Feedback
ella

Index & loon oktober 2020

Basis 2013
Gezondheidsindex september : 109,78
4 Maandelijks indexgemiddelde september : 107,85
4 Maandelijks indexgemiddelde augustus-september : 107,885
4 Maandelijks indexgemiddelde juli-augustus-september : 107,900
Inflatie op jaarbasis ( september 2020 / september 2019 ) : 0,90
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
Index -

Index kwartaalpremie (eindejaarspremie).

Negatieve index.


102.08Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk
IndexA

Vorige lonen : 1,01

De sociale partners hebben beslist deze negatieve index niet toe te passen.


105.00Paritair Comité voor de non-ferrometalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingscao kan ten laatste op 15.07.2019 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemingscao reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2020

Vorige lonen x 0,999351 of basislonen 2019 x 1,0103044496

Negatieve index.


109.00Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0062


111.01Industriële metaalbewerking
CAO -

Toekenning recurrente ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) voorzien in een alternatieve en equivalente invulling van de ecocheques. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Toekenning recurrente ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) voorzien in een alternatieve en equivalente invulling van de ecocheques. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.


111.03Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten
CAO -

Toekenning recurrente ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.09.2019 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 0,999351 of basislonen 2019 x 1,0785

Negatieve index.


118.21Aardappelverwerkende industrie
CAO -

Aanpassing functieclassificatie. Toevoeging twee nieuwe functies : 'Medewerker versnijden' en 'Medewerker afzak vlokkenlijn' (klasse 5). Aanpassing functiebeschrijving voor 'Operator inpak (chips en snack)' en 'Operator Inpak (frieten en kroketten)' - klasse ongewijzigd. Toepassing nieuwe functieclassificatie uiterlijk 01.10.2020.


118.22Aardappelschilbedrijven
CAO -

Aanpassing functieclassificatie. Toevoeging twee nieuwe functies : 'Medewerker versnijden' en 'Medewerker afzak vlokkenlijn' (klasse 5). Aanpassing functiebeschrijving voor 'Operator inpak (chips en snack)' en 'Operator Inpak (frieten en kroketten)' - klasse ongewijzigd. Toepassing nieuwe functieclassificatie uiterlijk 01.10.2020.


121.00Paritair Comité voor de schoonmaak
CAO -

Voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8):

invoering nachtpremie.

Vanaf 1 oktober 2020 .

CAO -

Aanpassing functieclassicatie:

- overgang cat. 8 naar cat.8A bij minstens 6 maanden anciënniteit in cat. 8 en succesvol opleiding gevolgd hebben.

- overgang cat. 8A naar cat.8B na uiterlijk 12maanden anciënniteit in cat. 8A

- invoering cat. 8F - Keurmeester

Vanaf 1 oktober 2020 .

CAO -

Verhoging 1,04% dagvergoeding dienstreizen.

Voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8).

Vanaf 1 oktober 2020 .


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
Index -

Index loontoeslag petrochemie.

Index -

Index vergoedingen kost en huisvesting.

IndexM

Vorige lonen x 1,0012524

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2020.


125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen
IndexS

Vorige lonen x 1,0012


125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
IndexM

Vorige lonen x 1,0012

Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.


125.03Paritair Subcomité voor de houthandel
IndexA

Vorige lonen x 1,0012

Vanaf de eerste werkdag van oktober 2020.


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
IndexA

Vorige lonen x 1,0007

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van oktober 2020.


133.00Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0007

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2020.


133.02Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
IndexA

Vorige lonen x 1,0007

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2020.


133.03Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen
IndexA

Vorige lonen x 1,0007

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2020.


140.01Autocars - Ongeregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
IndexA

Vorige lonen x 1,0102

Niet voor het garagepersoneel.


143.00Paritair Comité voor de zeevisserij
IndexA

Vorige lonen x 1,003349


144.00Paritair Comité voor de landbouw
IndexP

Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0062


148.00Paritair Comité voor het bont en kleinvel
IndexA

Vorige lonen x 1,0062
2. Bedienden

209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen vallen en wiens werkgeversbijdrage aanvullend pensioen in 2009 méér bedraagt dan 1,1%:

Toekenning saldo ecocheques (indien de werkgeversbijdrage in 2009 minder dan 1,77% bedraagt) of ecocheques voor 250,00 EUR (indien de werkgeversbijdrage in 2009 1,77% of meer bedraagt) aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden voor zover de werkgever oorspronkelijk niet gekozen heeft voor een alternatief en vervolgens (het saldo aan) de ecocheques nog niet heeft omgezet in een alternatieve en equivalente besteding. Referteperiode van 01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijdse bedienden pro rata.

Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) voorzien in een alternatieve en equivalente invulling van de ecocheques.


215.00Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
IndexM

Vorige lonen x 1,0062


224.00Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsCAO gesloten vóór 31.07.2019 kan voorzien in een alternatieve besteding.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemingsCAO reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.
3. Arbeiders en bedienden

307.00Paritair Comité voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan deeltijdsen tussen 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan deeltijdsen tussen 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 130,00 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn.

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.12.2019 tot 30.11.2020.

Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2020.

Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor 31.03.2020. In ondernemingen met syndicale afvaardiging gebeurt dit via ondernemings-CAO.

CAO -

Gelijkstelling dagen tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid voor de toekenning van de ecocheques 2020 (of het gelijkwaardig voordeel indien omgezet).


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 0,999259 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,078500

Negatieve index.

IndexS

Vorige lonen x 0,999259 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,078500

Negatieve index.


330.00Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2020. Deeltijdsen pro rata.


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2020. Deeltijdsen pro rata.


330.01Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2020. Deeltijdsen pro rata.


330.03 Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven
CAOS

Invoering nieuwe schaallonen ingevolge CAO 10/02/2020 (oorspronkelijk vanaf 01/05/2020 voorzien).

De sociale partners hebben beslist om de verhoging uit te stellen tot 01/10/2020.

CAO -

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (oorspronkelijk vanaf 01/05/2020 voorzien).

De sociale partners hebben beslist om de verhoging uit te stellen tot 01/10/2020.

CAOS

CAO-verhoging 5%


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
IndexA

Arbeiders: vorige lonen x 1,000

Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van oktober 2020.

De lonen blijven ongewijzigd.
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.