Feedback
ella

Index & loon mei 2020

Basis 2013
Gezondheidsindex april : 110,22
4 Maandelijks indexgemiddelde april : 107,74
4 Maandelijks indexgemiddelde maart-april : 107,615
4 Maandelijks indexgemiddelde februari-maart-april : 107,493
Inflatie op jaarbasis ( april 2020 / april 2019 ) : 0,57
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.02Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.03Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.06Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


102.06Witzandgroeven ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


102.09Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
IndexA

Vorige lonen x 1,01


105.00Paritair Comité voor de non-ferrometalen
IndexA

Vorige lonen x 1,0102


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2020

Vorige lonen x 1,002326 of basislonen 2019 x 1,0092740047


113.00Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,02


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Aanpassing toekenningsmodaliteiten bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid (ongeacht het motief) van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020 :

- anciënniteitsvoorwaarde wordt opgeschort

- geen aanrekening op het maximum van 60 dagen/jaar

Vanaf 13 maart 2020 .


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020 (coronacrisis) worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming ( het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming)

Vanaf 13 maart 2020 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,002326 of basislonen 2019 x 1,0774


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.04.2019 tot 31.03.2020 . Deeltijdsen pro rata.

NIET van toepassing op ondernemingen die vóór 31.01.2020 voor een ander voordeel dan ecocheques hebben gekozen.


139.00Sleepdiensten ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
IndexS

Vorige lonen x 1,0079


140.01Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet voor het garagepersoneel.
2. Bedienden

203.00Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
IndexA

Vorige lonen x 1,01


207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Invoering bestaanszekerheidsvergoeding Corona van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020. Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie

Vanaf 13 maart 2020 .

CAO -

Aanpassing toekenningsmodaliteiten bestaanszekerheidsvergoeding bij economische werkloosheid voor de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020 :

- anciënniteitsvoorwaarde wordt opgeschort

- geen aanrekening van dagen tijdelijke werkloosheid op het maximum van 60 dagen/jaar

Vanaf 13 maart 2020 .


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020

Vanaf 13 maart 2020 .


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
IndexA

Vorige lonen x 1,0059


224.00Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen
IndexA

Vorige lonen x 1,0102
3. Arbeiders en bedienden

301.02Paritair Subcomité voor de haven van Gent
CAO -

Toekenning ecocheques voor 72,00 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers in het statuut van vaklui en kraanman in vast dienstverband. Referteperiode van 01.05.2019 tot 30.04.2020. Deeltijdsen en in/uit dienst tijdens de referteperiode pro rata.

De nominale waarde bedraagt 6 EUR per ecocheque.

Vanaf 1 mei 2020 .


307.00Paritair Comité voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen
IndexA

Vorige lonen x 1,02


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 1,004569


310.00Paritair Comité voor de banken
IndexS

Vorige lonen x 1,0046


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona : 13.03.2020 -30.06.2020. Tussenkomst Sociaal Fonds ten belope van 50% van de door de werkgever toegekende vergoedingen gedurende max. 2 maanden.

Vanaf 13 maart 2020 .


317.00Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht Corona : 13.03.2020 - 30.06.2020

Vanaf 1 mei 2020 .


318.01Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAOS

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO van 25.11.2019 (nieuwe basislonen/schrapping cat. 9/invoering cat. 8)

Vanaf 1 september 2018 .


320.00Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen
CAO -

Er werd beslist in het PC 320 om de CAO-verhoging 0,2% (A) niet toe te passen op 01.04.2020 omdat er een sectoraal akkoord bereikt wordt over de besteding van de 0,2% in de tweede pensioenpijler.

Vanaf 1 april 2020 .


322.01Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Toekenning eenmalige geschenk(cheque), ter gelegenheid van Nieuwjaar, van 20 EUR aan:

- iedere werknemer die minstens 1u prestaties geleverd heeft in het 4e kwartaal 2019,

- EN in dienst is op 30.04.2020 of het moment van toekenning.

Toekenning uiterlijk 30 april 2020, tenzij er in de onderneming andere praktijken bestaan, waarbij de cheques uiterlijk 31 december 2020 toegekend zal worden.

Vanaf 1 april 2020 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,002326 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,077400

IndexS

Vorige lonen x 1,002326 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,077400


327.01Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven
CAO -

Toekenning ecocheques voor 50,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.05.2019 tot 30.04.2020. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in de maand mei 2020 en uiterlijk vóór 20 mei 2020.

Op ondernemingsniveau kan dit voordeel omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel in maaltijdcheques.


327.03Beschutte werkplaatsen - Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Aanpassing aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid Corona.

Vanaf 1 mei 2020 .


330.03 Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven
IndexA

Vorige lonen x 1,02
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.