOS

Loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de kinderbegeleiders in de gezinsopvang-werknemers binnen dit project. Verhoging minimumloon en maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding verbonden aan de huisarbeid. (CAO 20.10.2021)

Vanaf 1 mei 2021 .

CAO -

Het proefproject werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang wordt verlengd met 2 jaar. Voor bepaalde duur: tot 31 maart 2023.

Vanaf 1 april 2021 .


331.00Buitenschoolse kinderopvang ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexR

Vorige lonen x 1,02

(voor de kinderbegeleiders in de initiatieven voor buitenschoolse (kinder)opvang).

Vanaf 1 oktober 2021 .

CAOR

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 20.10.2021 in uitvoering van VIA6:

CAO-verhoging (t.e.m. 24 jaar met 1,70%, vanaf 25 jaar met variabel percentage) voor de coördinatoren en andere functies van de initiatieven voor buitenschoolse (kinder)opvang (ongeacht de anciënniteit), voor de reële lonen.

NIET van toepassing voor de kinderbegeleiders.

Vanaf 1 mei 2021 .

CAO -

Aanpassing barema B2A.

ENKEL van toepassing voor de kinderbegeleiders.

Vanaf 1 mei 2021 .

CAOR

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 20.10.2021 in uitvoering van VIA6:

CAO-verhoging 273,99 EUR/maand (3.287,87 EUR/jaar) voor de kinderbegeleider in een erkend en gesubsidieerd initiatief voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang (IBO) (ongeacht de anciënniteit), voor de reële lonen, voor zover het barema B2A nog niet is bereikt.

ENKEL van toepassing voor de kinderbegeleiders.

Vanaf 1 januari 2021 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAOA

Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0200

Cf. bijzondere CAO 22.12.2014 (fase 5 -bijlage 2)

Vanaf 1 oktober 2021 .

CAOS

Toepassing bijzondere CAO 22.12.2014 (fase 5 – BIJLAGE 2 - in de harmonisering van de loonbarema's tot op het niveau van PC 331.00l): aanpassing van de schaallonen in uitvoering van VIA6 én rekening houdend met de gefaseerde invoering (= 55,53%).

Van toepassing voor voorzieningen T2B -laagste trap 2- die subsidies ontvangen voor inkomenstarief voor groepsopvang (voormalige kinderopvang onder toezicht 331.00h).

(fase 5 – bijlage 2 VIA6- rekening houdend met eindejaarspremie EP 2020)

Vanaf 1 mei 2021 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0200

Vanaf 1 oktober 2021 .

CAO -

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO van 20.10.2021:

-CAO-verhoging;

-Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

-Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage;

-Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon.

Vanaf 1 mei 2021 .


333.00Paritair Comité voor toeristische attracties
CAOA

CAO-verhoging 0,4 %

Niet van toepassing op de reële lonen indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen voor 01.11.2021 op ondernemingsniveau zouden zijn toegekend door een beslissing van de werkgever of, voor de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze over de andere voordelen.

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Aanpassing jongerenbarema's.

Vanaf 1 november 2021 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.