Feedback
ella

Index & loon maart 2020

Basis 2013
Gezondheidsindex februari : 109,87
4 Maandelijks indexgemiddelde februari : 107,25
4 Maandelijks indexgemiddelde januari-februari : 107,145
4 Maandelijks indexgemiddelde december-januari-februari : 107,017
Inflatie op jaarbasis ( februari 2020 / februari 2019 ) : 1,10
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden
4. Andere (GMMI, overheid, ...)

1. Arbeiders

100.00Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
IndexS

Vorige lonen x 1,02


101.00Nationale Gemengde Mijncommissie
IndexA

Vorige lonen x 1,02


102.02Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
CAO -

Toekenning ecocheques t.b.v. 200,00 EUR. Uitbetaalbaar uiterlijk op 31.12.2019.

Vanaf 1 december 2019 .


102.04Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant
CAO -

Toekenning ecocheques t.b.v. 200,00 EUR. Uitbetaalbaar uiterlijk op 31.12.2019.

Vanaf 1 december 2019 .


104.00Paritair Comité voor de ijzernijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02


105.00Paritair Comité voor de non-ferrometalen
Index -

Vorige aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid (na ontslag) (arbeiders ontslagen vóór 01.07.2015) x 1,02.


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2020

Vorige lonen x 1,001962 of basislonen 2019 x 1,0046838407


109.00Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
Index -

Franse en Duitstalige Gemeenschap:

Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.


110.00Paritair Comité voor de textielverzorging
CAO -

De cao van 01.07.2020 voorzag in een tijdelijke vehroging van de werkgeversbijdrage met 2,55 EUR voor de arbeiders die aan het werk zijn gebleven in de periode van 13.03.2020 - 30.04.2020.

Opdat maaltijdcheques niet als loon beschouwd worden, moet het juiste bedrag van de maaltijdcheques moet toegekend zijn uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal. De verhoging van de waarde van de maaltijdcheques voor de maand maart 2020 die pas toegekend zouden worden vanaf 01.07.2020, zou beschouwd worden als loon.

Daarom kozen de sociale partners ervoor om de tijdelijke verhoging van de maaltijdcheques te vervangen door een toekenning van consumptiecheques.

Vanaf 13 maart 2020 .

CAO -

Eenmalige toekenning van consumptiecheques voor de arbeiders die aan het werk gebleven zijn in de periode van 13.03.2020 - 30.04.2020.

2,55 EUR per voltijd gepresteerde dag. Pro rata voor deeltijds gewerkte dagen.

Terugvordering van het toegekend bedrag bij Gemeenschappelijk Fonds.

Niet van toepassing voor de werkgevers die een verhoogde maaltijdcheque toegekend hebben in toepassing van de cao van 01.07.2020.

Vanaf 13 maart 2020 .

CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona : 13.03.2020 -30.04.2020.

Vanaf 1 maart 2020 .


113.00Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
CAO -

Tijdelijke uitbreiding toekenning bestaanszekerheidsvergoeding ook voor tijdelijke werkloosheid overmacht.

Vanaf 1 maart 2020 .


115.00Paritair Comité voor het glasbedrijf
CAO -

Tijdelijke uitbreiding toekenning bestaanszekerheidsvergoeding ook voor tijdelijke werkloosheid overmacht .

Vanaf 13 maart 2020 .

Index -

Vorige aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid x 1,02.


115.03Spiegelmakerij
CAO -

Tijdelijke uitbreiding toekenning bestaanszekerheidsvergoeding ook voor tijdelijke werkloosheid overmacht tot 30 april 2020.

Vanaf 13 maart 2020 .

Index -

Vorige aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid x 1,02.


115.09Aanvullend P.C. Glas
CAO -

Tijdelijke uitbreiding toekenning bestaanszekerheidsvergoeding ook voor tijdelijke werkloosheid overmacht .

Vanaf 13 maart 2020 .

Index -

Vorige aanvullende vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid x 1,02.


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Aanpassing toekenningsmodaliteiten bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid (ongeacht het motief) van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020 :

- anciënniteitsvoorwaarde wordt opgeschort

- geen aanrekening op het maximum van 60 dagen/jaar

Vanaf 13 maart 2020 .


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020 (coronacrisis) worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming ( het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming)

Vanaf 13 maart 2020 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,001962 of basislonen 2019 x 1,0725


118.03Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen
Index -

Index flexi-loon.


119.00Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
Index -

Index flexi-loon.


120.00Paritair Comité voor de textielnijverheid
CAO -

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus

Vanaf 13 maart 2020 .

CAO -

Tijdelijke verhoging werkgeversaandeel maaltijdcheque met 2 EUR:

- Periode van 13.03.2020 - 14.05.2020

- Indien max. nominale waarde (8 EUR) bereikt : toekenning brutopremie 2 EUR/gewerkte dag

- Indien slechts gedeeltelijk ruimte verhoging maaltijdcheque : aanvulling maaltijdcheque tot max. nominale waarde (8 EUR) + saldo onder vorm van premie per gewerkte dag.

- Terugvordering verhoging maaltijdcheque en eventuele premie bij Sociaal Fonds.

Vanaf 13 maart 2020 .


120.01Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers
CAO -

Toekenning eenmalige, niet recurrente premie van 100 EUR aan alle arbeiders die prestaties hebben geleverd tijdens de referteperiode. 50 EUR voor deeltijdse werknemers met een arbeidsregime van 50% of minder.

Referteperiode van 1.12.2018 tot 30.11.2019.

Arbeiders die gedurende de referteperiode in of uit dienst zijn getreden, ontvangen een bedrag pro rata per begonnen maand dat ze prestaties hebben geleverd.

Vanaf 1 december 2019 .

CAOA

CAO-verhoging voor werknemers tewerkgesteld in een enkele ploeg : 0,15 EUR

Vanaf 1 november 2019 .

CAOS

CAO-verhoging voor werknemers tewerkgesteld in dubbele ploeg :

- + 0,1573 EUR van de sectorale barema's die gelden voor werknemers tewerkgesteld in een enkele ploeg.

- Voor de reële lonen : verhoging conform de bepalingen van toepassing op de sectorale minimum barema's OF + 1,1% van de barema's op ondernemingsniveau (R)

Vanaf 1 november 2019 .

CAOS

CAO-verhoging voor werknemers in een nachtploeg zonder dubbele ploeg :

- 20% van de sectorale barema's voor werknemers in een enkele ploeg.

- Voor de reële lonen : verhoging conform de bepalingen van toepassing voor de sectorale minimumbarema's OF in toepassing van de voorwaarden vastgelegd op ondernemingsniveau. (R)

Vanaf 1 november 2019 .

CAOS

CAO-verhoging voor werknemers in een nachtploeg met dubbele ploeg :

- 20% van de sectorale barema's voor werknemers in een dubbele ploeg

- Voor de reële lonen : verhoging conform de bepalingen van toepassing voor de sectorale minimumbarema's OF in toepassing van de voorwaarden vastgelegd op ondernemingsniveau. (R)

Vanaf 1 november 2019 .


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
CAO -

Inschaling arbeiders aangeworven na het voltooien van een IBU via ADG.

Vanaf 1 september 2019 .


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
Index -

Franse en Duitstalige Gemeenschap:

Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
CAO -

Tijdelijke uitbreiding toepassingsgebied bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid overmacht naar aanleiding van het coronavirus.

Vanaf 1 maart 2020 .

IndexA

Vorige lonen x 0,9995

De sociale partners hebben beslist deze negatieve index niet toe te passen.

Vanaf 1 januari 2020 .


139.00Binnenscheepvaart ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
CAO -

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding (uitbreiding functies; overmacht; bedragen ongewijzigd).

Vanaf 1 maart 2020 .


140.00Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona.

Vanaf 1 maart 2020 .


140.00Garagepersoneel ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona.

Vanaf 1 maart 2020 .


140.02Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's )
IndexS

Taxichauffers: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld uurloon x 1,02

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona.

Vanaf 1 maart 2020 .


140.02Garagepersoneel ( Taxi's )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona.

Vanaf 1 maart 2020 .


142.02Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen
IndexA

Vorige lonen x 1,02


145.04Inplanten en onderhoud van parken en tuinen
CAO -

Invoer premie voor zaterdagwerk

Vanaf 1 januari 2020 .


152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor de periode 17/3/2020 tot 30/6/2020.

Vanaf 17 maart 2020 .
2. Bedienden

201.00Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
Index -

Index flexi-loon.


202.00Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
Index -

Index flexi-loon.


202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
Index -

Index flexi-loon.


203.00Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
CAO -

Eenmalige toekenning ecocheques ter waarde van 250 EUR aan alle werknemers die minstens 1 dag gewerkt hebben in 2019. Toekenning voor het einde van maart 2020.

Werkgevers die in 2020 reeds ecocheques toekennen, zullen het verschil compenseren volgens in het bedrijf vast te stellen modaliteiten.

CAOA

CAO-verhoging : 1,1%

Vanaf 1 januari 2020 .

CAOS

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 12.02.2020 (afrondingsverschillen).

Vanaf 1 januari 2019 .


205.00Paritair Comité voor de bedienden uit de steenkolenmijnen
IndexS

Vorige lonen x 1,02


207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Invoering bestaanszekerheidsvergoeding Corona van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020. Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie

Vanaf 13 maart 2020 .

CAO -

Aanpassing toekenningsmodaliteiten bestaanszekerheidsvergoeding bij economische werkloosheid voor de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020 :

- anciënniteitsvoorwaarde wordt opgeschort

- geen aanrekening van dagen tijdelijke werkloosheid op het maximum van 60 dagen/jaar

Vanaf 13 maart 2020 .


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 30.06.2020

Vanaf 13 maart 2020 .


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Invoering aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid Coronavirus.

Vanaf 1 maart 2020 .


210.00Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet voor de lonen buiten categorie.


211.00Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
IndexA

Vorige lonen x 1,02


214.00Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid
CAO -

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus

Vanaf 13 maart 2020 .

CAO -

Tijdelijke verhoging werkgeversaandeel maaltijdcheque met 2 EUR:

- Periode van 13.03.2020 - 14.05.2020

- Indien max. nominale waarde (8 EUR) bereikt : toekenning brutopremie 2 EUR/gewerkte dag

- Indien slechts gedeeltelijk ruimte verhoging maaltijdcheque : aanvulling maaltijdcheque tot max. nominale waarde (8 EUR) + saldo onder vorm van premie per gewerkte dag.

- Terugvordering verhoging maaltijdcheque en eventuele premie bij Sociaal Fonds.

Vanaf 13 maart 2020 .


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
CAO -

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.12.2019. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 31.03.2020.

Op ondernemingsvlak kan ten laatste op 31.03.2012 voorzien worden in een ander minstens gelijkwaardig voordeel.

Niet van toepassing voor de bedienden die reeds in 2009-2010 een gelijkwaardig recurrent voordeel hebben ontvangen.

Niet van toepassing op studenten en bedienden tewerkgesteld met overheidssteun (opleidings-, arbeidsinpassings- of omscholingsprogramma's).

Vanaf 31 maart 2020 .


225.02Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid, ongeacht de reden, van 13/03/2020 - 30/06/2020 (met uitzondering van de hogescholen)

Vanaf 13 maart 2020 .
3. Arbeiders en bedienden

301.00Paritair Comité voor het havenbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 maart 2020.


301.01Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen genaamd
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 maart 2020.


301.02Paritair Subcomité voor de haven van Gent
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 maart 2020.


301.03Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 maart 2020.


301.05Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 maart 2020.


302.00Horeca Minimumlonen ( Paritair Comité voor het hotelbedrijf )
Index -

Index flexi-loon.


306.00Paritair Comité voor het verzekeringswezen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 190,00 EUR aan de werknemers die meer dan 16 EUR boven schaalloon worden betaald (zie 01.01.2012). Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Uitbetaling ten laatste 31.03.2020.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau voorzien is in een gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 31 maart 2020 .


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 1,004590


310.00Paritair Comité voor de banken
IndexS

Vorige lonen x 1,0046

IndexS

Vorige studentenlonen x 1,02


311.00Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken
Index -

Index flexi-loon.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


312.00Paritair Comité voor de warenhuizen
Index -

Index flexi-loon.


314.00Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
Index -

Index flexi-loon.


315.01Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector
IndexA

Vorige lonen x 1,02


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona : 13.03.2020 -30.06.2020. Tussenkomst Sociaal Fonds ten belope van 50% van de door de werkgever toegekende vergoedingen gedurende max. 2 maanden.

Vanaf 13 maart 2020 .


319.00Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
CAO -

Verhoging bedrag eindejaarspremie voor 2019 van 280,00 EUR.

Vanaf 1 december 2019 .


319.02Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2019 is 940,15 EUR (namelijk 389,75 EUR + 161,40 EUR + 49,00 EUR (omzetting eco-cheques in een jaarlijkse premie) + 340,00 EUR (COCOF)).

Vanaf 1 december 2019 .


323.00Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
CAO -

Invoering aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij arbeiders en bedienden.

Vanaf 16 maart 2020 .


324.00Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
IndexA

Vorige minimumloon grofbranche x 1,02

Vanaf maandag 2 maart 2020.


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,001962 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,072500

IndexS

Vorige lonen x 1,001962 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,072500


327.00Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven
IndexA

Vorige lonen x 1,02


327.01Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
Index -

Doelgroepwerknemers: index kledijvergoeding.

IndexS

Doelgroepwerknemers indien toepassing van het GMMI: vorige lonen x 1,02


327.01Beschutte werkplaatsen- Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


327.02Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
CAO -

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus

Vanaf 13 maart 2020 .

IndexA

Vorige lonen x 1,02

IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

CAOS

Aanpassing functieclassificatie met bijhorende schaallonen (schaal 165)

Vanaf 1 maart 2020 .

CAO -

Toekenning eindejaarspremie: bedrag 2019 is 130,00 EUR bovenop 3,16% van het brutoloon in de referteperiode.

Vanaf 20 december 2019 .


327.03Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02


327.03Beschutte werkplaatsen - Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid Corona.

Vanaf 15 maart 2020 .

CAO -

Aanvulling bij uitkeringen mutualiteit.

Vanaf 15 maart 2020 .

IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Toekenning geschenkcheques 40,00 EUR. Uitbetaling uiterlijk 31 december 2019. Ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Vanaf 31 december 2019 .

CAO -

Verhoging eindejaarspremie. Bedrag voor 2019 is 50,00 EUR.

Vanaf 1 december 2019 .


327.03Beschutte werkplaatsen - Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

IndexA

Vorige lonen x 1,02


327.03 ( )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Vanaf 1 maart 2020 .


329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
CAOS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

CAO -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenlevingsopbouw: middelen door de werkgevers te verdelen in 2020. Uiterlijk op 31.05.2020.

Vanaf 1 januari 2020 .


330.00Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
IndexA

Algemeen gewaarborgd minimuminkomen: vorige lonen x 1,02


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
IndexS

Vorige OOB-barema's x 1,02

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02


330.01Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index functiecomplement voor sommige werknemers.

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.01Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index functiecomplement voor sommige werknemers.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.01Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index functiecomplement voor sommige werknemers.

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.01Revalidatiecentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
IndexS

Enkel voor de Federale revalidatiecentra.

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.01Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.01Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index functiecomplement voor sommige werknemers.

IndexS

Vorige OOB-barema's x 1,02

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02


330.02Paritair subcomité voor de bicommunautaire bedrijven
IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.04Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.04Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
CAO -

Voor werknemers die uitsluitend gefinancierd worden met ontoereikende FCUD-middelen (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten) optrekking eindejaarspremie tot 136,92 EUR.

Vanaf 1 december 2019 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Trap 1: vorige lonen x 1,02


331.00Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Vergunde kinderopvang trap 0 ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Trap 0: aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43)


332.00Milieux d'accueil de l'enfance ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


332.00Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


332.00Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Verhoging schaal 8 ingevolge Besluit 19.07.2018 tot wijziging van het subsidiebesluit 22.06.2001 (zie schaal 8S).

Vanaf 1 september 2018 .


332.00Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


334.00Paritair comité voor de openbare loterijen
Index -

Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43).


335.00Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen
Index -

Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43).


336.00Paritair comité voor de vrije beroepen
IndexS

Vorige lonen x 1,02


337.00Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02
4. Andere (GMMI, overheid, ...)

Overheid -

Mechanisme wet van 2 augustus 1971. Vorige sociale uitkeringen x 1,02


OverheidS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.