Feedback
ella

Index & loon maart 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex februari : 110,39
4 Maandelijks indexgemiddelde februari : 107,93
4 Maandelijks indexgemiddelde januari-februari : 107,895
4 Maandelijks indexgemiddelde december-januari-februari : 107,837
Inflatie op jaarbasis ( februari 2021 / februari 2020 ) : 0,46
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2021

Vorige lonen x 1,000649 of basislonen 2019 x 1,0110538642


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,000649 of basislonen 2019 x 1,0793


139.00Binnenscheepvaart ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
CAO -

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (uitbreiding functies; overmacht; bedragen ongewijzigd).

Vanaf 1 maart 2020 .
2. Bedienden

216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
CAO -

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 31.03.2021.

Op ondernemingsvlak kan ten laatste op 31.03.2012 voorzien worden in een ander minstens gelijkwaardig voordeel.

Niet van toepassing voor de bedienden die reeds in 2009-2010 een gelijkwaardig recurrent voordeel hebben ontvangen.

Niet van toepassing op studenten en bedienden tewerkgesteld met overheidssteun (opleidings-, arbeidsinpassings- of omscholingsprogramma's).

Vanaf 31 maart 2021 .
3. Arbeiders en bedienden

306.00Paritair Comité voor het verzekeringswezen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 190,00 EUR aan de werknemers die meer dan 16 EUR boven schaalloon worden betaald (zie 01.01.2012). Referteperiode 01.01.2020 tot 31.12.2020. Uitbetaling ten laatste 31.03.2021.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau voorzien is in een gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 31 maart 2021 .


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 1,001949


310.00Paritair Comité voor de banken
IndexS

Vorige lonen x 1,0019


318.01Franse Gemeenschapscommissie en/of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: toekenning van een aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk 31 maart 2021.

Vanaf 1 maart 2021 .


318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
CAOS

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO van 06.05.2021 (diensten voor gezinszorg):

• CAO-verhoging;

• Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

• Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage;

• Invoering nieuwe barema's B2B ter, B1B ter en B4 bis;

• Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon.

Vanaf 1 maart 2021 .

CAO -

Aanpassing schaallonen D1 ingevolge CAO van 06.05.2021 (doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie; werknemers die prestaties leveren in het kader van tewerkstellings- of doorstromingsprogramma's):

• CAO-verhoging;

• Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

• Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage.

Vanaf 1 maart 2021 .

CAO -

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Niet van toepassing voor de dienstencheque-werknemers.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,40 EUR.

Vanaf 1 december 2020 .


319.01Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
CAOS

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 08.06.2021 in uitvoering van VIA6:

• CAO-verhoging;

• Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

• Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage;

• Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon (CAO-verhoging 1,70%).

Vanaf 1 maart 2021 .


319.02Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Te betalen uiterlijk 31 maart 2021.

Vanaf 31 maart 2021 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,000649 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,079300

IndexS

Vorige lonen x 1,000649 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,079300


327.01Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Doelgroepwerknemers:

invoering uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.

De maanden januari en/of februari 2021, kunnen worden uitbetaald in de vorm van een éénmalige bruto premie. Deze premie wordt ten laatste betaald samen met de uitbetaling van het loon voor de maand maart.

Vanaf 1 januari 2021 .


327.01Beschutte werkplaatsen- Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Doelgroepwerknemers:

invoering uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.

De maanden januari en/of februari 2021, kunnen worden uitbetaald in de vorm van een éénmalige bruto premie. Deze premie wordt ten laatste betaald samen met de uitbetaling van het loon voor de maand maart.

Vanaf 1 januari 2021 .


327.01Maatwerkbedrijven ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Doelgroepwerknemers:

invoering uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.

De maanden januari en/of februari 2021, kunnen worden uitbetaald in de vorm van een éénmalige bruto premie. Deze premie wordt ten laatste betaald samen met de uitbetaling van het loon voor de maand maart.

Vanaf 1 januari 2021 .


327.02Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
CAO -

Werknemers in dienst in een Brusselse beschutte werkplaats in de periode van 01.01.2020 tot 30.09.2020. Aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk 31 maart 2021.


329.01Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (CAO 22/06/2020):

Sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk:

jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 536,62 EUR.

Niet voor studenten en niet voor niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occassioneel sociaal-cultureel werk verrichten.

Vanaf 1 december 2020 .


329.02Brussel : Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Voor de werkgevers

- Uit het Paritair Subcomité voor de socio - culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest;

- die erkend zijn door de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van socioprofessionele inschakeling;

- en met een partner - overeenkomst met ACTIRIS in het kader van de socioprofessionele inschakeling.

Aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Te betalen uiterlijk 31 maart 2021.

Vanaf 31 maart 2021 .


330.01Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Federale wijkgezondheidscentra: aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.09.2020 tot 30.11.2020. Deeltijds pro rata. Te betalen vóór 31.03.2021.

Vanaf 31 maart 2021 .

CAO -

Wijkgezondheidscentra (personeel gesubsidieerd door de COCOF):

Aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk met het loon van maart 2021.

Vanaf 31 maart 2021 .


331.00Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
CAOS

NIET van toepassing op de kinderopvang.

NIET van toepassing voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg (331.00b) (VIA-deelsectorcode DmfA 331.00.20– nummer 713).

Door de Vlaamse Gemeenschap of de

Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend en/of gesubsidieerd (VIA-deelsectorcode DmfA 331.00.20– nummers 714 tot en met 722):

- de centra voor geboorteregeling;

- de centra voor tele-onthaal (331.00e);

- de sociale vrijwilligersorganisaties;

- de diensten voor de strijd tegen toxicomanie;

- de centra voor huwelijkscontacten;

- de centra voor prenatale raadpleging;

- de consultatiebureaus voor het jonge kind;

- de vertrouwenscentra kindermishandeling (331.00f);

- de diensten voor adoptie;

- de centra voor ontwikkelingsstoornissen (331.00d);

- de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg;

- de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, de eerstelijnszones en de zorgraden;

- de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie (331.00m), met uitzondering van de ziekenfondsen.

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 09.07.2021 in uitvoering van VIA6:

• CAO-verhoging (t.e.m. 24 jaar met 1,70%, vanaf 25 jaar met variabel percentage);

• Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

• Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage;

• Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon.

Vanaf 1 maart 2021 .


332.00Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: toekenning van een aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk 31 maart 2021.

Vanaf 1 maart 2021 .


337.00Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
CAO -

Toekenning eindejaarspremie aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB). Bedrag 2020 is 584,09 EUR.

De uitbetaling van de eindejaarspremie voor het refertejaar 2020 zal gebeuren in het uitbetalingsjaar 2020.

Vanaf 31 december 2020 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.